Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.)

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 30. mai 2013

Bent Høie

leder og ordfører