Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 30.05.2013 Innst. 388 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å endre fristen for retten til vurdering etter henvisning til spesialisthelsetjenesten fra 30 til 10 virkedager. Det er også vedtatt at dersom sykehuset ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis, skal sykehuet kontakte HELFO slik at pasienten kan få hjelp gjennom private tilbud eller i utlandet. Retten til fritt sykehusvalg er utvidet til også å omfatte private, radiologiske institusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak. Opposisjonspartiene gikk inn for at dette også skal gjelde rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten, men dette fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 21.06.2013