Brev fra Justis- og beredskapsdepartementet v/statsråden til justiskomiteen, datert 6. mai 2013

Representantforslag 8:98 S (2012-2013) fra Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Per Sandberg om umiddelbar implementering av straffeloven

Jeg viser til brev av 17. april 2013 fra Stortingets justiskomite v/komitésekretær Trude Lyng, vedlagt dok.nr 8:98 S (2012-2013) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Per Sandberg.

Representantene har fremmet følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart implementere straffeloven av 2005»

Jeg har forståelse for at forslagsstillerne ønsker at ny straffelov skal tre i kraft så fort som mulig. Det er redegjort for bakgrunn og begrunnelse for tidsbruk i mitt svar 10.4.2013 til representantforslag 8:40 S (2012-2013)

Ny straffelov ble fremmet for Stortinget i to omganger, den alminnelige delen i Ot.prp nr. 90 (2003-2004) og den spesielle delen i Ot.prp. nr. 8 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 22 (2008-2009). I sistnevnte proposisjon fremgår det under punkt 15.3 at det er behov for å skifte ut politiets datasystemer før ny straffelov kan settes i kraft.

Implementeringen av ny straffelov har høy prioritet i politiet og i departementet. Det er imidlertid et omfattende arbeid som må gjøres i hele organisasjonen både teknisk og organisatorisk før loven kan tre i kraft. Jeg viser til den nærmere omtalen av politiets Merverdiprogram i mitt brev 10.4.2013.

For å avhjelpe ulempene med at straffeloven ikke er satt i kraft, arbeider regjeringen fortløpende med å ta enkeltbestemmelser av betydning inn i gjeldende straffelov og eksisterende systemer. Dette gjelder:

  • Nye regler om folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

  • Nye regler mot kjernefysisk terrorisme.

  • Nye regler om oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger.

  • Høyere strafferammer for voldslovbrudd og seksuallovbrudd.

I desember 2012 fremmet regjeringen forslag om å forskuttere endringer i ny straffelov som innebærer at straffeloven rammer straffbare ytringer som er publisert på Internett. Lovforslaget ligger nå til behandling i Stortinget. Det pågår også et arbeid med å fremme forslag om å ta inn ytterligere bestemmelser fra ny straffelov i gjeldende straffelov, slik at viktige endringer i straffeloven av 2005/2009 settes i kraft så raskt som mulig.

Jeg finner det ikke tilrådelig å iverksette straffeloven umiddelbart.