7. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til meldingen og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Meld. St 19 (2013–2014) – om forvaltningen av Statens pensjonsfond 2013 – vedlegges protokollen.