6. Fraksjonenes primærforslag til revidert nasjonalbudsjett 2014

Oversikten viser fraksjonenes primærforslag til endringer av statsbudsjettet 2014 i forhold til regjeringens forslag, jf. Prop. 93 S (2013–2014), for poster der det er avvik. Endringsbeløpene fremkommer i parentes.

Det vises for øvrig til avsnitt 1.2 foran, som omhandler avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om revidert nasjonalbudsjett 2014.

Utgifter (i hele tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop. 93 S

H, FrP og V

AP

KrF

SP

SV

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

71

Humanitær bistand

2 561 222

2 561 222

(0)

2 561 222

(0)

2 561 222

(0)

2 561 222

(0)

2 811 222

(+250 000)

72

Menneskerettigheter

353 300

354 300

(+1 000)

353 300

(0)

354 300

(+1 000)

353 300

(0)

353 300

(0)

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter

1 704 190

1 704 190

(0)

1 704 190

(0)

1 704 190

(0)

1 704 190

(0)

2 003 990

(+299 800)

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

801 065

791 065

(-10 000)

791 065

(-10 000)

791 065

(-10 000)

891 065

(+90 000)

791 065

(-10 000)

22

Videreutdanning for lærere og skoleledere

616 773

616 773

(0)

689 773

(+73 000)

616 773

(0)

616 773

(0)

616 773

(0)

228

Tilskudd til private skoler mv.

70

Private grunnskoler

1 601 993

1 601 993

(0)

1 601 993

(0)

1 601 993

(0)

1 604 593

(+2 600)

1 601 993

(0)

73

Private grunnskoler i utlandet

111 458

111 458

(0)

111 458

(0)

111 458

(0)

111 610

(+152)

111 458

(0)

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

28 112 968

28 161 968

(+49 000)

28 161 968

(+49 000)

28 161 968

(+49 000)

28 112 968

(0)

28 161 968

(+49 000)

70

Private høyskoler

1 147 600

1 150 600

(+3 000)

1 150 600

(+3 000)

1 150 600

(+3 000)

1 147 600

(0)

1 148 600

(+1 000)

270

Internasjonal mobilitet og sosiale formål for studenter

74

Tilskudd til velferdsarbeid

77 436

77 436

(0)

82 436

(+5 000)

77 436

(0)

77 436

(0)

77 436

(0)

75

Tilskudd til bygging av studentboliger

358 981

358 981

(0)

498 981

(+140 000)

358 981

(0)

358 981

(0)

458 981

(+100 000)

287

Forskningsinstitutter og andre tiltak

21

Spesielle driftsutgifter

10 078

25 078

(+15 000)

25 078

(+15 000)

25 078

(+15 000)

10 078

(0)

25 078

(+15 000)

300

Kulturdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

2 589

2 589

(0)

2 589

(0)

2 589

(0)

2 589

(0)

14 589

(+12 000)

314

Kultur og samfunn

79

Til disposisjon

5 343

7 343

(+2 000)

7 343

(+2 000)

7 343

(+2 000)

5 343

(0)

5 343

(0)

315

Frivillighetsformål

81

Merverdiavgiftskompensasjon, frivillighetsformål

0

0

(0)

0

(0)

0

(0)

20 000

(+20 000)

0

(0)

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

65 777

65 777

(0)

90 777

(+25 000)

65 777

(0)

65 777

(0)

65 777

(0)

85

Sjakk-OL

65 000

77 000

(+12 000)

80 000

(+15 000)

77 000

(+12 000)

65 000

(0)

65 000

(0)

340

Den norske kirke

1

Driftsutgifter

1 172 216

1 172 216

(0)

1 172 216

(0)

1 172 216

(0)

1 172 216

(0)

1 166 716

(-5 500)

342

Kirkebygg og gravplasser

70

Tilskudd til sentrale tiltak for kirkebygg og gravplasser

10 665

16 665

(+6 000)

16 665

(+6 000)

16 665

(+6 000)

16 665

(+6 000)

16 665

(+6 000)

400

Justis- og beredskapsdepartementet

50

Norges forskningsråd

21 270

21 270

(0)

21 270

(0)

21 270

(0)

21 270

(0)

24 270

(+3 000)

430

Kriminalomsorgsdirektoratet

70

Tilskudd

20 464

20 464

(0)

21 164

(+700)

20 464

(0)

20 464

(0)

20 464

(0)

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

12 819 975

12 819 975

(0)

12 819 975

(0)

12 819 975

(0)

12 819 975

(0)

12 827 275

(+7 300)

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd

317 620

317 708

(+88)

317 708

(+88)

317 708

(+88)

317 620

(0)

317 708

(+88)

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

818 294

824 794

(+6 500)

818 294

(0)

824 794

(+6 500)

818 294

(0)

855 294

(+37 000)

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak

6 977

6 977

(0)

6 977

(0)

6 977

(0)

6 977

(0)

27 277

(+20 300)

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

17 287

17 287

(0)

17 287

(0)

17 287

(0)

17 287

(0)

34 187

(+16 900)

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter

281 637

275 137

(-6 500)

281 637

(0)

275 137

(-6 500)

281 637

(0)

281 637

(0)

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter

1 490 899

1 490 899

(0)

1 490 899

(0)

1 490 899

(0)

1 460 899

(-30 000)

1 490 899

(0)

534

Erstatningslokaler for departementene

1

Driftsutgifter

443 807

443 807

(0)

443 807

(0)

443 807

(0)

406 107

(-37 700)

426 107

(-17 700)

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd

115 613 247

115 788 247

(+175 000)

115 991 247

(+378 000)

115 788 247

(+175 000)

116 064 447

(+451 200)

115 976 247

(+363 000)

64

Skjønnstilskudd

2 134 100

2 134 100

(0)

2 149 700

(+15 600)

2 134 100

(0)

2 145 100

(+11 000)

2 134 100

(0)

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

28 766 999

28 776 999

(+10 000)

28 776 999

(+10 000)

28 776 999

(+10 000)

28 766 999

(0)

28 856 999

(+90 000)

64

Skjønnstilskudd

512 000

512 000

(0)

512 000

(0)

512 000

(0)

532 000

(+20 000)

527 600

(+15 600)

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

10 847 430

10 847 430

(0)

10 847 430

(0)

10 847 430

(0)

10 846 430

(-1 000)

10 846 430

(-1 000)

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

6 184 330

6 184 330

(0)

6 299 330

(+115 000)

6 184 330

(0)

6 184 330

(0)

6 184 330

(0)

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

510 600

510 600

(0)

515 600

(+5 000)

510 600

(0)

510 600

(0)

514 600

(+4 000)

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

10 600

10 600

(0)

12 600

(+2 000)

10 600

(0)

10 600

(0)

10 600

(0)

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

206 751

206 751

(0)

204 751

(-2 000)

206 751

(0)

206 751

(0)

204 551

(-2 200)

701

IKT i helse- og omsorgssektoren

21

Spesielle driftsutgifter

225 150

225 150

(0)

221 150

(-4 000)

225 150

(0)

221 150

(-4 000)

225 150

(0)

719

Annet folkehelsearbeid

79

Andre tilskudd

18 691

20 691

(+2 000)

20 691

(+2 000)

20 691

(+2 000)

20 691

(+2 000)

20 691

(+2 000)

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd

629 905

629 905

(0)

629 905

(0)

629 905

(0)

629 905

(0)

631 405

(+1 500)

761

Omsorgstjeneste

62

Dagaktivitetstilbud

51 400

51 400

(0)

51 400

(0)

51 400

(0)

81 400

(+30 000)

51 400

(0)

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

37 196

37 196

(0)

37 196

(0)

37 196

(0)

30 196

(-7 000)

30 196

(-7 000)

764

Psykisk helse

72

Utviklingstiltak

434 415

435 415

(+1 000)

434 415

(0)

435 415

(+1 000)

435 415

(+1 000)

434 415

(0)

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter

93 762

93 762

(0)

93 762

(0)

93 762

(0)

93 762

(0)

76 762

(-17 000)

783

Personell

61

Turnustjeneste

133 400

133 400

(0)

189 900

(+56 500)

133 400

(0)

133 400

(0)

133 400

(0)

820

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

195 246

195 246

(0)

195 246

(0)

195 246

(0)

195 246

(0)

218 146

(+22 900)

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling

39 532

39 532

(0)

39 532

(0)

39 532

(0)

59 532

(+20 000)

39 532

(0)

60

Integreringstilskudd

5 771 967

5 771 967

(0)

5 956 967

(+185 000)

5 771 967

(0)

5 771 967

(0)

6 230 967

(+459 000)

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

419 087

419 087

(0)

419 087

(0)

419 087

(0)

419 087

(0)

422 787

(+3 700)

62

Kommunale innvandrertiltak

211 146

221 146

(+10 000)

221 146

(+10 000)

221 146

(+10 000)

211 146

(0)

221 146

(+10 000)

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

51 582

52 582

(+1 000)

51 582

(0)

52 582

(+1 000)

51 582

(0)

51 982

(+400)

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1 608 600

1 608 600

(0)

1 608 600

(0)

1 608 600

(0)

1 608 600

(0)

1 645 000

(+36 400)

842

Familievern

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv.

143 248

145 248

(+2 000)

143 248

(0)

145 248

(+2 000)

143 248

(0)

143 248

(0)

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd

1 400 000

1 400 000

(0)

1 201 000

(-199 000)

1 400 000

(0)

1 400 000

(0)

1 300 500

(-99 500)

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter

77 033

77 033

(0)

77 033

(0)

77 033

(0)

77 033

(0)

79 533

(+2 500)

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

664 930

664 930

(0)

664 930

(0)

664 930

(0)

664 930

(0)

676 430

(+11 500)

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd

1 524 300

1 524 300

(0)

1 524 300

(0)

1 524 300

(0)

1 524 300

(0)

1 509 300

(-15 000)

1100

Landbruks- og matdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

1 069

1 069

(0)

1 069

(0)

1 069

(0)

2 069

(+1 000)

1 069

(0)

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter

1 207 573

1 207 573

(0)

1 207 573

(0)

1 207 573

(0)

1 221 573

(+14 000)

1 207 573

(0)

1143

Statens landbruksforvaltning

60

Tilskudd til veterinærdekning

132 449

132 449

(0)

132 449

(0)

132 449

(0)

132 449

(0)

134 449

(+2 000)

1301

Forskning og utvikling mv.

72

Tilskudd til miljøvennlig transport, Transnova-prosjektet

89 600

99 600

(+10 000)

99 600

(+10 000)

99 600

(+10 000)

99 600

(+10 000)

99 600

(+10 000)

1320

Statens vegvesen

30

Riksveginvesteringer

10 531 700

10 531 700

(0)

10 531 700

(0)

10 531 700

(0)

10 531 700

(0)

10 281 700

(-250 000)

62

Skredsikring fylkesveger

564 000

564 000

(0)

564 000

(0)

564 000

(0)

609 000

(+45 000)

564 000

(0)

1321

Utbyggingsselskap for veg

96

Aksjeselskap

100

100

(0)

100

(0)

100

(0)

100

(0)

0

(-100)

1330

Særskilte transporttiltak

61

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv. i byområdene

945 300

1 010 300

(+65 000)

1 010 300

(+65 000)

1 010 300

(+65 000)

1 010 300

(+65 000)

1 010 300

(+65 000)

62

Belønningsordning sykkelvei (ny)

0

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

30 000

(+30 000)

62

Belønningsordning sykkelveier

0

10 000

(+10 000)

30 000

(+30 000)

10 000

(+10 000)

0

(0)

0

(0)

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold

6 060 900

6 060 900

(0)

6 060 900

(0)

6 060 900

(0)

6 060 900

(0)

6 291 900

(+231 000)

1407

Miljøhensyn i offentlige innkjøp

21

Spesielle driftsutgifter

0

0

(0)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

10 000

(+10 000)

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

711 549

709 049

(-2 500)

711 549

(0)

709 049

(-2 500)

711 549

(0)

709 049

(-2 500)

35

Statlige erverv, nytt skogvern

328 591

331 091

(+2 500)

328 591

(0)

331 091

(+2 500)

328 591

(0)

331 091

(+2 500)

70

Tilskudd til vannmiljøtiltak

23 300

28 300

(+5 000)

28 300

(+5 000)

28 300

(+5 000)

35 300

(+12 000)

28 300

(+5 000)

73

Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen

64 600

64 600

(0)

64 600

(0)

64 600

(0)

74 600

(+10 000)

64 600

(0)

1429

Riksantikvaren

74

Tilskudd til fartøyvern

56 462

61 462

(+5 000)

61 462

(+5 000)

61 462

(+5 000)

61 462

(+5 000)

56 462

(0)

1481

Kjøp av klimakvoter

22

Kvotekjøp, generell ordning

306 300

250 000

(-56 300)

306 300

(0)

250 000

(-56 300)

250 000

(-56 300)

306 300

(0)

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter

1 512 500

1 512 500

(0)

1 512 500

(0)

1 512 500

(0)

1 512 500

(0)

1 507 500

(-5 000)

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

4 611 400

4 611 400

(0)

4 611 400

(0)

4 611 400

(0)

4 611 400

(0)

4 599 400

(-12 000)

22

Større IT-prosjekter

169 000

169 000

(0)

169 000

(0)

169 000

(0)

167 000

(-2 000)

169 000

(0)

1725

Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter

2 028 449

2 028 449

(0)

2 028 449

(0)

2 028 449

(0)

2 003 449

(-25 000)

2 028 449

(0)

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter

253 100

253 100

(0)

253 100

(0)

253 100

(0)

243 100

(-10 000)

253 100

(0)

1815

Petoro AS

70

Administrasjon

311 000

311 000

(0)

311 000

(0)

311 000

(0)

301 000

(-10 000)

311 000

(0)

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

22

Flom- og skredforebygging

241 300

241 300

(0)

286 300

(+45 000)

241 300

(0)

241 300

(0)

241 300

(0)

60

Tilskudd til flom- og skredforebygging

24 000

24 000

(0)

29 000

(+5 000)

24 000

(0)

24 000

(0)

24 000

(0)

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

50

Overføring til Energifondet

1 216 000

1 216 000

(0)

1 216 000

(0)

1 216 000

(0)

1 266 000

(+50 000)

1 216 000

(0)

1830

Forskning og næringsutvikling

50

Overføring til Norges forskningsråd

673 600

679 600

(+6 000)

679 600

(+6 000)

679 600

(+6 000)

673 600

(0)

679 600

(+6 000)

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

10 800 000

10 476 212

(-323 788)

10 476 212

(-323 788)

10 476 212

(-323 788)

10 218 000

(-582 000)

10 476 200

(-323 800)

2421

Innovasjon Norge

73

Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres

0

0

(0)

7 300

(+7 300)

0

(0)

0

(0)

0

(0)

2445

Statsbygg

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter

6 500

6 500

(0)

6 500

(0)

6 500

(0)

6 500

(0)

11 500

(+5 000)

2541

Dagpenger

70

Dagpenger

11 400 000

11 400 000

(0)

11 441 000

(+41 000)

11 400 000

(0)

11 441 000

(+41 000)

11 441 000

(+41 000)

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

72

Tannbehandling

2 055 000

2 055 000

(0)

2 055 000

(0)

2 055 000

(0)

2 055 000

(0)

2 075 000

(+20 000)

Sum utgifter

1 606 912 889

1 606 912 889

(0)

1 607 706 289

(+793 400)

1 606 912 889

(0)

1 607 054 841

(+141 952)

1 608 411 977

(+1 499 088)

Inntekter (i hele tusen kroner)

Kap.

Post

Formål

Prop. 93 S

H, FrP og V

AP

KrF

SP

SV

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter

19 688

19 688

(0)

19 688

(0)

19 688

(0)

19 688

(0)

36 388

(+16 700)

6

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter

6 977

6 977

(0)

6 977

(0)

6 977

(0)

6 977

(0)

27 277

(+20 300)

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter

146 370

146 370

(0)

146 370

(0)

146 370

(0)

146 370

(0)

402 970

(+256 600)

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter

36 746

36 746

(0)

36 746

(0)

36 746

(0)

36 746

(0)

42 946

(+6 200)

5507

Skatt og avgift på utvinning av petroleum

71

Ordinær skatt på formue og inntekt

67 800 000

67 800 000

(0)

68 480 000

(+680 000)

67 800 000

(0)

67 800 000

(0)

67 800 000

(0)

5521

Merverdiavgift

70

Merverdiavgift

250 961 000

250 961 000

(0)

250 981 000

(+20 000)

250 981 000

(+20 000)

250 981 000

(+20 000)

250 981 000

(+20 000)

5526

Avgift på alkohol

70

Avgift på alkohol

12 440 000

12 440 000

(0)

12 540 000

(+100 000)

12 540 000

(+100 000)

12 540 000

(+100 000)

12 680 000

(+240 000)

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv.

7 040 000

7 040 000

(0)

7 000 000

(-40 000)

7 000 000

(-40 000)

7 000 000

(-40 000)

7 100 000

(+60 000)

5537

Avgifter på båter mv.

71

Avgift på båtmotorer

76 000

76 000

(0)

166 000

(+90 000)

76 000

(0)

166 000

(+90 000)

166 000

(+90 000)

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft

7 949 000

7 949 000

(0)

7 949 000

(0)

7 949 000

(0)

7 941 000

(-8 000)

7 949 000

(0)

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift

5 400 000

5 400 000

(0)

5 400 000

(0)

5 400 000

(0)

5 400 000

(0)

6 190 000

(+790 000)

5652

Statskog SF - renter og utbytte

85

Utbytte

70 100

70 100

(0)

13 500

(-56 600)

70 100

(0)

70 100

(0)

70 100

(0)

Sum inntekter

1 648 751 614

1 648 751 614

(0)

1 649 545 014

(+793 400)

1 648 831 614

(+80 000)

1 648 913 614

(+162 000)

1 650 251 414

(+1 499 800)

Sum netto

-41 838 725

-41 838 725

(0)

-41 838 725

(0)

-41 918 725

(-80 000)

-41 838 773

(-48)

-41 839 437

(-712)