4. Forslag fra mindretall

Rammeområde 4

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:

Forslag 1

Stortinget ber regjeringen avsette 1 prosent av BNI til bistand i de årlige budsjetter.

Forslag fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet:

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen igangsette et prosjekt for å kartlegge behov og huslyløsninger for flyktninger innenfor norsk internasjonal humanitær innsats.