Oversikt over budsjettkapittel og poster i Prop. 1 S (2014–2015) – svalbardbudsjettet

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S

Utgifter i hele kroner

1

Svalbard kyrkje

1

Driftsutgifter

4 544 000

2

Tilskot til kulturelle formål m.m.

70

Tilskot til velferdsarbeid på Svalbard

0

3

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

70

Tilskot til Longyearbyen lokalstyre

142 110 000

4

Tilskot til Svalbard museum

70

Tilskot til Svalbard museum

11 600 000

5

Sysselmannen (jf. kap. 3005)

1

Driftsutgifter

49 385 000

6

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 3006)

1

Driftsutgifter

170 565 000

7

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

1 600 000

9

Kulturminnetiltak

1

Driftsutgifter

1 865 000

11

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard

1

Driftsutgifter

1 600 000

17

Refusjon til Norsk Polarinstitutt

50

Refusjon

3 340 000

18

Navigasjonsinnretningar

1

Driftsutgifter

6 500 000

19

Statens bygningar på Bjørnøya og Hopen

1

Driftsutgifter

7 050 000

20

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 3020)

1

Driftsutgifter

14 113 000

22

Likningsforvaltninga for Svalbard (jf. kap. 3022)

3 520 000

Sum Svalbardbudsjettet

Sum departementets utgifter

417 792 000

Inntekter i hele kroner

3005

Sysselmannen (jf. kap. 5)

1

Diverse inntekter

2 900 000

3006

Sysselmannens transportteneste (jf. kap. 6)

1

Leigeinntekter

0

3009

Kulturminnetiltak (jf. kap. 9)

1

Diverse inntekter

0

3020

Statens bygningar i Longyearbyen (jf. kap. 20)

1

Inntekter

5 020 000

3022

Likningsforvaltninga for Svalbard (jf. kap. 22)

1

Diverse inntekter

280 000

3030

Skattar og avgifter

Diverse skattar m.m.

126 027 000

3035

Tilskot frå statsbudsjettet

70

Tilskot

283 565 000

Sum Svalbardbudsjettet

Sum departementets inntekter

417 792 000