Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for godstrafikk»

Til Stortinget

Sammendrag

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 ble vedlegg XIII (Transport) i EØS-avtalen endret for å innlemme kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om endring av forordning (EF) nr. 62/2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for godstrafikk» i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog.

Forordning 62/2006 danner grunnlaget for plikten til å utvikle og anvende TSI telematikkprogrammer for godstransport. Kommisjonsforordning 328/2012 gjør endringer i forordning 62/2006 som medfører at telematikkprogrammene skal utvikles og anvendes.

Formålet med kommisjonsforordningen er å sette i gang fase 1 av 3 i implementeringen av telematikkprogrammer for godstrafikk. Forordningen gir detaljerte IT-spesifikasjoner og en hovedplan for utviklingen av systemet. Utviklingen skal foregå i fase 2, og ibruktaking utgjør fase 3. I og med at gjennomføring av kommisjonsforordningen medfører økonomiske forpliktelser for Norge i de kommende årene, er Stortingets samtykke til godkjennelse av beslutningen i EØS-komiteen nødvendig i samsvar med Grunnloven § 26.

Gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 i norsk rett vil kunne skje gjennom forskrift gitt med hjemmel i jernbaneloven § 16 og samtrafikkforskriften § 3.

Formålet med forordning 62/2006

Formålet med forordning 62/2006 er å legge forholdene til rette for enklere informasjonsutveksling innen godstransport på det transeuropeiske jernbanenettet, uavhengig av land og operatør. Det skal bidra til å styrke konkurranseevnen til godstransport på dette jernbanenettet. Forordningen inneholder grunnleggende minimumskrav til systemer og grensesnitt som skal etableres av de ulike aktørene. Det endelige målet med forordning 62/2006 er, ved hjelp av informasjonsutveksling, å styre godssendinger som påvirkes av et stort antall grensesnitt og gjøre overganger mellom ulike aktører enklere. Eksempler på dette er når et tog kjører over en landegrense og må få tildelt kjørevei på sporet av en ny infrastrukturforvalter, eller når et nytt jernbaneforetak overtar togstammen for å stå for transporten videre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommisjonsforordningen vil ha økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige ved fase 2 og 3 av implementeringen, det vil si ved utviklingen og ibruktakelsen av systemet. Jernbaneverket vil stå for de nødvendige investeringene og den videre driften. Jernbaneverket har anslått den totale investeringskostnaden til å være omkring 22 mill. kroner og de årlige driftsutgiftene til 2,6 mill. kroner. I tillegg kommer ca. 2,25 årsverk for etablering av et nasjonalt kontaktpunkt. Kostnaden for innføringen av TSI TAF vil komme i fase 2.

Samlede utgifter for Jernbaneverket til opprettelsen og drift av systemet vil dekkes innenfor Samferdselsdepartementets vedtatte budsjett.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kjell-Idar Juvik, Ingvild Kjerkol, Eigil Knutsen, Sverre Myrli og Eirin Sund, fra Høyre, Torill Eidsheim, lederen Linda C. Hofstad Helleland, Nils Aage Jegstad og Helge Orten, fra Fremskrittspartiet, Ingebjørg Amanda Godskesen, Åse Michaelsen og Roy Steffensen, fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, fra Senterpartiet, Janne Sjelmo Nordås, og fra Venstre, Abid Q. Raja, viser til Prop. 133 S (2013–2014).

Komiteen har merket seg at formålet med kommisjonsforordningen er å sette i gang fase 1 av 3 i implementeringen av telematikkprogrammer for godstrafikk, noe som skal legge forholdene til rette for enklere informasjonsutveksling innen godstransport på jernbanen i Europa.

Komiteen har for øvrig ingen merknader og slutter seg til forslaget i proposisjonen.

Merknader fra utenriks- og forsvarskomiteen

Utkast til innstilling har vært forelagt utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse, og som i brev av 5. november 2014 gir følgende uttalelse:

«Utenriks- og forsvarskomiteen viser til transport- og kommunikasjonskomiteens utkast til innstilling datert 23. oktober til Prop. 133 (2013–2014) Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for godstrafikk».

Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer slutter seg til transport- og kommunikasjonskomiteens utkast til innstilling til Prop. 133 S (2013–2014) og har ingen ytterligere merknader.

Komiteens tilråding

Komiteen viser til proposisjonen og merknadene og rår Stortinget til å gjøre slikt

vedtak:

Stortinget samtykker i godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 133/2014 av 27. juni 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EU) nr. 328/2012 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «telematikkprogrammer for godstrafikk».

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 11. november 2014

Linda C. Hofstad Helleland

Kjell-Idar Juvik

leder

ordfører