Innhold

2. Finansdepartementet

2.1 Prioriterte oppgaver i 2016

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Finansdepartementet

Nokre av dei viktigaste oppgåvene Finansdepartementet i 2017 skal utføre, i tillegg til å samordne den økonomiske politikken, er å arbeide med:

  • Statens pensjonsfond

  • Produktivitet og effektivitet

  • Regelverksarbeid på finansmarknadsområdet

Ein viser til kapittel 2 i proposisjonen for nærare omtale.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

2.2 Oppfølging av anmodningsvedtak

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Finansdepartementet

Ein viser til kapittel 3 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen viser til tabell 3.1 i proposisjonen, og tar denne til orientering.

2.3 Oversiktstabeller for budsjettet

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Finansdepartementet

Ein viser til kapittel 4 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen tar tabellene til orientering.

2.3.1 Likestilling og mangfold

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Finansdepartementet

Ein viser til kapittel 6 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.

2.4 Miljø- og ressursspørsmål

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Finansdepartementet

Ein viser til kapittel 7 i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen tar omtalen til orientering.