Innhold

5. Rammeområde 22 Utbytte mv.

5.1 Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Finansdepartementet

Tabell 5.1 Oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive budsjettkapitler og poster under- rammeområde 22

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–5 (2016–2017)

Inntekter

Renter og utbytte mv.

5616

Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte

390 000 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte

120 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

500 000 000

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen

90 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen

30 000 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

100 000 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

500 000

5631

Aksjer i AS Vinmonopolet

85

Statens overskuddsandel

32 000 000

86

Utbytte

2 000

5652

Statskog SF – renter og utbytte

80

Renter

2 060 000

85

Utbytte

16 000 000

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

12 465 600 000

5680

Statnett SF

85

Utbytte

366 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte

9 068 000 000

5692

Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

85

Utbytte

110 100 000

5693

Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

85

Utbytte fra Folketrygdfondet

700 000

Sum inntekter rammeområde 22

23 290 962 000

Netto rammeområde 22

-23 290 962 000

5.2 Stortingets vedtak om netto rammebeløp for rammeområde 22

Komiteen viser til Stortingets vedtak 5. desember 2016, der netto inntektsramme for rammeområde 22 er fastsatt til -24 292 662 000 kroner, jf. Innst. 2 S (2016–2017) med løse forslag.

For omtale av de enkelte postene vises det til Prop. 1 S (2016–2017) Samferdselsdepartementet, Prop. 1 S (2016–2017) Nærings- og fiskeridepartementet, Prop. 1 S (2016–2017) Landbruks- og matdepartementet, Prop. 1 S (2016–2017) Finansdepartementet.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til eget forslag under rammeområde 22 i Innst. 2 S (2015–2016). Som følge av Stortingets behandling av finansinnstillingen fremmer ikke disse medlemmer ytterligere bevilgningsforslag i foreliggende innstilling.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til Senterpartiets alternative statsbudsjett og egne merknader i Innst. 2 S (2016–2017), der ramme 22 settes til -23 440 962 kroner, som er 150 000 000 kroner mindre enn i regjeringens forslag og 851 700 000 mer enn i vedtatt budsjett. Som følge av Stortingets behandling av finansinnstillingen fremmer ikke dette medlem bevilgningsforslag i forelig-gende innstilling. Det gis som hovedregel heller ikke omtale av egne bevilgningsforslag under de enkelte avsnitt i dette kapittelet.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2017 og forslag til endringer under rammeområde 22 i Innst. 2 S (2016–2017). Som følge av Stortingets behandling av denne innstilling fremmer ikke dette medlem ytter-ligere bevilgningsforslag under rammeområde 22 i denne innstilling ut over de forslag som følger av budsjettavtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet av 3. desember 2016.

5.3 Kap. 5611 Aksjer i NSB AS

5.3.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til egne merknader under pkt. 5.2.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til alternativt budsjett og egne forslag og merknader i Innst. 2 S (2016–2017), hvor det foreslås å ta et utbytte fra NSB på 275 mill. kroner.

5.4 Kap. 5618 Aksjer i Posten Norge AS

5.4.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til egne merknader under pkt. 5.2.

5.5 Kap. 5622 Aksjer i Avinor AS

5.5.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at budsjettforliket mellom de fire samarbeidspartiene inkluderer forslag om å øke utbyttet fra Avinor AS med 50 mill. kroner.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til egne merknader under pkt. 5.2.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å øke utbyttet fra Avinor med 28,5 mill. kroner.

5.6 Kap. 5625 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

5.6.1 Post 86 Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at budsjettforliket mellom de fire samarbeidspartiene inkluderer økt utbytte fra lavrisikoordningen på 5 mill. kroner.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til egne merknader under pkt. 5.2.

5.7 Kap. 5631 Aksjer i AS Vinmonopolet

5.7.1 Post 85 Statens overskuddsandel

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til egne merknader under pkt. 5.2.

5.7.2 Post 86 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til egne merknader under pkt. 5.2.

5.8 Kap. 5651 Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet

5.8.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til egne merknader under pkt. 5.2.

5.9 Kap. 5652 Statskog SF – renter og utbytte

5.9.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til egne merknader under pkt. 5.2.

5.10 Kap. 5656 Aksjer i selskaper under NFDs forvaltning

5.10.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at budsjettforliket mellom de fire samarbeidspartiene inkluderer forslag om å øke utbyttet fra selskaper under NFDs forvaltning med 946,7 mill. kroner. Flertallet foreslår at utbyttet fra Argentum økes med 550 mill. kroner, utbyttet fra Mesta økes med 250 mill. kroner, og utbyttet fra SIVA økes med 146,7 mill. kroner knyttet til realisering av eiendommer på Fornebu. Flertallet viser videre til at Stortinget i forbindelse med økt utbytte fra Argentum vedtok følgende 5. desember 2017 i behandlingen av Innst. 2 S (2016–2017):

«Stortinget ber regjeringen (…) 43. påse at ekstraordinært utbytte fra Argentum finansieres gjennom realisering av eiendeler dersom det er likviditetsbehov.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til alternativt budsjett og egne forslag og merknader i Innst. 2 S (2016–2017). Disse medlemmer merker seg at samarbeidspartiene heller ikke denne gangen klarte å finne inndekning innenfor ansvarlige rammer, og tyr til et utbytte fra Argentum som trolig innebærer nedsalg.

Komiteens medlem fra Senterpartiet påpeker for øvrig at enigheten i budsjettforliket om å øke utbyttet fra Argentum med 550 mill. kroner til 800 mill. kroner er uheldig, særlig sett i lys av at regjeringen i årets budsjett også inndrar egenkapital fra Investinor med 1 250 mill. kroner. I sum er disse prio-riteringene egnet til å redusere tilgangen på venturekapital og risikovillig kapital generelt betydelig for norske bedrifter og i særdeleshet de innovasjonsbedriftene vi skal leve av i fremtiden. Dette medlem mener tidspunktet for denne prioriteringen neppe kunne vært dårligere. Norge befinner seg i dag i en tid med økonomisk usikkerhet og behov for omstilling. Innovasjon og fremvekst av nye bedrifter er viktigere enn noen gang. Dette medlem beklager at Norge har falt betydelig på internasjonale rangeringer over tilgang på venturekapital i denne regjeringsperioden, og mener det er uheldig at man nå legger til rette for en fortsatt negativ utvikling på dette området.

5.11 Kap. 5680 Statnett SF

5.11.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til egne merknader under pkt. 5.2.

5.12 Kap. 5685 Aksjer i Statoil ASA

5.12.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til egne merknader under pkt. 5.2.

5.13 Kap. 5692 Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank

5.13.1 Post 85 Utbytte

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til egne merknader under pkt. 5.2.

5.14 Kap. 5693 Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv.

5.14.1 Post 85 Utbytte fra Folketrygdfondet

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til egne merknader under pkt. 5.2.

5.15 Oversikt over fraksjonenes forslag til bevilgninger under rammeområde 22

Tabell 5.2 Tabellen viser forslag til bevilgning fra komiteens flertall, samt primærstandpunkter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S

H, FrP, KrF, V

A

Sp

SV

Utgifter (i tusen kroner)

Sum utgifter

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Inntekter (i tusen kroner)

5611

NSB

85

Utbytte

0

0 (0)

275 000 (+275 000)

0 (0)

0 (0)

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte

500 000

550 000 (+50 000)

550 000 (+50 000)

650 000 (+150 000)

528 500 (+28 500)

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen

100 000

105 000 (+5 000)

751 700 (+651 700)

100 000 (0)

100 000 (0)

5656

Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning

85

Utbytte

12 465 600

13 412 300 (+946 700)

12 465 600 (0)

12 465 600 (0)

12 465 600 (0)

Sum inntekter

23 290 962

24 292 662 (+1 001 700)

24 267 662 (+976 700)

23 440 962 (+150 000)

23 319 462 (+28 500)

Sum netto

-23 290 962

-24 292 662 (-1 001 700)

-24 267 662 (-976 700)

-23 440 962 (-150 000)

-23 319 462 (-28 500)