Innhold

3. Rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter

3.1 Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Finansdepartementet

Tabell 3.1 Oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive budsjettkapitler og poster under- rammeområde 19

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–5 (2016–2017)

Utgifter

Ymse utgifter

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

4 896 786 000

Sum utgifter rammeområde 19

4 896 786 000

Inntekter

Inntekter under departementene

5309

Tilfeldige inntekter

29

Ymse

150 000 000

Sum inntekter rammeområde 19

150 000 000

Netto rammeområde 19

4 746 786 000

3.2 Stortingets vedtak om netto rammebeløp for rammeområde 19

Komiteen viser til Stortingets vedtak 5. desember 2016, der netto utgiftsramme for rammeområde 19 er fastsatt til 4 031 873 000 kroner, jf. Innst. 2 S (2016–2017) med løse forslag.

For nærmere omtale av de enkelte poster, vises det til Prop. 1 S (2016–2017) Finansdepartementet og til Prop. 1 S Tillegg 5 (2016–2017).

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til Senterpartiets alternative statsbudsjett og egne merknader i Innst. 2 S (2016–2017) der ramme 19 settes til 3 948 376 000 kroner, som er 798 410 000 kroner mindre enn i regjeringens forslag og 83 497 000 kroner mindre enn i vedtatt budsjett. Som følge av Stortingets behandling av finansinnstillingen fremmer ikke dette medlem bevilgningsforslag i foreliggende innstilling. Det gis heller ikke omtale av egne bevilgningsforslag under de enkelte avsnitt i dette kapittelet.

Dette medlem ønsker imidlertid å ytre bekymring over den betydelige byråkrativeksten og økningen i bruk av eksterne konsulenter som har funnet sted under den sittende regjeringen. Det er uheldig at det brukes stadig mer oljepenger på byråkrati og konsulenter samtidig som regjeringen svekker tjenestetilbudet gjennom nedbygging av sykehus, politi og offentlige kontorer nær folk.

Komiteens medlem fra Venstre viser til Venstres forslag til statsbudsjett for 2017 og forslag til endringer under rammeområde 19 i Innst. 2 S (2016–2017). Som følge av Stortingets behandling av denne innstilling fremmer ikke dette medlem ytterligere bevilgningsforslag undre rammeområde 19 i denne innstilling ut over de forslag som følger av budsjettavtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet av 3. desember 2016.

Dette medlem viser i imidlertid til at det i de siste budsjett har vært en sterk økning i driftsutgiftene i den offentlige forvaltningen. Dette medlem støtter i så måte regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform hvor man foreslår å underregulere pris- og lønnsjusteringen av driftspostene på statsbudsjettet. Dette medlem mener videre at det må arbeides videre med alternative innsparings- og effektiviseringstiltak ut over «ostehøvelkutt», spesielt for å redusere byråkrati og effektivisere staten. Spesielt når det gjelder digitalisering i offentlig sektor, er det etter dette medlems syn et stort potensial for effektivisering og innsparing ved enhetlige systemer.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til eget forslag under rammeområde 19 i Innst. 2 S (2015–2016). Som følge av Stortingets behandling av finansinnstillingen fremmer ikke dette medlem ytterligere bevilgningsforslag i foreliggende innstilling.

3.3 Kap. 2309 Tilfeldige utgifter

3.3.1 Post 1 Driftsutgifter

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at budsjettforliket mellom de fire samarbeidspartiene innebærer at ymseposten reduseres med 714 913 000 kroner sammenlignet med regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til alternativt budsjett og egne forslag og merknader i Innst. 2 S (2016–2017). Disse medlemmer gjør oppmerksom på at reduserte utgifter til konsulentbruk og ABE-reformen teknisk er plassert under denne posten.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen om å reversere praksisen for budsjettering av trygdeoppgjøret, slik at vanlig praksis med å sette av midler for utgiftene til neste års trygdeoppgjør på kap. 2309 Tilfeldige utgifter (ymseposten) under Finansdepartementet også blir gjenopptatt, og at regjeringen legger fram en egen proposisjon til Stortinget om trygdeoppgjøret.»

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til egen merknad under pkt. 3.2.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett og forslaget om å stramme inn på underliggende etaters bruk av eksterne konsulenter med 500 mill. kroner. Det har vært stor vekst i utgiftene til eksterne konsulenter, og resultatene har vært av varierende kvalitet. Dette medlem mener det er på høy tid å iverksette tiltak for kutt i bruken av eks-terne konsulenter, og i stedet bygge opp kompetansen i statlige etater der det er naturlig. Dette medlem peker på at innsparingen en får vil komme de ulike etater til gode, gjennom økt handlingsrom. For å synliggjøre den samlede budsjettvirkningen foreslås det i Sosialistisk Venstrepartis alternative budsjett å redusere kap. 2309 post 1 med 500 mill. kroner.

3.4 Kap. 5309 Tilfeldige inntekter

3.4.1 Post 29 Ymse

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til egne merknader under pkt. 3.2.

3.5 Oversikt over fraksjonenes forslag til bevilgninger under rammeområde 19

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 5

H, FrP, KrF, V

A

Sp

SV

Utgifter (i tusen kroner)

2309

Tilfeldige utgifter

1

Driftsutgifter

4 896 786

4 181 873 (-714 913)

3 730 324 (-1 166 462)

4 098 376 (-798 410)

4 396 786 (-500 000)

Sum utgifter

4 896 786

4 181 873 (-714 913)

3 730 324 (-1 166 462)

4 098 376 (-798 410)

4 396 786 (-500 000)

Inntekter (i tusen kroner)

Sum inntekter

150 000

150 000 (0)

150 000 (0)

150 000 (0)

150 000 (0)

Sum netto

4 746 786

4 031 873 (-714 913)

3 580 324 (-1 166 462)

3 948 376 (-798 410)

4 246 786 (-500 000)