Innhold

6. Statsbudsjettets 90-poster

6.1 Oversikt over statsbudsjettets 90-poster

Tabell 6.1 Oversikt over regjeringens forslag til bevilgninger under de respektive 90-poster, jf. Prop. 1 S (2016–2017) med Tillegg 1–5

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1–5 (2016–2017)

Utgifter

Utenriksdepartementet

100

Utenriksdepartementet

90

Lån til norske borgere i utlandet

360 000

116

Deltaking i internasjonale organisasjoner

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

190 000 000

161

Næringsutvikling

95

NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

1 125 000 000

Arbeids- og sosialdepartementet

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsbevilgning

4 500 000 000

Nærings- og fiskeridepartementet

950

Forvaltning av statlig eierskap

95

Egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

144 000 000

96

Aksjer

100 000 000

Samferdselsdepartementet

1356

Bane NOR SF

96

Foretakskapital

3 500 000 000

Finansdepartementet

1651

Statsgjeld, avdrag og innløsning

98

Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

63 207 000 000

1670

Avsetninger til Den nordiske investeringsbank

90

Innbetalt grunnkapital

119 800 000

Olje- og energidepartementet

1811

Statoil ASA

96

Aksjer

6 407 000 000

1825

Energiomlegging, energi- og klimateknologi

95

Kapitalinnskudd

15 000 000

96

Aksjer

10 000 000

Statsbankene

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning

26 045 183 000

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

16 159 000 000

2421

Innovasjon Norge

90

Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

41 900 000 000

2426

Siva SF

90

Lån, overslagsbevilgning

215 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

90

Utlån

12 000 000 000

Sum utgifter rammeområde 0

175 637 343 000

Inntekter

Inntekter under departementene

3100

Utenriksdepartementet

90

Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

318 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

90

Tilbakebetaling av lån

18 400 000 000

3732

Regionale helseforetak

90

Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

647 000 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

95

Tilbakeføring av egenkapital Investinor AS

1 250 000 000

96

Salg av aksjer

25 000 000

4162

Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån

25 000 000

4312

Avinor AS

90

Avdrag på lån

444 400 000

4322

Svinesundsforbindelsen AS

90

Avdrag på lån

190 000 000

4356

Bane NOR SF

96

Netto inntekter ved utskillelse av ROM Eiendom fra NSB AS

3 500 000 000

4811

Statoil ASA

96

Utbytteaksjer

6 407 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

90

Redusert lån og rentegjeld

10 051 888 000

93

Omgjøring av utdanningslån til stipend

6 335 577 000

5312

Husbanken

90

Avdrag

11 266 000 000

5325

Innovasjon Norge

90

Avdrag på utestående fordringer

41 400 000 000

91

Tilbakeført kapital, såkornfond

10 000 000

5326

Siva SF

90

Avdrag på utestående fordringer

215 000 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

90

Avdrag på utestående fordringer

10 700 000 000

5341

Avdrag på utestående fordringer

95

Avdrag på lån til andre stater

300 000

98

Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

8 000 000 000

Statslånemidler

5999

Statslånemidler

90

Lån

56 769 860 000

Sum inntekter rammeområde 0

175 637 343 000

Netto rammeområde 0

0

6.2 Kap. 100 Utenriksdepartementet

6.2.1 Post 90 Lån til norske borgere i utlandet

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Utenriksdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.3 Kap. 116 Deltaking i internasjonale organisasjoner

6.3.1 Post 90 Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB)

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Utenriksdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.4 Kap. 161 Næringsutvikling

6.4.1 Post 95 NORFUND – grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Utenriksdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.5 Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner og kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner

6.5.1 Post 90 Forskudd på rammetilskudd

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.6 Kap. 614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

6.6.1 Post 90 Utlån, overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Arbeids- og sosialdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.7 Kap. 941 (Nytt) Grønt investeringsselskap

6.7.1 Post 90 (Ny) Innskudd

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår å bevilge 10 mrd. kroner til et nytt grønt investeringsselskap. Det vises for øvrig til egne merknader i Innst. 2 S (2016–2017).

6.8 Kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap

6.8.1 Post 95 Egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å redusere kap. 950 post 95 med 144 mill. kroner. Dette medlem viser videre til egne merknader i Innst. 2 S (2016–2017).

6.8.2 Post 96 Aksjer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.9 Kap. 1352 Jernbanedirektoratet

6.9.1 Post 90 (Ny) Egenkapital Nye baner

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å opprette et utbyggingsselskap for jernbanen, Nye baner, med lyntog som prioritet, og forslaget om 13 mrd. kroner til egenkapital på kap. 1352 post 90 Egenkapital Nye baner (ny). Dette medlem viser videre til egne merknader i Innst. 2 S (2016–2017).

6.10 Kap. 1356 Bane NOR SF

6.10.1 Post 96 Foretakskapital

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Samferdselsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.11 Kap. 1651 Statsgjeld, avdrag og innløsning

6.11.1 Post 98 Avdrag på innenlandsk statsgjeld, overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Finansdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.12 Kap. 1670 Avsetninger til Den nordiske investeringsbank

6.12.1 Post 90 Innbetalt grunnkapital

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Finansdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.13 Kap. 1811 Statoil ASA

6.13.1 Post 96 Aksjer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Olje- og energidepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.14 Kap. 1825 Energiomlegging, energi- og klimateknologi

6.14.1 Post 95 Kapitalinnskudd

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Olje- og energidepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett foreslår å øke kapitalen i fondet med 20 mrd. kroner. Det vises for øvrig til egne merknader i Innst. 2 S (2016–2017).

6.14.2 Post 96 Aksjer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Olje- og energidepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.15 Kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning

6.15.1 Post 90 Økt lån og rentegjeld, overslags-bevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Kunnskapsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at budsjettforliket mellom de fire samarbeidspartiene øker antall studieplasser, og foreslår at denne posten økes med 27 267 000 kroner som følge av dette.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å gå mot regjeringas forslag om å heve studielånsrenta, inkludere folkehøgskoleelever i 11 måneders studiestøtte, etablere 1 000 nye studieplasser innen IKT og teknologi, samt å øke studiestøtten til 1,3 G, noe som innebærer at kap. 2410 post 90 foreslås økt med 1 157,5 mill. kroner. Dette medlem viser videre til egne merknader i Innst. 2 S (2016–2017).

6.16 Kap. 2412 Husbanken (jf. kap. 5312 og 5615)

6.16.1 Post 90 Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Kommunal- og regionaldepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett går inn for å øke Husbankens låneramme til 25 mrd. kroner. Det vises for øvrig til egne merknader i Innst. 2 S (2016–2017).

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å øke Husbankens låneramme til 28 mrd. kroner, noe som innebærer at kap. 2412 post 90 økes med 4 500 mill. kroner. Dette medlem viser videre til egne merknader i Innst. 2 S (2016–2017).

6.17 Kap. 2421 Innovasjon Norge (jf. kap. 5312 og 5625)

6.17.1 Post 90 Lån fra statskassen til utlånsvirksomhet, overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.17.2 Post 95 (Ny) Såkornfond IKT-næringer

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til budsjettforliket, hvor det er enighet om å opprette et såkornfond for IKT-næringer. Flertallet foreslår at det settes av 106,3 mill. kroner til dette såkornfondet i egenkapital i henhold til forliket.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å oppkapitalisere såkornfond for Nord-Norge med 500 mill. kroner, noe som innebærer at kap. 2421 post 95 foreslås økt med 212,5 mill. kroner. Dette medlem viser videre til egne merknader i Innst. 2 S (2016–2017).

6.18 Kap. 2426 SIVA SF (jf. kap. 5326 og 5613)

6.18.1 Post 90 Lån, overslagsbevilgning

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.19 Kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS

6.19.1 Post 90 Utlån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.20 Kap. 3100 Utenriksdepartementet (jf. kap. 100)

6.20.1 Post 90 Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Utenriksdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.21 Kap. 3614 Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

6.21.1 Post 90 Tilbakebetaling av lån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Arbeids- og sosialdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.22 Kap. 3732 Regionale helseforetak (jf. kap. 732)

6.22.1 Post 90 Avdrag på investeringslån t.o.m. 2007

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Helse- og omsorgsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.23 Kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap (jf. kap. 950 og 5656)

6.23.1 Post 95 Tilbakeføring av egenkapital Investinor AS

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til næringskomiteens merknader til Investinors investeringskapital i Innst. 8 S (2016–2017). Flertallet går på denne bakgrunn imot regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett går imot å redusere egenkapitalen i Investinor med 1,25 mrd. kroner.

Dette medlem mener regjeringens bortprioritering av venturekapital er uheldig og viser til egne merknader under avsnitt 5.10.1. Det vises også til egne merknader i Innst. 2 S (2016–2017).

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å gå mot å kutte i Investinor AS, og foreslår derfor at kap. 3950 post 95 settes til 0 kroner. Dette medlem viser videre til egne merknader i Innst. 2 S (2016–2017).

6.23.2 Post 96 Salg av aksjer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.24 Kap. 4162 Statskog SF – forvaltning av statlig eierskap

6.24.1 Post 90 Avdrag på lån

Sammendrag

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.25 Kap. 4312 Avinor AS

6.25.1 Post 90 Avdrag på lån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Samferdselsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.26 Kap. 4322 Svinesundsforbindelsen AS (jf. kap. 1322)

6.26.1 Post 90 Avdrag på lån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Samferdselsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.27 Kap. 4356 Bane NOR SF

6.27.1 Post 96 Netto inntekter ved utskillelse av ROM Eiendom fra NSB AS

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Samferdselsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.28 Kap. 4811 Statoil ASA

6.28.1 Post 96 Utbytteaksjer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Olje- og energidepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.29 Kap. 5310 Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 2410)

6.29.1 Post 90 Redusert lån og rentegjeld og Post 93 Omgjøring av utdanningslån til stipend

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Kunnskapsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.30 Kap. 5312 Husbanken (jf. kap. 2412)

6.30.1 Post 90 Avdrag

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Kommunal- og regionaldepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet i sitt alternative statsbudsjett går inn for å øke Husbankens låneramme til 25 mrd. kroner. Det vises for øvrig til egne merknader i Innst. 2 S (2016–2017).

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til Sosialistisk Venstrepartis alternative statsbudsjett, hvor det foreslås å øke Husbankens lånereamme til 28 mrd. kroner, noe som innebærer et forslag om å øke kap. 5312 post 90 med 30 mill. kroner. Dette medlem viser videre til egne merknader i Innst. 2 S (2016–2017).

6.31 Kap. 5325 Innovasjon Norge (jf. kap. 2421 og 5625)

6.31.1 Post 90 Avdrag på utestående fordringer og post 91 Tilbakeført kapital, såkornfond

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.32 Kap. 5326 SIVA SF (jf. kap. 2426 og 5613)

6.32.1 Post 90 Avdrag på utestående fordringer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Nærings- og fiskeridepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.33 Kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS

6.33.1 Post 90 Avdrag på utestående fordringer

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Nærings- og handelsdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.34 Kap. 5341 Avdrag på utestående fordringer

6.34.1 Post 95 Avdrag på lån til andre stater

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Finansdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.34.2 Post 98 Avdrag på egenbeholdning statsobligasjoner

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Finansdepartementet

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.35 Kap. 5999 Statslånemidler

6.35.1 Post 90 Lån

Sammendrag fra Prop. 1 S (2016–2017) Gul bok

Det vises til omtale i proposisjonen.

Komiteens merknader

Komiteen viser til sine merknader til øvrige 90-poster og at denne budsjettposten fungerer som motpost.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til forslagene under øvrige 90-poster, og foreslår å bevilge 58 153 427 000 kroner under denne posten.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at disse medlemmers respektive primærforslag falt under finansdebatten.

6.36 Oversikt over fraksjonenes forslag til bevilgninger på 90-postene

Tabell 6.2 Tabellen viser forslag til bevilgning fra komiteens flertall, samt primærstandpunkter fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 2

H, FrP, KrF, V

A

Sp

SV

Utgifter (i tusen kroner)

941

Grønt investerings-selskap

95

Innskudd

0

0 (0)

0 (0)

10 000 000 (+10 000 000)

0 (0)

950

Forvaltning av statlig eierskap

95

Egenkapitalinnskudd til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

144 000

144 000 (0)

144 000 (0)

144 000 (0)

0 (-144 000)

1352

Jernbanedirektoratet

90

Egenkapital Nye baner (ny)

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

13 000 000 (+13 000 000)

1825

Energiomlegging, energi- og klima-teknologi

90

Enova

0

0 (0)

32 500 000 (+32 500 000)

0 (0)

0 (0)

97

Kapitalinnskudd

0

0 (0)

0 (0)

20 000 000 (+20 000 000)

0 (0)

2410

Statens lånekasse for utdanning

90

Økt lån og rentegjeld

26 045 183

26 072 450 (+27 267)

26 045 183 (0)

26 045 183 (0)

27 202 683 (+1 157 500)

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken

16 159 000

16 159 000 (0)

23 159 000 (+7 000 000)

16 159 000 (0)

20 659 000 (+4 500 000)

2421

Innovasjon Norge

95

Eget såkornfond for IKT-næringer

0

0 (0)

106 300 (+106 300)

0 (0)

0 (0)

95

Såkornfond IKT-næringer, egenkapital

0

106 300 (+106 300)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

95

Egenkapital såkornfond

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

212 500 (+212 500)

2430

Akseleratorprogram

90

Akseleratorprogram

0

0 (0)

300 000 (+300 000)

0 (0)

0 (0)

Sum utgifter

175 637 343

175 770 910 (+133 567)

215 543 643 (+39 906 300)

205 637 343 (+30 000 000)

194 363 343 (+18 726 000)

Inntekter (i tusen kroner)

3950

Forvaltning av statlig eierskap

95

Tilbakeføring av egenkapital Investinor AS

1 250 000

0 (-1 250 000)

1 250 000 (0)

0 (-1 250 000)

0 (-1 250 000)

3961

Selskaper under Nærings- og fiskeri-departementets forvaltning

90

EK til Space Norway

0

0 (0)

500 000 (+500 000)

0 (0)

0 (0)

5312

Husbanken

90

Avdrag

11 266 000

11 266 000 (0)

11 266 000 (0)

11 266 000 (0)

11 296 000 (+30 000)

5999

Statslånemidler

90

Lån

56 769 860

58 153 427 (+1 383 567)

96 176 160 (+39 406 300)

88 019 860 (+31 250 000)

76 715 860 (+19 946 000)

Sum inntekter

175 637 343

175 770 910 (+133 567)

215 543 643 (+39 906 300)

205 637 343 (+30 000 000)

194 363 343 (+18 726 000)

Sum netto

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)