Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Svalbard globale frøhvelv – ny adkomsttunnel)

Til Stortinget

Sammendrag

Innledning

I proposisjonen foreslås endringer i Statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Global oppvarming og økte nedbørsmengder på Svalbard har medført skader på adkomsttunnelen til Svalbard globale frøhvelv, som gjør at den må skiftes ut med en ny permanent, stabil og vanntett konstruksjon.

Statsbygg har utarbeidet et forprosjekt for bygging av ny adkomsttunnel. Prosjektet inkluderer ny adkomsttunnel i betong, et servicebygg for å flytte nødstrøms- og kjøleaggregater og annet elektrisk utstyr som avgir varme, ut av tunnelen, samt nødvendige sikrings- og styringssystemer.

Det foreslås i proposisjonen en oppstartsbevilgning på kap. 2445 post 31 på 100 mill. kroner for 2018.

Bakgrunn

Det vises i proposisjonen til at frøhvelvet stod ferdig i 2008 og har blitt et prestisjeprosjekt for Norge og Svalbard. Å sikre driften av frøhvelvet framover vurderes som viktig for norsk omdømme internasjonalt.

Frøhvelvets daglige drift har Landbruks- og matdepartementet forankret i en trepartsavtale med Nordisk genressursesenter (NordGen) under Nordisk ministerråd og med CropTrust. Statsbygg forvalter bygget gjennom statens husleieordning.

Prosjektet med ny adkomsttunnel

Mellom portalbygget og fjellet er det i dag en adkomsttunnel på ca. 50 meter.

På grunn av global oppvarming og økte nedbørsmengder har ikke massene rundt tunnelen frosset til som forutsatt.

I 2016 ble det startet opp et prosjekt med sikte på å utrede en varig løsning på lekkasjeproblemene.

Høsten 2016 gjennomførte Sweco på oppdrag fra Statsbygg geotekniske undersøkelser som viser at rørets bæreevne er overskredet, og at det er sprekker i konstruksjonen. Konklusjonen er at Svalbardrøret må erstattes av en helt ny konstruksjon.

Statsbygg har høsten 2017 på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet utarbeidet et forprosjekt for ny adkomsttunnel ved Svalbard globale frøhvelv. Prosjektet har en styringsramme (P50) på 155,8 mill. kroner og en kostnadsramme (P85) på 202,95 mill. kroner i 2018-priser. Anslått bevilgningsbehov er 100 mill. kroner i 2018 og 55,8 mill. kroner i 2019.

Fremdrift og finansiering

Forutsatt bevilgning tidlig i 2018 vil prosjektet kunne starte opp i 2018, og anlegget vil kunne stå ferdig våren 2019. Det foreslås en kostnadsramme for arbeidet med Svalbard globale frøhvelv – ny adkomsttunnel på 202,95 mill. kroner (per 1. juli 2018). Prosjektet foreslås finansiert over kap. 2445 Statsbygg, post 31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter. Det foreslås å bevilge 100 mill. kroner til prosjektet i 2018.

Utenriksdepartementet og statistikkseksjonen i Norad er i kommunikasjon med utviklingskomiteen til OECD vedrørende mulig ODA-godkjenning av deler av kostnaden for å utbedre frøhvelvet på Svalbard.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, Stein Erik Lauvås, Eirik Sivertsen og Siri Gåsemyr Staalesen, fra Høyre, Norunn Tveiten Benestad, Mari Holm Lønseth, Olemic Thommesen og Ove Trellevik, fra Fremskrittspartiet, Jon Engen-Helgheim og Kari Kjønaas Kjos, fra Senterpartiet, Heidi Greni og Willfred Nordlund, fra Sosialistisk Venstreparti, lederen Karin Andersen, og fra Kristelig Folkeparti, Torhild Bransdal, viser til den fremlagte proposisjonen, der det gjøres rede for at global oppvarming og økte nedbørsmengder har ført til store skader på dagens adkomsttunnel til Svalbard globale frøhvelv. På vegne av Landbruks- og matdepartementet har Statsbygg utarbeidet et forprosjekt for bygging av ny adkomsttunnel – et prosjekt som også inkluderer et servicebygg for å flytte nødstrøms- og kjøleaggregater og annet elektrisk utstyr som avgir varme, ut av tunnelen, samt nødvendige sikrings- og styringssystemer.

Komiteen viser videre til at frøhvelvet, som stod ferdig i 2008, er blitt et prestisjeprosjekt for Norge, og komiteen peker på den funksjonen og verdien hvelvet har for å sikre verdens plantemangfold for fremtiden.

Komiteen vil understreke at det i en tid med sterk bekymring for klimaendringer er viktig for norsk omdømme å sikre den videre driften av frøhvelvet fremover. Ca. 40 pst. av alle frø i verdens genbanker er deponert her. Arbeidet er forankret i en trepartsavtale mellom Nordisk genressurssenter (NordGen) under Nordisk ministerråd, CropTrust, det globale fondet som har som formål å sikre viktige frøsamlinger i verdens genbanker, og Landbruks- og matdepartementet.

Komiteen viser til proposisjonens beskrivelse av prosjektet og prosjektets fremdrift og finansiering, hvor det foreslås en kostnadsramme på 202,95 mill. kroner (per 1. juli 2018) og hvor prosjektet foreslås finansiert over kap. 2445 Statsbygg, post 31 Igangsetting av ordinære byggeprosjekter. Forslaget innebærer en bevilgning på 100 mill. kroner til prosjektet i 2018.

Komiteen vil understreke betydningen av at det allerede fra prosjektets start legges gode rutiner for oppfølging og streng kostnadskontroll.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

2445

Statsbygg

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, bevilges med

100 000 000

II

Prosjekt Svalbard globale frøhvelv – ny adkomsttunnel godkjennes med en kostnadsramme på 202,95 mill. kroner (per 1. juli 2018).

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 12. april 2018

Karin Andersen

Norunn Tveiten Benestad

leder

ordfører