Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad, Jenny Klinge og Willfred Nordlund om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at inndelingslova § 6 endres slik at det innføres en bestemmelse om at saker om grensejustering skal forelegges Stortinget til avgjørelse når det er uenighet mellom de berørte kommunene.»

Inndelingslova § 6 bestemmer at Kongen i statsråd gjør vedtak om grensejustering mellom kommuner.

Forslagsstillerne viser til at det i en rekke aktuelle saker er uenighet mellom kommuner om flytting av deler av en kommune.

Forslagsstillerne viser til at om 25 pst. av innbyggerne overføres fra én kommune til en annen, har det store konsekvenser for flere forhold (nevnes i dokumentet).

Forslagsstillerne mener inndelingslovas bestemmelser om behandlingsmåte for delingssaker og grensejusteringssaker burde vært likelydende. I delingssaker der kommunene er uenige, blir saken forelagt Stortinget til avgjørelse, jf. § 5. Det samme bør være tilfelle når kommunene er uenige i grensejusteringssaker.

Forslagsstillerne ber om at grensejusteringssaker som er til behandling i departementet, blir stilt i bero til forslaget om endring i inndelingslova er behandlet av Stortinget.

Det vises for øvrig til dokumentet for en nærmere beskrivelse av forslaget.

Komiteens behandling

Komiteen har i brev av 18. juni 2018 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved statsråd Monica Mæland bedt om en vurdering av forslaget. Statsrådens uttalelse følger av vedlagte brev av 29. juni 2018.

Komiteen har avholdt muntlig høring i saken 6. november 2018.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, Kjell-Idar Juvik, Stein Erik Lauvås og Siri Gåsemyr Staalesen, fra Høyre, Norunn Tveiten Benestad, Mari Holm Lønseth, Olemic Thommessen og Ove Trellevik, fra Fremskrittspartiet, Jon Engen-Helgheim og Kari Kjønaas Kjos, fra Senterpartiet, Heidi Greni og Willfred Nordlund, fra Sosialistisk Venstreparti, lederen Karin Andersen, og fra Kristelig Folkeparti, Torhild Bransdal, viser til Representantforslag 238 S (2017–2018), der det fremmes forslag om endringer i inndelingslova § 6 slik at grensejusteringer der de involverte kommuner er uenige, skal forelegges Stortinget til avgjørelse.

Komiteen viser også til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 29. juni 2018, der departementets syn på saken legges frem.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, mener prosesser knyttet til inndelinger og grenseendringer er saker av stor betydning for lokalsamfunnet og menneskene som berøres. I saker hvor betydelige deler av kommunens innbyggere overføres i grensejusteringssaker, vil det få store konsekvenser for den berørte kommunen og innbyggerne. Det vil berøre kommunene på områder som kommunale tjenester, infrastruktur og økonomi.

Flertallet mener inndelingslovas bestemmelser om behandlingsmåte for delingssaker og grensejusteringssaker burde vært likelydende.

Flertallet viser til høringsuttalelser hvor partene trekker frem uenighet om hvorvidt saken dreier seg om grensejustering eller deling av kommunen. Flertallet mener lik saksbehandling for delings- og grensejusteringssaker kunne bidratt til å redusere slike uenigheter.

Flertallet er kritiske til grensejusteringer som medfører store konsekvenser for driften av resterende deler av kommunen, og mener disse sakene bør avgjøres av Stortinget. Dette bør gjelde i alle tilfeller hvor det er uenighet mellom kommunene. Kommunens mulighet til å fortsette som selvstendig kommune må tillegges stor vekt.

Flertallet fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at inndelingslova § 6 endres slik at det innføres en bestemmelse om at saker om grensejustering skal forelegges Stortinget til avgjørelse når det er uenighet mellom de berørte kommunene.»

Komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti støtter departementets konklusjon om at den foreslåtte lovendringen ikke er hensiktsmessig. Disse medlemmer vil påpeke at saker om grensejusteringer krever stor grad av lokal innsikt og involverer de berørte på et detaljert nivå. Disse medlemmer mener i lys av dette at dagens arbeidsfordeling mellom Fylkesmannen, regjeringen og Stortinget i disse sakene er hensiktsmessig, og at det tross høyt konfliktnivå mange steder, er en arbeidsfordeling som har vist seg å fungere godt.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Dokument 8:238 S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad, Jenny Klinge og Willfred Nordlund om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner – vedtas ikke.»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti støtter departementets konklusjon om at den foreslåtte lovendringen ikke er hensiktsmessig, men anfører at dersom én eller flere grensejusteringssaker får særlige, urimelige utslag for enkeltkommuner, har Stortinget mulighet til å gripe inn gjennom representantforslag og be regjeringen omgjøre sin beslutning. Dette medlem mener Stortinget bør være tilbakeholdne med å bruke denne muligheten, og bare vurdere det i helt spesielle tilfeller.

Forslag fra mindretall

Forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti:
Forslag 1

Dokument 8:238 S (2017–2018) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Marit Arnstad, Jenny Klinge og Willfred Nordlund om endring av inndelingslovas bestemmelser om behandling av grensejustering mellom kommuner – vedtas ikke.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at inndelingslova § 6 endres slik at det innføres en bestemmelse om at saker om grensejustering skal forelegges Stortinget til avgjørelse når det er uenighet mellom de berørte kommunene.

Vedlegg

Vedlegg finnes kun i PDF, se merknadsfelt

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 29. november 2018

Karin Andersen

Olemic Thommessen

leder

ordfører