Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, lederen Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen og Magne Rommetveit, fra Høyre, Svein Harberg og Bente Stein Mathisen, fra Fremskrittspartiet, Mazyar Keshvari og Ulf Leirstein, fra Senterpartiet, Nils T. Bjørke, fra Sosialistisk Venstreparti, Torgeir Knag Fylkesnes, og fra Kristelig Folkeparti, Hans Fredrik Grøvan, viser til forslaget om endring av Grunnloven § 111 andre ledd (om støy). Det er i dag ulike bestemmelser knyttet til støy. Formålet med forslaget er å sikre juridisk bindende grenser for hva som kan tolereres av støynivå.

Komiteen deler forslagsstillernes oppfatning av at støy er et miljøproblem som også kan påvirke folks helse negativt, og at folk bør sikres en rett til å bo i et helsemessig forsvarlig miljø. Komiteen mener av den grunn at det bør gjennomføres endringer i dagens lovverk for å forsterke folks vern mot støy, men at Grunnloven ikke er riktig sted å foreta en slik endring. Forslagsstillerne har i forslagsteksten selv gått inn på at det er mye forvirring rundt dagens lovverk. Komiteen mener at det for å rydde opp i dette vil være mer hensiktsmessig å gjøre en alminnelig lovendring med tilhørende utredning som kan se på hvordan en juridisk bindende grense kan fastsettes for hva som kan tolereres av støy.

Komiteen mener også at forslaget til grunnlovstekst er på et detaljnivå som åpner for en praksis som går i retning av en vesentlig utvidelse av Grunnloven, noe som på sikt kan svekke verdien av innholdet i den.

Komiteen vil på denne bakgrunn ikke bifalle forslaget i Dokument 12:42 (2015–2016).