Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Fredric Holen Bjørdal, Svein Roald Hansen, Ingrid Heggø, Åsunn Lyngedal og Rigmor Aasrud, fra Høyre, Elin Rodum Agdestein, lederen Henrik Asheim, Vetle Wang Soleim, Aleksander Stokkebø og Camilla Strandskog, fra Fremskrittspartiet, Sivert Bjørnstad, Bård Hoksrud og Jan Steinar Engeli Johansen, fra Senterpartiet, Sigbjørn Gjelsvik og Trygve Slagsvold Vedum, fra Sosialistisk Venstreparti, Kari Elisabeth Kaski, fra Venstre, Abid Q. Raja, fra Kristelig Folkeparti, Tore Storehaug, fra Miljøpartiet De Grønne, Kristoffer Robin Haug, og fra Rødt, Bjørnar Moxnes, viser til at regjeringen i Prop. 86 LS (2017–2018) la frem forslag til endringer i reglene for rapportering og skattlegging av naturalytelser i arbeidsforhold, og at det i Prop. 1 LS (2018–2019) ble fremmet forslag om beløpsgrenser for skattefri overtidsmat og skattefrie personalrabatter. Stortingets flertall sluttet seg til forslagene ved behandlingen av henholdsvis revidert nasjonalbudsjett 2018 og statsbudsjettet for 2019.

Komiteen viser til at de nye reglene for rapportering og skattlegging av naturalytelser i arbeidsforhold trådte i kraft 1. januar 2019, og at det etter ikrafttredelsen har blitt klart at reglene for skattefrie personalrabatter og gaver i arbeidsforhold bør justeres for bedre å tilpasses til noen av de ordningene for naturalytelser som benyttes i arbeidslivet.

Komiteen viser til at endringene som foreslås i proposisjonen, er at grensen for maksimal rabatt for personalrabatt økes fra 50 til 100 pst., samtidig som øvre beløpsgrense for skattefrie personalrabatter økes fra 7 000 til 8 000 kroner. I tillegg økes øvre beløpsgrense for skattefrie gaver i arbeidsforhold fra 1 000 til 2 000 kroner.

Komiteen viser til at for reglene om personalrabatter på persontransporttjenester utsettes ikrafttredelsen av reglene som ble vedtatt i 2018, slik at arbeidsgivere og arbeidstagere i disse virksomhetene får tiden frem til 1. juli 2019 med å gjennomføre eventuelle endringer i ordningene med personalrabatt/frikort på persontransporttjenester.

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til at Senterpartiet allerede i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018 gikk imot skatteskjerpelsene regjeringen foreslo for bl.a. personalrabatter. I forbindelse med statsbudsjettet 2019 foreslo partiet at regjeringen skulle gjøre en ny vurdering, men fikk ikke støtte fra noen andre partier. Disse medlemmer stiller seg positive til at regjeringen nå myker opp skatteskjerpelsene noe, men mener det er svært beklagelig at man ikke tidligere lyttet til advarsler fra blant annet Senterpartiet om at endringene ville føre til økte kostnader og økt byråkrati for arbeidstakere og bedrifter. Disse medlemmer understreker at de endringene regjeringen nå foreslår, langt fra er tilstrekkelige.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen gjøre en ny vurdering av de vedtatte endringene i skattlegging og rapportering om naturalytelser og komme tilbake til Stortinget med et nytt forslag som ivaretar hensynet til brede skattegrunnlag, redusert byråkrati og forenkling av rapportering.»