Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte som hjelp til å dekke høye strømutgifter)

Til Stortinget

Sammendrag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i proposisjonen å øke bevilgningen til bostøtte i 2019 for å dekke en ekstraordinær utbetaling til mottakerne. Den ekstra utbetalingen skal være en hjelp til å dekke høye strømregninger for husstander med lave inntekter.

Det vises i proposisjonen til at strømprisene er høyere enn vi har vært vant med de siste årene. Dette året vil mange som følge av høye kraftpriser få høye utgifter til oppvarming av boligen sin. Det vil være en spesiell utfordring for dem som har dårlig økonomi.

Det gis i proposisjonen en omtale av bakgrunnen for forslaget, herunder om utviklingen av kraftprisene og om mottakerne av bostøtte.

For å sikre rask hjelp og lave administrative kostnader foreslår regjeringen en ekstra utbetaling til alle husstander som får bostøtte i februar 2019. Ut fra et rimelig skjønn foreslås et fast beløp som gis til alle aktuelle husstander, og et tillegg for flere husstandsmedlemmer. Det foreslås en ekstra utbetaling på 2 950 kroner for første husstandsmedlem, og 120 kroner i tillegg for hvert ekstra medlem i husstanden.

Det vises i proposisjonen til at det blir lagt opp til at den ekstra utbetalingen kommer før påske i 2019.

Det fremgår av proposisjonen at det er beregnet at forslaget om en ekstra utbetaling til mottakere av bostøtte vil føre til en økning i utbetalt bostøtte på 274 mill. kroner i 2019. De administrative kostnadene i Husbanken som følger av den ekstra utbetalingen, er anslått til om lag 2 mill. kroner. Den samlede kostnaden blir dermed 276 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, Kjell-Idar Juvik, Stein Erik Lauvås og Siri Gåsemyr Staalesen, fra Høyre, Norunn Tveiten Benestad, Mari Holm Lønseth, Olemic Thommessen og Ove Trellevik, fra Fremskrittspartiet, Jon Engen-Helgheim og Kari Kjønaas Kjos, fra Senterpartiet, Heidi Greni og Willfred Nordlund, fra Sosialistisk Venstreparti, lederen Karin Andersen, og fra Kristelig Folkeparti, Per Sverre Kvinlaug, viser til Prop. 54 S (2018–2019). Komiteen viser til at det vinteren 2018–2019 var særskilte utfordringer med lave temperaturer og lav fyllingsgrad i vannmagasinene. Disse omstendighetene gjorde at strømprisene ble uvanlig høye, og dette har ført til stor ekstrabelastning for mange med svak økonomi.

Komiteen viser til at hovedformålet med proposisjonen er å økonomisk bistå personer med økonomiske problemer som følge av høye strømpriser denne vinteren, og mener regjeringen foreslår en ubyråkratisk og effektiv måte å hjelpe på ved å la Husbanken ta seg av utbetalingene.

Komiteen viser videre til proposisjonen og vil understreke at situasjonen vinteren 2018–2019 var ekstraordinær, og at tiltak fremmet i denne proposisjonen derfor ikke danner presedens for fremtidige hendelser.

Komiteen merker seg at regjeringen legger frem en sak for Stortinget raskt etter at saken ble aktualisert, og at man setter seg som mål å utbetale pengene før påske 2019.

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti er glad for at regjeringen fremmer forslag om en ordning for de som har bostøtte, og vil støtte dette. Imidlertid er det flere enn de få som i dag får bostøtte, som trenger økonomisk bistand med høye strømutgifter. Dette medlem viser til Sosialistisk Venstrepartis forslag i Representantforslag 73 S (2018–2019). Det forslaget omhandler 4 punkter:

  • Stortinget ber regjeringen snarest komme til Stortinget med forslag om opprettelse av en ordning der personer med lav inntekt og høye boutgifter kan søke om dekning av oppvarmingskostnader.

  • Stortinget ber regjeringen om å opprette en midlertidig ordning hvor også de som i dag ikke mottar bostøtte, kan søke om dekning av høye oppvarmingskostnader dersom de har lav inntekt og høye boutgifter.

  • Stortinget ber regjeringen endre bostøtteordningen slik at oppvarmingsutgifter blir en del av beregningen av utbetalt bostøtte.

  • Stortinget ber regjeringen endre grensene for beregning av bostøtten slik at personer som i 2013 var omfattet av ordningen, igjen får bostøtte.

Dette medlem vil komme tilbake til disse nødvendige endringene under behandlingen av representantforslaget.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2019 blir det gjort følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter:

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, økes med

274 000 000

fra kr 2 828 591 000 til kr 3 102 591 000

2412

Husbanken

1

Driftsutgifter, økes med

2 000 000

fra kr 352 910 000 til kr 354 910 000

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 28. mars 2019

Karin Andersen

Norunn Tveiten Benestad

leder

ordfører