Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)

Dette dokument

Til Stortinget

Sammendrag

Endringer i kringkastingsloven

Kulturdepartementet foreslår endringer i kringkastingsloven. Forslagene innebærer kun en teknisk opprydning i lovteksten som følge av omleggingen av finansieringen av NRK fra kringkastingsavgift til budsjettfinansiering, jf. Innst. 365 S (2018–2019), jf. Meld. St. 17 (2018–2019) Mangfald og armlengds avstand – Mediepolitikk for ei ny tid og Prop. 1 S (2019–2020) for Kulturdepartementet. Kringkastingsloven inneholder en rekke bestemmelser knyttet til kringkastingsavgiften som i utgangspunktet ikke lenger er relevante ved overgangen til budsjettfinansiering av NRK fra 1. januar 2020. NRK vil imidlertid også etter 1. januar 2020 ha utestående krav på kringkastingsavgift som knytter seg til perioden før overgang til ny finansieringsmodell, og restansene vil behandles løpende.

Departementet foreslår å tilpasse forskriftshjemmelen om innkreving av kringkastingsavgift i kringkastingsloven § 8-3, slik at det sikres et rettslig grunnlag for innkreving av forfalte krav, også etter overgang til ny finansieringsmodell. Av samme grunn foreslås det å tilpasse bestemmelsene om meldeplikt knyttet til kringkastingsmottakere i kringkastingsloven §§ 8-1 og 8-2, slik at disse bare gjelder for overdragelser og omsetning mv. som skjedde i 2019 og tidligere. Det forslås en liknende tilpasning i bestemmelsen i kringkastingsloven § 8-5 som forplikter betal-TV-tilbydere til å gi opplysninger om kundeforhold til NRK. Departementet foreslår i tillegg retting av en inkurie i kringkastingsloven § 3-1 og en teknisk opprydning i forskriftshjemlene i bestemmelsen som ikke medfører materielle endringer.

Departementet foreslår at lovforslaget del I trer i kraft 1. januar 2020.

Endringslov til diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven

Kulturdepartementet foreslår også endringer i lov 21. juni 2019 nr. 57 om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten) i del II, som ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2019, og som trer i kraft 1. januar 2020. Den vedtatte endringsloven innebærer endringer i bl.a. lov av 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven), bestemmelsene i kapittel 4 Aktivt likestillingsarbeid.

Lovproposisjonen som nå fremmes, skal rette opp feil i den ovennevnte endringsloven. Forslagene dreier seg kun om rettelser av små detaljer og innebærer ingen materielle endringer. Proposisjonen inneholder et lovforslag om å rette opp to inkurier i endringen i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 og i tilføyelsen av § 26 b. Forslaget må ses i sammenheng med Prop. 63 L (2018–2019) Endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten).

Det er fastsatt ved kongelig resolusjon 21. juni 2019 at lov 21. juni 2019 nr. 57 trer i kraft 1. januar 2020. Departementet foreslår derfor at endringene som foreslås i lovforslaget del II, trer i kraft straks.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Trond Giske, Odd Omland og Anette Trettebergstuen, fra Høyre, lederen Kristin Ørmen Johnsen, Vetle Langedahl og Tage Pettersen, fra Fremskrittspartiet, Silje Hjemdal og Morten Wold, fra Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, fra Sosialistisk Venstreparti, Freddy André Øvstegård, fra Venstre, Grunde Almeland, og fra Kristelig Folkeparti, Jorunn Gleditsch Lossius, viser til at proposisjonen kun foreslår en teknisk opprydning i kringkastingsloven §§ 3-1, 8-1, 8-2, 8-3 og 8-5 og retting av to inkurier i endringen i likestillings- og diskrimineringsloven § 26 og i tilføyelsen av ny § 26 b.

Komiteen merker seg at departementet bemerker at de foreslåtte endringene ikke innebærer nye tiltak, plikter eller rettigheter, verken for privatpersoner eller næringslivet. Departementet har derfor ansett høring som åpenbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen punkt 3-3.

Komiteen slutter seg til de foreslåtte endringene.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og råder Stortinget til å gjøre følgende

vedtak til lov

om endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.)

I

I lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester gjøres følgende endringer:

§ 3-1 skal lyde:
§ 3-1 Varighet, innhold

Det kan ikke sendes reklameinnslag i tilknytning til barneprogram eller reklameinnslag som særlig er rettet mot barn i kringkasting eller audiovisuelle bestillingstjenester.

Kringkastere kan ikke sende reklame for livssyn eller politiske budskap i fjernsyn. Dette gjelder også tekstfjernsyn.

Kongen kan gi forskrift om

  • a) utsending av, innholdet i, omfanget av og tilsynet med reklamesendinger

  • b) varigheten av meldinger fra kringkastere i forbindelse med egne programmer og tilleggsprodukter direkte avledet av disse programmene, meldinger om offentlige tjenester og vederlagsfrie innslag om veldedige formål

  • c) forbud mot å avbryte program for å sende andre meldinger eller utdrag av andre program.

§ 8-1 andre ledd skal lyde:

Overdragelse av mottaker som har skjedd før 1. desember 2019, skal meldes til Norsk rikskringkasting.

§ 8-2 skal lyde:
§ 8-2 Innførsel og omsetning mv. av kringkastingsmottaker

Innførsel og innenlandsk salg, utleie eller utlån av kringkastingsmottaker, herunder antenner, som har skjedd før 1. desember 2019, skal meldes til Norsk rikskringkasting. Kongen gir forskrifter om meldeplikt og unntak fra meldeplikt for den som ble avgiftspliktig før 1. januar 2020.

§ 8-3 skal lyde:
§ 8-3 Kringkastings- og tilleggsavgifter

Kongen gir forskrift om innkreving av kringkastingsavgift, tilleggsavgift og renter for den som ble avgiftspliktig før 1. januar 2020.

Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak frita helt eller delvis for kringkastingsavgift, tilleggsavgift og renter når særlige grunner tilsier det.

§ 8-5 første ledd skal lyde:

Den som mot vederlag tilbyr fjernsynssendinger ved kringkasting eller formidling av kringkasting, plikter å gi Norsk rikskringkasting AS opplysninger om sine kunders navn, adresse og fødselsdato. Plikten gjelder bare for kundeforhold som ble inngått før 1. januar 2020.

II

I lov 21. juni 2019 nr. 57 om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven gjøres i del II følgende endringer:

I endringen i § 26 blir nåværende tredje ledd nytt andre ledd andre punktum. Nåværende fjerde ledd blir nytt tredje ledd, nåværende femte ledd blir nytt fjerde ledd og nåværende sjette ledd blir nytt femte ledd.

I tilføyelsen av ny § 26 b skal første ledd lyde:

Virksomhetens ansatte og deres representanter, Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet og forskere har rett til innsyn i dokumentasjon om likestillingsarbeid. Dersom dokumentasjonen som det gis innsyn i innebærer opplysninger, som kan knyttes til enkeltansattes lønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, skal den som mottar opplysninger pålegges taushetsplikt og underskrive en taushetserklæring. Dette gjelder ikke opplysninger som er offentlige etter offentleglova.

III

Lovens del I trer i kraft 1. januar 2020. Lovens del II trer i kraft straks.

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 3. desember 2019

Kristin Ørmen Johnsen

Tage Pettersen

leder

ordfører