Innhold

3. Midlertidig reduksjon i den lave merverdiavgiftssatsen

Sammendrag

Stortinget har i vedtak 16. mars 2020 (anmodningsvedtak nr. 397) anmodet regjeringen om å «Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020». Regjeringen foreslår å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 pst. til 8 pst. i perioden fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020. Fra 1. november 2020 vil satsen igjen være 12 pst.

Den lave satsen på 12 pst. omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement. Lav sats innebærer at avgiftssubjektet etter gjeldende regler skal beregne 12 pst. merverdiavgift ved omsetning, samtidig som det gis fradrag for merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten (som regel 25 pst.).

Virusutbruddet begrenser folks mulighet til å reise og å oppleve kinovisninger, museer, mv. Dette medfører kraftig redusert omsetning og inntjening for virksomheter i reiselivs- og kulturbransjen. Tiltaket er ment å lette noe på de negative virkningene som disse virksomhetene opplever. En prisreduksjon som følge av redusert merverdiavgiftssats kan føre til noe økt etterspørsel etter de aktuelle tjenestene, og dermed bidra til å dempe den omsetningssvikten som flere produsenter nå utsettes for. I den grad satsreduksjonen ikke overveltes i prisene, vil den bidra til å dempe det inntektsfallet mange bedrifter nå opplever.

Det vises til nærmere omtale i Prop. 58 LS (2019–2020).

Komiteens merknader

Komiteen viser til at et enstemmig storting mandag 16. mars 2020 vedtok følgende:

«Stortinget ber regjeringen redusere lav momssats til 8 pst. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.»

Komiteen viser til at den vedtatte reduksjonen i momssatsen i perioden 1. januar 2020 til 20. mars 2020 ville vært et aktivt grep for å støtte opp om bedrifter og selvstendig næringsdrivende i noen av bransjene som er hardest rammet av den økonomiske krisen. En rekke bedrifter innenfor blant annet transportsektoren, reiselivsbransjen og innen idrett og kultur risikerer nå å gå konkurs. Bare i løpet av den siste uken har situasjonen til en rekke bedrifter blitt vesentlig forverret.

Komiteen viser til at regjeringen i Prop. 58 LS (2019–2020) sier den skal jobbe videre med saken. Komiteen ber regjeringen følge opp Stortingets vedtak.

Komiteen merker seg at regjeringen stiller spørsmål ved om gjennomføring av Stortingets vedtak vil være i tråd med EØS-avtalens bestemmelser om statsstøtte. Komiteen er kjent med at EU endrer regelverket for statsstøtte, og ber om at regjeringen gjør en ny vurdering i tråd med siste justeringer av EUs regelverk og melder tilbake til Stortinget i den varslede proposisjonen som skal legges fram 27. mars 2020.

Komiteen understreker at dersom endringene av merverdiavgift ikke gis tilbakevirkende kraft, vil komiteen vurdere om lav momssats skal reduseres ytterligere eller om det skal iverksettes andre tiltak. Med disse premisser slutter komiteen seg til regjeringens forslag, men med en utsatt ikrafttredelsesdato til 1. april 2020.