Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Kulturdepartementet

Innhold

Til Stortinget

1. Sammendrag

1.1 Innledning

I proposisjonen legger Kulturdepartementet fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2020.

1.2 Endringsforslag

1.2.1 Kap. 315 Frivillighetsformål

Post 79 Til disposisjon

Med bakgrunn i konsekvenser som følge av virusutbruddet foreslås bevilgningen på posten økt med 17 mill. kroner, jf. omtale nedenfor.

Utsettelse av olympiske og paralympiske leker fra 2020 til 2021.

Regjeringen foreslår at det bevilges et ekstraordinært tilskudd på 15 mill. kroner til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité til dekning av merutgifter i forbindelse med at olympiske og paralympiske leker er utsatt fra 2020 til 2021.

Fritidsaktiviteter for barn og unge

Regjeringen foreslår til sammen 2 mill. kroner til en støtteordning med mål om å holde åpne fritidsaktiviteter for sårbare barn og unge i julen 2020. Midlene foreslås fordelt til Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus, som får i oppdrag å fordele midlene til fritidsklubber og ungdomshus.

Post 82 Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Bevilgningen på posten ble på grunnlag av innkomne søknader økt i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020, jf. Prop. 117 S (2019–2020) og Innst. 360 S (2019–2020). Enkelte av de innkomne søknadene ble ikke godkjent. Etter utbetalinger av tilskudd til alle godkjente søknader gjenstår det et ubenyttet beløp på 11,4 mill. kroner på posten. Bevilgningen på posten foreslås som følge av dette redusert med samme beløp.

1.2.2 Kap. 320 Norsk kulturråd

Post 1 Driftsutgifter

Norsk kulturråd har i 2020 merutgifter som særlig knyttes til forvaltningen av de midlertidige kompensasjons- og stimuleringsordningene for kultursektoren i forbindelse med covid-19. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 6 mill. kroner.

1.2.3 Kap. 322 Bygg og offentlige rom

Post 70 Nasjonale kulturbygg, kan overføres

Bevilgningen på posten skal dekke tilskudd til Nasjonale kulturbygg.

Det er gitt tilsagn om samlet statlig medvirkning på 16 mill. kroner til Bymuseet i Bergen for rehabilitering og oppgradering av Bryggens Museum.

Bymuseet i Bergen har nå varslet at prosjektet vil bli gjennomført raskere enn forventet, med tilhørende økt likviditetsbehov i 2020. Med bakgrunn i dette foreslås det å øke tilskuddet til prosjektet fra 4 mill. kroner til 11 mill. kroner i 2020. Resterende statlig medvirkning på 5 mill. kroner er foreslått dekket innenfor bevilgningen på posten i 2021. Det samlede statlige tilsagnet på 16 mill. kroner til prosjektet vil etter dette være innfridd i 2021.

Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 7 mill. kroner.

1.2.4 Kap. 323 Musikk og scenekunst

Post 1 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten skal dekke driftsutgifter for Riksteatret, husleie for Riksscenens lokaler samt evaluerings- og kvalitetsutviklingsarbeid og andre typer fellestiltak på musikk- og scenekunstområdet i departementets regi. Som følge av smitteverntiltak i forbindelse med covid-19 har det vært redusert aktivitet og lavere utgifter enn forventet. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn redusert med 6 mill. kroner.

Post 77 Tilskudd til kulturinstitusjoner ifb. covid-19, kan overføres (ny)

Regjeringen foreslår å øke driftstilskuddene til enkelte musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer på Kulturdepartementets budsjett med til sammen 60 mill. kroner. Økningen skal tilfalle institusjoner med over 60 pst. offentlig finansiering, som helt eller delvis er nødt til å stenge ned publikumsrettet virksomhet etter innstramninger i lokale smittevernbestemmelser (som i Oslo og Bergen) for kulturarrangementer i november og desember 2020.

Økningen skal dekke opp for inntektstap som følger av innstramninger i smittevernreglene, samt merutgifter knyttet til omlegging av drift og aktivitet for å opprettholde alternativ publikumsrettet aktivitet, herunder digital formidling. Det vil være en forutsetning for tildelingen at driften ved institusjonene opprettholdes i perioden. Midlene vil bli fordelt etter innrapporterte opplysninger fra institusjonene ut fra en samlet vurdering av inntektstap og merutgifter knyttet til de nye innstramningene, samt digital tilgjengeliggjøring og formidling av kunst- og kulturinstitusjonenes aktiviteter. Med sikte på etterskuddsvis utbetaling foreslås det at bevilgningen på posten tilføyes stikkordet «kan overføres». Utbetaling av tilskudd vil avgrenses til å omhandle aktivitet i november og desember 2020.

Post 78 Ymse faste tiltak

Av bevilgningen på posten er det satt av 22,2 mill. kroner i tilskudd til amatørteaterformål. Et mindre beløp på 410 000 kroner av denne avsetningen vil ikke komme til utbetaling i 2020. Bevilgningen på posten foreslås redusert med samme beløp.

1.2.5 Kap. 325 Allmenne kulturformål

Post 1 Driftsutgifter

Som følge av covid-19-situasjonen er det gjennomført færre fellestiltak enn opprinnelig forutsatt. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn redusert med 3,8 mill. kroner.

Post 71 Kultur som næring

Under posten er det budsjettert et tilskudd på 15 mill. kroner til sykkelrittet Arctic Race of Norway. Sykkelrittet måtte avlyses i 2020 som følge av smitteverntiltakene i forbindelse med covid-19. Kulturdepartementet har utbetalt 8 mill. kroner av det avsatte beløpet til dekning av påløpte og uunngåelige utgifter etter avlysningen av arrangementet. Det resterende beløpet vil ikke bli utbetalt. Bevilgningen på posten foreslås som følge av dette redusert med 7 mill. kroner.

Post 75 EUs program for kultur og audiovisuell sektor, kan overføres

Den endelige kostnaden for norsk deltakelse i EUs kultur- og medieprogram Kreativt Europa ble på om lag 57,6 mill. kroner i 2020. Merutgiftene i forhold til budsjettert utgift skyldes både valutakursendring og at utgiftene til programmet ble høyere enn forventet. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 6 mill. kroner.

Post 77 Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, kan overføres

Bevilgningen på posten skal dekke utgifter til midlertidige kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører innen kultursektoren, frivilligheten og idretten i forbindelse med covid-19. Bevilgningen som er stilt til disposisjon for de midlertidige kompensasjons- og stimuleringsordningene i 2020, er på i alt 5 020 mill. kroner, jf. tabell 2.1. i proposisjonen. Av dette er 3 120 mill. kroner forutsatt å dekke utgifter til kompensasjonsordningene i perioden 5. mars til 31. august, mens bevilgningsrammen for perioden 1. september til 31. desember er på 1,9 mrd. kroner.

Forverringer i smittesituasjonen i Norge medførte fra begynnelsen av november innføring av nye nasjonale og lokale smitteverntiltak som får betydelige utslag for arrangementsvirksomhet innen kultur, idrett og frivillighet. Dette innebærer økte behov for støtteordningene som skal kompensere for bortfall av inntekter og stimulere til aktivitet innenfor smittevernbegrensningene.

Kompensasjonsordningen for kultursektoren for perioden 1. september til 31. desember kan i dag kompensere tap og merutgifter i forbindelse med avlysning eller stenging av arrangementer i kultursektoren som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet. Med bakgrunn i innføringen av nye nasjonale og lokale smitteverntiltak foreslås det at ordningen gjøres gjeldende for pålegg gitt av alle offentlige myndigheter.

Det er ikke mulig å gi tilskudd fra stimuleringsordningen til arrangementer som ikke kan gjennomføres. For å ivareta arrangører og underleverandører som vil måtte avlyse i perioden 1. oktober–31. desember foreslås det at vilkåret om at arrangementet var planlagt før 1. august, endres, jf. også omtale under Orienteringer om avvik fra omtale i tidligere proposisjonsframlegg om kompensasjons- og stimuleringsordningene nedenfor. Ny dato foreslås satt til 5. november.

Det er fra før knyttet stor usikkerhet til søknadsmengden for kompensasjons- og stimuleringsordningene i perioden 1. september til 31. desember 2020. Videre er også anslagene for hva de nye smitteverntiltakene vil kunne innebære av økt søknadsmasse, usikre.

Budsjettrammene som er stilt til disposisjon for perioden fra mars til august, er ikke nyttet fullt ut. Den gjenstående rammen vil kunne dekke opp for merbehovet som følger av de nylige innstramningene i nasjonale og lokale smittevernbestemmelser for arrangementer. Regjeringen foreslår på denne bakgrunn at bevilgningen på posten holdes uendret, men at bevilgningsrammen som er avsatt til å dekke utgifter i ordningene i perioden 5. mars til 31. august, også kan nyttes til å dekke eventuelt merbehov i kompensasjons- og stimuleringsordningene i perioden 1. september til 31. desember. Regjeringen foreslår videre at det kan foretas omdisponeringer mellom de ulike sektorområdene dersom det viser seg å være behov for dette, jf. tilsvarende omtale i Prop. 1 S 142 (2019–2020).

De foreslåtte endringene i kompensasjonsordningen vil måtte godkjennes av ESA før de iverksettes.

Midlene til kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett utbetales i etterkant basert på bl.a. regnskap, dette gjelder også dels stimuleringsordningen for kulturarrangementer. Kompensasjonsmidler for siste del av året vil derfor ikke kunne utbetales før tidligst i januar 2021. Regjeringen foreslår derfor at bevilgningen på posten tilføyes stikkordsfullmakten «kan overføres», slik at det kan foretas etterskuddsvis utbetaling av kompensasjons- eller stimuleringstilskudd til tiltak i 2020, jf. forslag til vedtak II.

Klagenemnd for stimuleringsordningen og kompensasjonsordningene for kultursektoren

Kulturdepartementet etablerer en uavhengig klagenemnd som skal behandle klager over Kulturrådets enkeltvedtak knyttet til stimuleringsordningen og kompensasjonsordningen for kultursektoren. Klagenemndas vedtak vil være endelige. Nemnda skal knyttes til Klagenemndssekretariatet i Bergen, som vil ha ansvar for saksforberedende og administrativt arbeid knyttet til klagesakene. Utgiftene til klageordningen forutsettes dekket innenfor bevilgningen på posten.

Orienteringer om avvik fra omtale i tidligere proposisjonsframlegg om kompensasjons- og stimuleringsordningene
Prop. 127 S (2019–2020) – OscarsborgOperaen

I Prop. 127 S (2019–2020) ble Stortinget opplyst om at OscarsborgOperaen kan søke om tilskudd i kompensasjonsordningen for kultursektoren.

Etter dialog med ESA har Kulturdepartementet kommet til at aktører registrert i Frivillighetsregisteret ikke kan velge å søke kompensasjonsordningen for kultursektoren, da de allerede er ivaretatt av kompensasjonsordningen for frivillighet og idrett. Når det gjelder kompensasjon, henvises derfor aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret, til kompensasjonsordningen for frivillighet og idrett. Dette gjelder også for OscarsborgOperaen.

Prop. 142 S (2019–2020) – Stimuleringsordning for kultursektoren

I Prop. 142 S (2019–2020) ble det opplyst at aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret, ikke vil kunne motta tilskudd fra stimuleringsordningen for kultursektoren. Regjeringen har i ettertid ut fra rimelighetshensyn kommet til at kulturaktører som er registrert i Frivillighetsregisteret, likevel skal kunne søke stimuleringsordningen for kultursektoren.

Prop. 142 S (2019–2020) – Videreføring av kompensasjonsordning for kultursektoren

I Prop. 142 S (2019–2020) ble det opplyst at kompensasjonsordningen for perioden 1. oktober til 31. desember kun vil omfatte helt avlyste arrangementer som var planlagt før 12. mars 2020. På grunnlag av høringsinnspill fra kulturbransjen til ordningen ble fristen for planlegging endret fra 12. mars 2020 til 1. august 2020. Ordningen omfatter dermed avlyste arrangementer som var planlagt før 1. august 2020. Denne datoen foreslås nå endret til 5. november, jf. omtale ovenfor.

Post 82 Nobels Fredssenter

Ved Stortingets behandling av Prop. 117 S (2019–2020), jf. Innst. 360 S (2019–2020), ble tilskuddet til Nobels Fredssenter økt med 5 mill. kroner for at senterets brukerinteresser kunne ivaretas i forbindelse med en eventuell flytting av senteret til større lokaler i Bankplassen 4. Det vil imidlertid ikke påløpe utgifter i forbindelse med dette i innværende år, og bevilgningen på posten foreslås derfor satt ned med 5 mill. kroner.

Post 85 Gaveforsterkningsordning (ny), kan overføres

I 2020 er ordningen tilført 70 millioner kroner av spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS til kulturformål.

Gaveforsterkningsordningen vil bli videreført i 2021, men den vil bli endret til en rammestyrt ordning som finansieres av spillemidler, jf. omtale i Prop. 1 S (2020–2021) for Kulturdepartementet. Avsetningen fra spilleoverskuddet til ordningen i 2021 skal kun nyttes til å dekke søknader som er fremmet i 2021.

For å dekke søknader fremmet i 2020, og som ikke allerede er dekket av spillemidlene, foreslås det en særskilt bevilgning på posten på 160 mill. kroner. Det er usikkert hva endelig søknadsbeløp for 2020 vil bli, men det kan anslås til å utgjøre om lag 175 mill. kroner. Med bakgrunn i at 15 mill. kroner er dekket av spillemidlene, vil det være et udekket behov i ordningen på 160 mill. kroner.

Etter gjeldende ordning vil det kunne søkes om tilskudd/forsterkning for private gaver gitt fram til og med 31. desember d.å. Det vil derfor kunne bli fremmet søknader i 2021 for gaver gitt i 2020. Med bakgrunn i dette foreslås det at posten gis stikkordsfullmakten «kan overføres». Fullmakten vil kun gjelde søknader for gaver gitt i 2020. Eventuell udisponert bevilgning etter dette vil ikke bli nyttet.

1.2.6 Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål

Post 1 Driftsutgifter

For å dekke utgifter ved opprettelsen av 70 nye arbeidsplasser ved Nasjonalbibliotekets anlegg i Mo i Rana ble bevilgningen for inneværende år økt med 58,8 mill. kroner på denne posten og med 28,4 mill. kroner på post 45. Investeringsbehovet ved utvidelsen av anlegget, bl.a. til anskaffelse av maskiner, utstyr og oppgradering av digitalt sikringsmagasin, er imidlertid blitt noe høyere enn forutsatt. Bevilgningen på post 1 foreslås med bakgrunn i dette redusert med 5 mill. kroner mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 326, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, jf. omtale nedenfor.

Post 45 Større utgiftsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Med bakgrunn i at investeringsbehovet ved utvidelse av Nasjonalbibliotekets anlegg i Mo i Rana ble noe høyere enn forutsatt, foreslås bevilgningen på posten økt med 5 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen under kap. 326 post 1, jf. omtale over.

1.2.7 Kap. 328 Museer og visuell kunst

Post 78 Ymse faste tiltak

For å stimulere museer og scenekunstinstitusjoner til aktivitet på tross av sviktende egeninntekter som følge av covid-19, ble tilskuddet til institusjoner med mer enn 60 pst. offentlig finansiering, og som derfor ikke var omfattet av den generelle kompensasjonsordningen for kultursektoren, økt i budsjettet for 2020, jf. Prop. 127 S (2019–2020) og Innst. 360 S (2019–2020). Dette gjaldt imidlertid bare for institusjoner som mottar tilskudd fra Kulturdepartementet.

Samiske museer og scenekunstinstitusjoner får også hovedandelen av sine inntekter ved offentlige tilskudd. For i større grad å likebehandle disse med institusjoner som er finansiert på Kulturdepartementets budsjett, forslås bevilgningen på posten økt med 1,6 mill. kroner, hvorav 1,2 mill. kroner gjelder museer og 0,4 mill. kroner scenekunstinstitusjoner. Beløpet vil bli stilt til disposisjon for Sametinget.

1.2.8 Kap. 335 Medieformål

Post 1 Driftsutgifter

Medietilsynet har økte driftsutgifter i 2020, som i hovedsak er knyttet til forvaltningen av krisepakken til mediene. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 1,6 mill. kroner.

Post 71 Mediestøtte

Midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier

Under posten er det i 2020 bevilget 300 mill. kroner til en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier med fall i omsetning som følge av covid-19-utbruddet, jf. Prop. 117 S (2019–2020) og Innst. 360 S (2019–2020).

Medietilsynet har nå utbetalt 91,9 mill. kroner til medier som kvalifiserte til kompensasjon. Flere medier har ikke kvalifisert til støtte etter forskriften, f.eks. fordi omsetningstapet ikke har vært stort nok i kompensasjonsperioden. Det foreslås derfor å redusere bevilgningen på posten med 208 mill. kroner.

Tilskudd til samiske aviser

Medieklagenemda har fattet vedtak om at Medietilsynets avslag på søknad fra Isámi Press om tilskudd til SÁMi magasiidna (Samimag) i 2019 er ugyldig. Det innebærer i praksis at Medietilsynet må godkjenne søknaden, noe som vil utløse et tilskuddsbeløp for 2019 på 9,2 mill. kroner. For å dekke tilskuddsbeløpet kan Medietilsynet kreve tilbakebetaling fra de øvrige samiske avisene som mottok tilskudd i 2019. Dette er imidlertid midler som avisene mottok i 2019, og som allerede er brukt.

Samimag vil i lys av ovenstående også kvalifisere for tilskudd i 2020. Som følge av en forskriftsendring som vil gjelde for 2020, vil imidlertid Samimag i 2020 være berettiget til et lavere tilskuddsbeløp. For å yte et tilskudd til Samimag for 2020 uten at øvrige samiske aviser får mindre tilskudd enn de gjorde i 2019, vil det være nødvendig å øke bevilgningen på posten med ytterligere 1,9 mill. kroner i tillegg til 9,2 mill. kroner for 2019, slik at det samlede bevilgningsbehovet blir på 11,1 mill. kroner.

Med bakgrunn i ovenstående foreslås bevilgningen på posten samlet redusert med 196,9 mill. kroner.

1.2.9 Kap. 339 Pengespill, lotterier og stiftelser

Post 1 Driftsutgifter

Forvaltningen av kompensasjonsordningen for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet medfører økte driftsutgifter for Lotteri- og stiftelsestilsynet i 2020. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 4 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Det er forventet at utgiftene og inntektene for Lotteri- og stiftelsestilsynets del av Handlingsplanen mot spillavhengighet i 2020 blir høyere enn budsjettert. Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn økt med 2,2 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 3339 post 7, jf. omtale nedenfor.

1.2.10 Kap. 3323 Musikk og scenekunst

Post 2 Billett- og salgsinntekter

Posten gjelder salg av billetter og program ved Riksteatret. Som følge av smittevernrestriksjonene knyttet til covid-19 er Riksteatrets inntekter fra turnévirksomheten i 2020 betydelig redusert. Riksteatret måtte i mars avslutte to igangsatte turneer. For å opprettholde et teatertilbud ved de regionale kulturhusene gjennomfører Riksteatret i løpet av høsten 2020 forestillinger med smitteverntiltak og et langt lavere publikumstall enn normalt. Som følge av dette forventer Riksteatret at inntektene fra turnevirksomheten vil bli 19 mill. kroner lavere enn budsjettert.

Det vises også til at utgiftsbevilgningen til turnévirksomheten i 2020 fra før er redusert med 20 mill. kroner, jf. Prop. 117 S (2019–2020) og Innst. 360 S (2019–2020).

Bevilgningen på posten foreslås på denne bakgrunn redusert med 19 mill. kroner.

1.2.11 Kap. 3327 Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

Post 1 Ymse inntekter

Posten gjelder i hovedsak salgs- og billettinntekter for Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Som følge av at det utenlandske markedet falt bort med bakgrunn i covid-19, har det vært betydelig færre besøkende i Nidarosdomen og Erkebispegården og lavere omsetning i butikken enn forventet. Det har heller ikke vært mulig å redusere utgiftene siden anleggene har vært åpne for norske turister, samt at smitteverntiltak har vært kostnadsdrivende for den publikumsrettede virksomheten. Tilsvarende har det heller ikke vært mulig eller hensiktsmessig å redusere utgiftene til det løpende vedlikeholdsarbeidet blant annet som følge av at større prosjekter, nytt lysanlegg i Nidarosdomen og ferdigstillelse av Artilleribygget ble avsluttet i år.

Bevilgningen på posten foreslås redusert med 12,4 mill. kroner, fra 30,7 mill. kroner til 18,3 mill. kroner.

1.2.12 Kap. 3334 Filmformål m.m.

Post 1 Ymse inntekter

Bevilgningen på posten gjelder bl.a. inntekter som Norsk filminstitutt har fra Cinemateket i Oslo og Filmmuseet m.m. Som følge av smitteverntiltakene knyttet til covid-19 er inntektene ved denne virksomheten betydelig redusert i 2020. Norsk filminstitutt har ikke hatt tilsvarende innsparinger på utgiftssiden, blant annet fordi virksomheten har hatt merutgifter i forbindelse med ulike covid-19-tiltak på filmområdet. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette redusert med 2 mill. kroner.

1.2.13 Kap. 3339 Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

Post 7 Inntekter ved oppdrag

Det er forventet at utgiftene og inntektene for Lotteri- og stiftelsestilsynets del av Handlingsplanen mot spillavhengighet i 2020 blir høyere enn budsjettert. Bevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette økt med 2,2 mill. kroner, jf. omtale under kap. 339 post 21 ovenfor.

1.2.14 Kap. 5568 Sektoravgifter under Kulturdepartementet

Post 75 Kino- og videogramavgift

Inntektene fra avgift på omsetning av kinobilletter i 2020 vil som følge av smittevernbegrensninger knyttet til covid-19 bli lavere enn budsjettert. Inntektsbevilgningen på posten foreslås med bakgrunn i dette redusert med 12 mill. kroner.

2. Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Trond Giske, Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen, fra Høyre, Marianne Haukland, lederen Kristin Ørmen Johnsen og Tage Pettersen, fra Fremskrittspartiet, Himanshu Gulati og Silje Hjemdal, fra Senterpartiet, Åslaug Sem-Jacobsen, fra Sosialistisk Venstreparti, Freddy André Øvstegård, og fra Kristelig Folkeparti, Jorunn Gleditsch Lossius, viser til proposisjonen.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, støtter regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til at forskjellene i samfunnet øker. Barn og unge rammes i tillegg hardt av nedstengninger i samfunnet som følge av pandemien. Mange opplever sosialt utenforskap, ikke minst i og rundt julen. Disse medlemmer mener at vi som fellesskap skal bidra til å inkludere flere i felles fysiske og digitale aktiviteter gjennom frivillige og ideelle organisasjoner, fritidsklubber og ungdomshus. For å sikre at økonomien – inkludert utstyr – ikke hindrer de som vil bidra til aktiviteter for barn og unge i og rundt jula, foreslår disse medlemmer at bevilgningen på kap. 315 Frivillighetsformål post 79 Til disposisjon økes med 160 mill. kroner.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

315

Frivillighetsformål

79

Til disposisjon, økes med

160 000 000

Regjeringens forslag om økt gaveforsterkningsordning for 2020 med 160 mill. kroner på kap. 325 ny post 85 støttes ikke.»

Komiteens medlem fra Senterpartiet viser til at frie, redaktørstyrte journalistiske medier som setter et kritisk søkelys på alle deler av samfunnet, er en avgjørende forutsetning for det norske tillitssamfunnet og det norske demokratiet. Pandemien har demonstrert dette tydelig. Lokalavisene har stått i første rekke for å holde folk oppdatert over hele landet, drevet kritisk dekning og lagt til rette for seriøs debatt. De nødvendige pandemitiltakene har påført mediene store annonseinntektstap. Etter store tap i vår står særlig små og mellomstore lokalaviser igjen i fare for å miste store annonseinntekter i den viktige perioden før jul, en periode som betyr mye for annonseøkonomien for svært mange lokalaviser. Dette medlem ber derfor departementet sette av 50 mill. kroner til støtte til lokalaviser med opplag inntil 15 000. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

335

Medieformål

71

Mediestøtte, økes med

50 000 000»

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti viser til at det under kapittel 323 post 77 Tilskudd til kulturinstitusjoner ifb. covid-19, kan overføres vises til at det foreslås å øke driftstilskuddene til enkelte musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer på Kulturdepartementets budsjett med til sammen 60 mill. kroner, og at dette tilskuddet forutsetter drift, og blant annet kan benyttes til digital formidling. Det er dette medlem positiv til, men vil understreke at det er avgjørende at det ikke legges føringer i ordningen som påvirker institusjonenes kunstneriske valg ved programmering og produksjon.

Dette medlem mener det er svært uheldig at gaveforsterkningsordningen må kompenseres med så store midler i et år der kulturlivet er i en krise. Gaveforsterkningsordningen er en skjev og lite treffsikker ordning, og dette medlem viser til at Sosialistisk Venstreparti en rekke ganger har foreslått å avvikle ordningen. Dette medlem mener i midlertid det er bedre at ordningen er rammefinansiert, enn dagens praksis med store etterslep. Ideelt sett burde ordningen avvikles fra 2021.

3. Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet:
Forslag 1

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

315

Frivillighetsformål

79

Til disposisjon, økes med

160 000 000

Regjeringens forslag om økt gaveforsterkningsordning for 2020 med 160 mill. kroner på kap. 325 ny post 85 støttes ikke.

Forslag fra Senterpartiet:
Forslag 2

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

335

Medieformål

71

Mediestøtte, økes med

50 000 000

4. Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

315

Frivillighetsformål

79

Til disposisjon, forhøyes med

17 000 000

fra kr 14 810 000 til kr 31 810 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, nedsettes med

11 351 000

fra kr 301 000 000 til kr 289 649 000

320

Norsk kulturråd

1

Driftsutgifter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 190 051 000 til kr 196 051 000

322

Bygg og offentlige rom

70

Nasjonale kulturbygg, kan overføres, forhøyes med

7 000 000

fra kr 294 600 000 til kr 301 600 000

323

Musikk og scenekunst

1

Driftsutgifter, nedsettes med

6 000 000

fra kr 99 384 000 til kr 93 384 000

(NY)

77

Tilskudd til kulturinstitusjoner ifb. covid-19, kan overføres, bevilges med

60 000 000

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

410 000

fra kr 331 654 000 til kr 331 244 000

325

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 800 000

fra kr 74 703 000 til kr 70 903 000

71

Kultur som næring, nedsettes med

7 000 000

fra kr 65 940 000 til kr 58 940 000

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m., kan overføres, forhøyes med

5 961 000

fra kr 40 000 000 til kr 45 961 000

82

Nobels Fredssenter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 37 890 000 til kr 32 890 000

(NY)

85

Gaveforsterkningsordning, kan overføres, bevilges med

160 000 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 000 000

fra kr 723 775 000 til kr 718 775 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 52 800 000 til kr 57 800 000

328

Museum og visuell kunst

78

Ymse faste tiltak, forhøyes med

1 600 000

fra kr 179 380 000 til kr 180 980 000

335

Medieformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 600 000

fra kr 54 138 000 til kr 55 738 000

71

Mediestøtte, nedsettes med

196 900 000

fra kr 715 530 000 til kr 518 630 000

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 86 342 000 til kr 90 342 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

2 200 000

fra kr 5 780 000 til kr 7 980 000

Inntekter

3323

Musikk og scenekunst

2

Billett- og salgsinntekter m.m., nedsettes med

19 000 000

fra kr 28 772 000 til kr 9 772 000

3327

Nidaros domkirkes restaureringsarbeider mv.

1

Ymse inntekter, nedsettes med

12 400 000

fra kr 30 710 000 til kr 18 310 000

3334

Filmformål m.m.

1

Ymse inntekter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 5 969 000 til kr 3 969 000

3339

Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser

7

Inntekter ved oppdrag, forhøyes med

2 200 000

fra kr 6 988 000 til kr 9 188 000

5568

Sektoravgifter under Kulturdepartementet

75

Kino- og videogramavgift, nedsettes med

12 000 000

fra kr 32 000 000 til kr 20 000 000

II
Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordet «kan overføres» tilføyes til bevilgningen på kap. 325 Allmenne kulturformål, post 77 Kompensasjons- og stimuleringsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet.

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 10. desember 2020

Kristin Ørmen Johnsen

leder og ordfører