Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 145/2022 av 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/879 om endring av direktiv 2014/59/EU med hensyn til kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks tapsdeknings- og rekapitaliseringskapasitet og av direktiv 98/26/EF

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 22. november 2022

Eigil Knutsen

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører