Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 21. september 2022 kl. 12

Dato: 21.09.2022
Møteleder: Åsmund Aukrust

Dagsorden

  • Formalia

  • Sak nr. 1

    Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 23. september 2022. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 14. september d.å. med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 23. september.

  • Sak nr. 2

    Utenriksminister Anniken Huitfeldt vil etter planen redegjøre for følgende: Europeisk samarbeid om håndtering av Russlands krig mot Ukraina Utenriksministeren vil orientere Europautvalget om status for europeisk samarbeid om håndtering av Russlands krig mot Ukraina, inkludert Norges bidrag, samt status vedrørende sanksjoner mot Russland. Resultater fra WTOs 12. ministerkonferanse WTOs 12. ministerkonferanse fant sted i Genève 12.–15. juni. Utenriksministeren vil orientere om resultatene fra ministerkonferansen. Status forhandlinger om ny periode med EØS-midler og markedsadgang for fisk Det første møtet om forhandlinger om en ny periode med EØS-midler og markedsadgang for fisk fant sted 16. juni i Brussel. I tråd med ønsket om å holde Europautvalget orientert om forhandlingene, vil utenriksministeren gi en kort statusoppdatering på forhandlingene. Sak i Oslo tingrett PRA Group Europe AS mot Staten v/Skatteetaten vedr. tolkning av hvorvidt norske rentebegrensingsregler anses å utgjøre en restriksjon på etableringsadgangen Utenriksministeren vil kort orientere om en pågående sak for Oslo tingrett. Saken gjelder et søksmål fra selskapet PRA Group Europe AS mot Staten v/Skatteetaten om hvorvidt norske rentebegrensingsregler anses å være en restriksjon på etableringsadgangen.

  • Sak nr. 3

    Eventuelt

Møtet hevet kl. 12.23.