Europautvalget - Møte i Europautvalget mandag den 13. mars 2023 kl. 10:45

Dato: 13.03.2023
Møteleder: Ine Eriksen Søreide

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Justis- og beredskapsministeren vil redegjøre kort om migrasjonssituasjonen i Norge og Europa samt om pågående diskusjoner i EU på asyl- og migrasjonsfeltet. Hun kommer også til å orientere kort om status for andre aktuelle saker.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 17. mars 2023. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 6. mars d.å. med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 17. mars.

 • Referatsaker

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 11.42.