Europautvalget - Møte i Europautvalget tirsdag den 23. april 2024

Dato: 23.04.2024
Møteleder: Ine Eriksen Søreide

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Digitaliserings- og forvaltningsministeren ønsker å orientere utvalget om EUs nye plattformregulering, forordningen om digitale markeder (DMA), forordningen om digitale tjenester (DSA), og arbeidet med innlemming i EØS-avtalen og nasjonal gjennomføring av det nye regelverket. Videre ønsker digitaliserings- og forvaltningsministeren å orientere om status for KI-forordningen (AI Act) som det nylig er oppnådd enighet om i EU, samt arbeidet som er satt i gang for å forberede innføring av forordningen i Norge.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 26. april 2024. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 16. april d.å. med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 26. april.

 • Sak nr. 3

  Utenriksministeren ønsker å orientere utvalget om Europarådets konvensjon om kunstig intelligens, om arbeidsgruppen under EFTAs faste komité som skal vurdere EUs arbeid for å opprettholde det indre markedets konkurransekraft i møte med geopolitiske spenninger og eksterne utfordringer, om vurderinger rundt Norges ev. deltakelse i European Chips Act, og om EUs forslag til revidert avløpsdirektiv. Videre ønsker utenriksministeren å gi utvalget status for avtalepakken med EU om EØS-finansieringsordninger og markedsadgang for sjømat, samt å informere om undertegningen av industripartnerskapet med EU i Brussel 22. mars.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.50.