Stortinget - Møte onsdag den 19. oktober 1994

Dato: 19.10.1994

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 4

Morten Lund (Sp): Jeg skal få stille følgende spørsmål til kommunal- og arbeidsministeren:

Ifølge Adresseavisen har statsråden tilbakekalt departementets brev til Sør-Trøndelag fylkeskommune om å ikke godkjenne årets investeringsbudsjett to timer etter at brevet ankom mottakeren pr. telefax. Ifølge avisen var Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget (som også foreslo det vedtatte budsjett) sterkt medvirkende til tilbaketrekkingen.

Når vil statsråden informere om departementets syn på fylkestingets vedtak av 5. september 1994?

Statsråd Gunnar Berge: Ved en saksbehandlingsfeil i departementet ble brevet til Sør-Trøndelag fylkeskommune sendt uten at jeg som ansvarlig statsråd var klar over det. Da jeg ble klar over dette, ble brevet øyeblikkelig tilbakekalt, og nytt svarbrev vil bli sendt om kort tid.

Morten Lund (Sp): Jeg vil få takke for et overraskende kort og lite konkret svar. Mitt ønske i denne saken er at det gis et snarlig og positivt svar, og at det er en ryddig saksbehandling. Fylkestinget har etter min mening gjort sitt beste, de har ved tredjegangsbehandling nøyd seg med et minimumsbudsjett. Det dreide seg om to skoler som er nødvendig etter Reform 94, og et veianlegg som man ved å starte nå kan spare betydelige midler på. Det var et klart flertall for disse forslagene, og situasjonen var vel kjent for departementet.

Jeg vil da spørre hvilke tidsfrister man arbeider med i en sak som dette. Det dreide seg om fem uker fra den ene tingsamlingen til den andre, svarbrevet som ble trekt tilbake, kom den første dagen i den neste tingsamlingen, og fylkesordføreren bad pent om et endelig svar i løpet av denne tingsamlingen. Var det umulig for statsråden å gjennomføre?

Statsråd Gunnar Berge: Svaret er at det var umulig blant annet fordi jeg var på reise. Men det viktigste hensynet var likevel at vi var i Sør-Trøndelag på et møte i regi av Kommunenes Sentralforbund Sør-Trøndelag sist fredag og hadde i den forbindelse også en samtale med fylkesordføreren i Sør-Trøndelag, og det var en samtale som jeg hadde et sterkt ønske om å ha bak meg før jeg tar endelig standpunkt i denne saken. Men som jeg sa i mitt første svar, vil dette bli gjort om kort tid, men jeg finner det ellers ikke riktig her å gå inn på realiteten i saken.

Morten Lund (Sp): For dem som er folkevalgt, er det vanskelig når vedtak som blir fattet, og som en strever lenge for å få til, ikke blir godkjent. Det er mange som nå for tiden trekker seg fra nominasjonen, og en del av årsaken er at andre enn det folkevalgte organet får bestemme, også når det er enighet. Av og til skjer det også at noen griper inn slik at mindretallet vinner. Det var det som syntes å være i ferd med å skje her, og jeg er glad hvis det ikke skjer. Departementet har kontrollmyndighet over fylkeskommunens økonomiplaner, og det er etter min mening uhyre viktig at departementet her bruker den på en måte som viser respekt for de folkevalgtes argumenter. Man bør ikke helt se bort fra at de som har pengeproblemer i Sør-Trøndelag, og som etter tredjegangsbehandling holder på et minimumsbudsjett, har vurdert saken veldig nøye. Jeg vil da spørre statsråden om hvor stor vekt som tillegges hensynet til de folkevalgtes vilje i slike saker når året snart er ute?

Presidenten: Presidenten vil på en vennlig måte minne om at tilleggsspørsmålene skal være en oppfølging av hovedspørsmålet, og så vidt presidenten kunne forstå, var man nå noe på siden av det opprinnelige temaet for spørsmålet.

Statsråd Gunnar Berge: Som jeg sa i mitt første tilleggssvar, finner ikke jeg det hensiktsmessig i denne forbindelse å gå inn på realiteten i saken, men jeg kan jo bekrefte at vi selvfølgelig legger stor vekt på vedtak som Sør-Trøndelag fylkeskommune har fattet i sakens anledning. Ellers kan jeg bare bekrefte det jeg allerede har sagt, at jeg vil ta stilling til saken om meget kort tid.