Stortinget - Møte onsdag den 20. oktober 1999 kl. 10

Dato: 20.10.1999

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 19

Fra representanten Steinar Bastesen til samferdselsministeren:

«I forbindelse med fastlandsforbindelsen Hitra– Frøya er det planlagt ny bru over Dolmsundet. Traséen er lagt langt nord for den gamle brua og skipsverftet Kvernhusvik Skipsverft AS, som er den største arbeidsplassen på Hitra. Høyden på den nye brua vil hindre utviklingsmulighetene for verkstedet og kan føre til nedleggelse. Ved å bygge brua ved siden av den gamle kan en i tillegg spare 40 mill. kroner. Kan statsråden medvirke til at bruplanene endres?»

Presidenten: Dette spørsmålet er trukket tilbake.