Stortinget - Møte tirsdag den 14. november 2000 kl. 10

Dato: 14.11.2000

Referatsaker

Sak nr. 7

Referat

 • 1.(54)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Ansgar Gabrielsen, Bjørn Hernæs og Jan Tore Sanner om å be Regjeringen legge fram en ny stortingsmelding om rovdyrforvaltningen (Dokument nr. 8:18 (2000-2001))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(55)

  (St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 (2000-2001))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

  Budsjettkapitlene og romertallene i St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1–11 (2000-2001) foreslås fordelt på rammeområder og sendt de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. S. nr. 2 (2000-2001). Nye kapitler og romertall som ikke ble fordelt i Innst. S. nr. 2, foreslås fordelt til komiteene slik:

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 1 (2000-2001), Romertallene II og III

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, rammeområde 3.

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 2 (2000-2001)

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 3 (2000-2001), Romertall II

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, rammeområde 17.

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 4 (2000-2001), Romertall II

  Enst.: Sendes familie-, kultur og administrasjonskomiteen, rammeområde 1, unntatt kap. 1591, som sendes kommunalkomiteen.

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 5 (2000-2001), Romertall II

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen, rammeområde 18, unntatt kap. 5618, som sendes finanskomiteen.

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 6 (2000-2001), Romertall II

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen, rammeområde 6, unntatt kap. 159 og 195, som sendes utenrikskomiteen.

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 7 (2000-2001), Kap. 951 og romertall II

  Enst.: Sendes næringskomiteen, rammeområde 9.

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 8 (2000-2001)

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 9 (2000-2001)

  Enst.: Sendes næringskomiteen, rammeområde 10, unntatt kap. 336, som sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, kap. 1064, som sendes samferdselskomiteen, og kap. 4020, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 10 (2000-2001), Romertall II

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 5620, som sendes finanskomiteen.

  St.prp. nr. 1, Tillegg nr. 11 (2000-2001), Romertallene I–IV

  Enst.: Sendes finanskomiteen, unntatt kap. 3051, som sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

  Produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringen for 2001

  Enst.: Sendes finanskomiteen, rammeområde 23.

 • 3.(56)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia, undertegnet i London den 12. oktober 2000 (St.prp. nr. 9 (2000-2001))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(57)

  Endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2000 (St.prp. nr. 11 (2000-2001))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 5.(58)

  Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om å bevilge kompensasjon til Tore Sandberg på kr 900 000 for å dekke skattekrav som følge av gave Sandberg mottok fra Per Liland og omkostninger for å bli fritatt for skattekravet (Dokument nr. 8:19 (2000-2001))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 6.(59)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Erik Knudsen, Kenneth Svendsen og Robert Eriksson om innføring av elevers rett til fritt skolevalg på videregående skole (Dokument nr. 8:17 (2000-2001))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(60)

  Riksrevisjonen legger fram: 1 Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap for administrasjonen av Svalbard for budsjetterminen 1999 2 Saker for desisjon av Stortinget og saker til orientering (Dokument nr. 1 (2000-2001))

 • 8.(61)

  Riksrevisjonens gjennomgåelse og vurdering av antegnelsene til statsregnskapene for 1995-1998 desidert «Til observasjon» og en oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget (Dokument nr. 3:1 (2000-2001))

 • 9.(62)

  Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i selskaper, banker, mv. for 1999 (Dokument nr. 3:2 (2000-2001))

 • 10.(63)

  Riksrevisjonens undersøkelse av innkjøpsvirksomheten i universitets- og høgskolesektoren (Dokument nr. 3:3 (2000-2001))

 • 11.(64)

  Riksrevisjonens undersøkelse av Norges oppfølging av OSPAR-konvensjonen innen industri-, avløps- og landbrukssektoren (Dokument nr. 3:4 (2000-2001))

 • 12.(65)

  Riksrevisjonens undersøkelse om tildeling og utmåling av hjelpestønad til barn og unge under 18 år (Dokument nr. 3:5 (2000-2001))

  Enst.: Nr. 7-12 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 13.(66)

  Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om en ordning med å slette gjeld vedrørende offentlige samferdselsprosjekt som tar betaling fra de reisende og som sliter med stor gjeld, på lik linje med gjeldsslettingen vedrørende Gardermobanen (Dokument nr. 8:20 (2000-2001))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.

 • 14.(67)

  Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Lodve Solholm om opprettelse av en ordning med eldreombud (Dokument nr. 8:15 (2000-2001))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 15.(68)

  Samtykke til at Norge deltar i den femte kapitalpåfyllingen i Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling (IFAD) (St.prp. nr. 10 (2000-2001))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.

 • 16.(69)

  Kvinnherad kommune sender skriv datert 31. oktober 2000 med uttalelse fra kommunestyret om miljøpolitikken i lokal agenda: Tilslutning til Fredrikstaderklæringen som ramme for samvirke, miljømål og strategier.

 • 17.(70)

  Skjervøy kommune sender skriv datert 31. oktober 2000 med uttalelse fra kommunestyret om auksjon av oppdrettskonsesjoner.

 • 18.(71)

  Troms Fylkeskommune sender skriv datert 27. oktober 2000 med uttalelse fra fylkestinget om auksjon av oppdrettskonsesjoner.

 • 29.(72)

  Øksnes kommune sender skriv datert 24. oktober 2000 med uttalelse fra kommunestyret om auksjon av oppdrettskonsesjoner.

  Enst.: Nr. 16-19 vedlegges protokollen.