Sak nr. 1

Innstilling fra sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 vedkommende Sosial- og helsedepartementet

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram 30 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1, 2 og 19–21, fra Bjarne Håkon Hanssen, på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet

 • forslag nr. 3, fra John I. Alvheim, på vegne av Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet

 • forslagene nr. 4–6, fra Bjarne Håkon Hanssen, på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslagene nr. 7–13 og 25, fra Olav Gunnar Ballo, på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet

 • forslagene nr. 14–16, 26 og 27, fra John I. Alvheim, på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 17 og 28, fra Olav Gunnar Ballo, på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 18, 29 og 30, fra Ola D. Gløtvold, på vegne av Senterpartiet

 • forslagene nr. 22–24, fra Bent Høie, på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti

Presidenten kommer til å legge opp voteringen slik at det først voteres over mindretallsforslagene under rammeområde 15, deretter over mindretallsforslagene under rammeområde 16. Så tar vi for oss innstillingens forslag til vedtak for rammeområde 15 og deretter rammeområde 16.

Presidenten vil før vi starter voteringen, ta for seg forslagene nr. 23 og 24 fra Høyre og Kristelig Folkeparti, som under debatten er omgjort til oversendelsesforslag.

Teksten i forslag nr. 23 får da følgende ordlyd:

«Det henstilles til Regjeringen å foreta en gjennomgang av det samlede stønadssystemet for legemidler med sikte på en forenkling. I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2002 foretas det en vurdering av opptak av nye legemidler på blå resept, herunder Aricept.»

Teksten i forslag nr. 24 blir endret til:

«Det henstilles til Regjeringen i Revidert nasjonalbudsjett for 2002 å komme tilbake til en vurdering av grensetilfeller mellom sykehusprodukter og blåreseptpreparater, herunder Remicade, med sikte på mest mulig hensiktsmessige finansieringsløsninger.»

Presidenten foreslår at forslagene oversendes Regjeringen uten realitetsvotering. – Det anses vedtatt.

Vi går så til votering og starter med forslag nr. 18, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«I

På statsbudsjettet for 2002 bevilges under:

Kap.PostFormål:KronerKroner
Utgifter
600Sosialdepartementet (jf. kap. 3600)
1Driftsutgifter 71 600 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres2 700 000
612Statens institutt for rusmiddelforskning (jf. kap. 3612)
1Driftsutgifter 23 100 000
614Utvikling av sosialtjenesten, tiltak for rusmiddelmisbrukere mv.
21Spesielle driftsutgifter 29 700 000
50Norges forskningsråd 7 200 000
63Utvikling av sosialtjenesten og rusmiddeltiltak, kan overføres 129 500 000
70Tilskudd 75 350 000
71Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid, kan overføres59 950 000
660Krigspensjon
70Tilskudd, militære, overslagsbevilgning279 000 000
71Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning683 000 000
670Tiltak for eldre
61Tilskudd til omsorgstjenester, kan overføres40 800 000
70Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner m.m. 7 900 000
72Tilskudd til opphold i institusjon for eldre med særskilte behov 5 800 000
673Tiltak for funksjonshemmede
1Driftsutgifter 11 500 000
60Tilskudd til driftsomlegging 32 000 000
61Oppfølging av ansvarsreformen for mennesker med psykisk utviklingshemming 890 400 000
62Tilskudd til utskriving av unge funksjonshemmede, kan overføres 31 800 000
65Prøveløslatelse, kan overføres87 500 000
71Tilskudd til Landsbystiftelsen 52 900 000
72Tiltak for døvblinde 44 500 000
73Tilskudd til likemannsarbeid 13 200 000
75Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 92 900 000
674Handlingsplan for funksjonshemmede
60Tilskudd til assistenter for funksjonshemmede 50 600 000
675Tiltak for eldre og funksjonshemmede
1Driftsutgifter 13 300 000
21Spesielle driftsutgifter 46 600 000
50Norges forskningsråd 29 400 000
70Tilskudd til spesielle formål 17 400 000
71Tilskudd til frivillighetssentraler 60 750 000
676Kompetansesentra for funksjonshemmede
1Driftsutgifter 6 700 000
21Nasjonalt kompetansenettverk for autisme 16 100 000
70Kompetansesentra m.m. 49 100 000
700Helsedepartementet (jf. kap. 3700)
1Driftsutgifter 111 300 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres3 900 000
701Forsknings- og forsøksvirksomhet
21Spesielle driftsutgifter 119 600 000
50Norges forskningsråd 32 700 000
702Nemnd for bioteknologi
1Driftsutgifter 5 970 000
703Helsetjenesten for innsatte i fengsel
60Tilskudd til kommuner 67 200 000
705Kursvirksomhet og stipendier
60Rekruttering m.m. av helsepersonell 34 800 000
61Utdanningstiltak, turnustjeneste m.m. 110 300 000
71Tilskudd til kurs og stipendier til personell innen helsevesenet m.m. 12 400 000
73Bedriftsinterne videreutdanninger 20 300 000
706Sosial- og helsedirektoratet
1Driftsutgifter 198 330 000
707Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter 254 200 000
21Formidlingsvirksomhet 116 900 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres6 200 000
708Statens helsetilsyn og fylkeslegene (jf. kap. 3708)
1Driftsutgifter 240 500 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 500 000
711Statens rettstoksikologiske institutt (jf. kap. 3711)
1Driftsutgifter 51 100 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres8 100 000
715Statens strålevern (jf. kap. 3715)
1Driftsutgifter 49 500 000
21Oppdragsutgifter 31 000 000
716Kreftregisteret (jf. kap. 3716)
70Tilskudd 33 800 000
718Rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter 22 350 000
61Rehabilitering, helsetiltak for rusmiddelmisbrukere 175 000 000
719Helsefremmende og forebyggende arbeid
1Driftsutgifter 300 000
21Tilskudd til helsefremmende og forebyggende tiltak i helse- og sosialsektoren, kan overføres 38 250 000
50Norges forskningsråd 29 600 000
70Handlingsplan mot HIV/AIDS-epidemien og smittevern, kan overføres 26 600 000
71Tilskudd til opplysningstiltak, forebyggelse av uønskede svangerskap mv. 19 200 000
72Stiftelsen AAN – Alternativ til abort i Norge 12 100 000
730Statlig helsetjeneste
70Innsatsstyrt finansiering av sykehus, overslagsbevilgning 13 250 000 000
71Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv., overslagsbevilgning 3 456 000 000
72Tilskudd til regionsykehus 1 985 000 000
732Regionale helseforetak
21IT og elektronisk samhandling m.m. 106 000 000
70Tilskudd til helseforetakene, kan overføres29 040 000 000
739Andre utgifter
21Forsøk og utvikling i sykehussektoren, kan nyttes under post 75 202 000 000
50Norges forskningsråd 37 400 000
61Tilskudd til driftsavtaler 36 000 000
70Behandlingsreiser til utlandet 65 400 000
71Tilskudd til Norsk Pasientforening m.fl.. 4 700 000
72Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning 372 300 000
74Reiseutgifter, turnuskandidater 9 100 000
75Kreftbehandling m.m., kan overføres, kan nyttes under post 21 347 200 000
76Tilskudd til RIT 2000, kan overføres445 600 000
77Tilskudd til helsepersonellbemanning i luftambulansetjenesten 40 400 000
742Forpleining, kontroll og tilsyn med psykiatriske pasienter
1Driftsutgifter 22 000 000
70Tilskudd 3 900 000
743Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter 25 300 000
62Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommuner, kan overføres 1 062 000 000
70Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid, kan overføres 236 800 000
72Tilskudd til Modum bads nervesanatorium 71 900 000
73Tilskudd til psykososialt arbeid for flyktninger, kan overføres 21 700 000
75Tilskudd til styrking av psykisk helsevern, kan overføres1 028 800 000
76Omstrukturering og utbygging av psykisk helsevern, kan overføres 158 600 000
744Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede
70Fagenhet for tvungen omsorg 30 000 000
750Statens legemiddelverk (jf. kap. 3750 og 5578)
1Driftsutgifter 107 200 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres5 000 000
751Apotekvesenet (jf. kap. 3751 og 5577)
70Tilskudd til apotek 81 800 000
797Helse- og sosialberedskap
1Driftsutgifter 12 300 000
Totale utgifter 57 058 650 000
Inntekter
3600Sosialdepartementet (jf. kap. 600)
2Salg av publikasjoner mv. . 2 000
3612Statens institutt for rusmiddelforskning (jf. kap. 612)
2Oppdragsinntekter 340 000
3700Helsedepartementet (jf. kap. 700)
2Gebyrinntekter mv. . 3 000
3706Sosial- og helsedirektoratet
2Salgs- og leieinntekter 1 400 000
4Gebyrinntekter 7 900 000
3707Nasjonalt folkehelseinstitutt
2Salgs- og leieinntekter 72 300 000
3708Statens helsetilsyn og fylkeslegene (jf. kap. 708)
2Gebyrinntekter mv.. 10 300 000
70Refusjon av kontrollavgift 800 000
3711Statens rettstoksikologiske institutt (jf. kap. 711)
3Diverse inntekter 800 000
3715Statens strålevern (jf. kap. 715)
2Salgs- og leieinntekter 1 400 000
5Oppdragsinntekter 30 900 000
3739Behandlingsreiser til utlandet (jf. kap. 739)
2Egenandeler og refusjoner 10 300 000
3750Statens legemiddelverk (jf. kap. 750)
2Gebyrinntekter 1 000 000
3751Apotekvesenet (jf. kap. 751)
3Tilbakebetaling av lån 200 000
Totale inntekter 137 645 000

II Merinntektsfullmakter

 • a) Stortinget samtykker i at Sosialdepartementet i 2002 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 600 post 1 kap. 3600 post 2
kap. 612 post 1 kap. 3612 post 2
 • b) Stortinget samtykker i at Helsedepartementet i 2002 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 700 post 1 kap. 3700 post 2
kap. 706 post 1 kap. 3706 post 2
kap. 707 postene 1 og 21 kap. 3707 post 2
kap. 708 post 1 kap. 3708 postene 2, 3, 4 og 70
kap. 711 post 1 kap. 3711 post 3
kap. 715 postene 1 og 21 kap. 3715 postene 2, 3 og 5

III Tilsagnsfullmakter

 • a) Stortinget samtykker i at Sosialdepartementet i 2002 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
670Tiltak for eldre
61Tilskudd til omsorgstjenester 1,0 mill. kroner
673Tiltak for funksjonshemmede
72Tiltak for døvblinde 2,0 mill. kroner
 • b) Stortinget samtykker i at Helsedepartementet i 2002 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger med følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
743Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse
76Omstrukturering og utbygging av psykisk helsevern 220,0 mill. kroner

IV Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helsedepartementet i 2002 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overskrider følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
707Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter 4 mill. kroner
21Formidlingsvirksomhet 70 mill. kroner

V Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Helsedepartementet får fullmakt til å beslutte hvilke formuesposisjoner som inngår i overføringene når Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Statens senter for epilepsi, Geilomo barnesykehus, Statens klinikk for narkomane, Longyearbyen sykehus og Voksentoppen senter for astma og allergi fra årsskiftet 2001-2002 overføres til de regionale helseforetakene. Beslutningene skal baseres på de samme kriteriene som er avgitt i helseforetaksloven § 53 punkt 6.

 • 2. Helsedepartementet i 2002 kan gi de 5 regionale helseforetakene adgang til å oppta driftskredittlån innenfor en total låneramme på 1 000 mill. kroner.»

Votering:Forslaget fra Senterpartiet ble mot 6 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Forslag nr. 17, fra Sosialistisk Venstreparti, tas opp til votering. Forslaget lyder:

«I

På statsbudsjettet for 2002 bevilges under:

Kap.PostFormål:KronerKroner
Utgifter
600Sosialdepartementet (jf. kap. 3600)
1Driftsutgifter 71 600 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres2 700 000
612Statens institutt for rusmiddelforskning (jf. kap. 3612)
1Driftsutgifter 23 100 000
614Utvikling av sosialtjenesten, tiltak for rusmiddel misbrukere mv.
21Spesielle driftsutgifter 29 700 000
50Norges forskningsråd 7 200 000
63Utvikling av sosialtjenesten og rusmiddeltiltak, kan overføres 163 000 000
70Tilskudd 43 000 000
71Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid, kan overføres59 950 000
660Krigspensjon
70Tilskudd, militære, overslagsbevilgning279 000 000
71Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning683 000 000
670Tiltak for eldre
61Tilskudd til omsorgstjenester, kan overføres40 800 000
70Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner m.m. 4 900 000
72Tilskudd til opphold i institusjon for eldre med særskilte behov 5 800 000
673Tiltak for funksjonshemmede
1Driftsutgifter 11 500 000
60Tilskudd til driftsomlegging 32 000 000
61Oppfølging av ansvarsreformen for mennesker med psykisk utviklingshemming 890 400 000
62Tilskudd til utskriving av unge funksjonshemmede, kan overføres 31 800 000
65Prøveløslatelse, kan overføres87 500 000
71Tilskudd til Landsbystiftelsen 52 900 000
72Tiltak for døvblinde 44 500 000
73Tilskudd til likemannsarbeid 13 200 000
75Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 92 900 000
674Handlingsplan for funksjonshemmede
60Tilskudd til assistenter for funksjonshemmede 50 600 000
675Tiltak for eldre og funksjonshemmede
1Driftsutgifter 13 300 000
21Spesielle driftsutgifter 46 600 000
50Norges forskningsråd 29 400 000
70Tilskudd til spesielle formål 15 400 000
71Tilskudd til frivillighetssentraler 58 450 000
676Kompetansesentra for funksjonshemmede
1Driftsutgifter 6 700 000
21Nasjonalt kompetansenettverk for autisme 16 100 000
70Kompetansesentra m.m. 49 100 000
700Helsedepartementet (jf. kap. 3700)
1Driftsutgifter 111 300 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres3 900 000
701Forsknings- og forsøksvirksomhet
21Spesielle driftsutgifter 129 600 000
50Norges forskningsråd 32 700 000
702Nemnd for bioteknologi
1Driftsutgifter 5 970 000
703Helsetjenesten for innsatte i fengsel
60Tilskudd til kommuner 67 200 000
705Kursvirksomhet og stipendier
60Rekruttering m.m. av helsepersonell 134 800 000
61Utdanningstiltak, turnustjeneste m.m. 110 300 000
71Tilskudd til kurs og stipendier til personell innen helsevesenet m.m. 12 400 000
73Bedriftsinterne videreutdanninger 20 300 000
706Sosial- og helsedirektoratet
1Driftsutgifter 198 330 000
707Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter 254 200 000
21Formidlingsvirksomhet 116 900 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres6 200 000
708Statens helsetilsyn og fylkeslegene (jf. kap. 3708)
1Driftsutgifter 250 500 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 500 000
711Statens rettstoksikologiske institutt (jf. kap. 3711)
1Driftsutgifter 47 100 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres8 100 000
715Statens strålevern (jf. kap. 3715)
1Driftsutgifter 49 500 000
21Oppdragsutgifter 31 000 000
716Kreftregisteret (jf. kap. 3716)
70Tilskudd 33 800 000
718Rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter 18 350 000
61Rehabilitering, helsetiltak for rusmiddelmisbrukere 175 000 000
719Helsefremmende og forebyggende arbeid
1Driftsutgifter 300 000
21Tilskudd til helsefremmende og forebyggende tiltak i helse- og sosialsektoren, kan overføres 45 600 000
50Norges forskningsråd 29 600 000
70Handlingsplan mot HIV/AIDS-epidemien og smittevern, kan overføres 26 600 000
71Tilskudd til opplysningstiltak, forebyggelse av uønskede svangerskap mv. 23 200 000
730Statlig helsetjeneste
70Innsatsstyrt finansiering av sykehus, overslagsbevilgning 11 934 300 000
71Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv., overslagsbevilgning 3 731 000 000
72Tilskudd til regionsykehus 2 200 000 000
73Tilskudd sykestuer 100 000 000
74Tilskudd miljøvennlige utstyrsinnkjøp sykehus 50 000 000
732Regionale helseforetak
21IT og elektronisk samhandling m.m. 136 000 000
70Tilskudd til helseforetakene, kan overføres29 459 700 000
739Andre utgifter
21Forsøk og utvikling i sykehussektoren, kan nyttes under post 75 202 000 000
50Norges forskningsråd 37 400 000
61Tilskudd til driftsavtaler 36 000 000
70Behandlingsreiser til utlandet 65 400 000
71Tilskudd til Norsk Pasientforening m.fl. . 4 700 000
72Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning 372 300 000
74Reiseutgifter, turnuskandidater 9 100 000
75Kreftbehandling m.m., kan overføres, kan nyttes under post 21 347 200 000
76Tilskudd til RIT 2000, kan overføres445 600 000
77Tilskudd til helsepersonellbemanning i luftambulansetjenesten 40 400 000
742Forpleining, kontroll og tilsyn med psykiatriske pasienter
1Driftsutgifter 22 000 000
70Tilskudd 3 900 000
743Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter 25 300 000
62Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommuner, kan overføres 1 112 000 000
70Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid, kan overføres 236 800 000
72Tilskudd til Modum bads nervesanatorium 71 900 000
73Tilskudd til psykososialt arbeid for flyktninger, kan over føres 36 700 000
75Tilskudd til styrking av psykisk helsevern, kan overføres1 078 800 000
76Omstrukturering og utbygging av psykisk helsevern, kan overføres 164 500 000
744Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede
70Fagenhet for tvungen omsorg 30 000 000
750Statens legemiddelverk (jf. kap. 3750 og 5578)
1Driftsutgifter 107 200 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres5 000 000
751Apotekvesenet (jf. kap. 3751 og 5577)
70Tilskudd til apotek 81 800 000
797Helse- og sosialberedskap
1Driftsutgifter 12 300 000
Totale utgifter 57 058 650 000
Inntekter
3600Sosialdepartementet (jf. kap. 600)
2Salg av publikasjoner mv. . 2 000
3612Statens institutt for rusmiddelforskning (jf. kap. 612)
2Oppdragsinntekter 340 000
3700Helsedepartementet (jf. kap. 700)
2Gebyrinntekter mv. . 3 000
3706Sosial- og helsedirektoratet
2Salgs- og leieinntekter 1 400 000
4Gebyrinntekter 7 900 000
3707Nasjonalt folkehelseinstitutt
2Salgs- og leieinntekter 72 300 000
3708Statens helsetilsyn og fylkeslegene (jf. kap. 708)
2Gebyrinntekter mv. . 10 300 000
70Refusjon av kontrollavgift 800 000
3711Statens rettstoksikologiske institutt (jf. kap. 711)
3Diverse inntekter 800 000
3715Statens strålevern (jf. kap. 715)
2Salgs- og leieinntekter 1 400 000
5Oppdragsinntekter 30 900 000
3739Behandlingsreiser til utlandet (jf. kap. 739)
2Egenandeler og refusjoner 10 300 000
3750Statens legemiddelverk (jf. kap. 750)
2Gebyrinntekter 1 000 000
3751Apotekvesenet (jf. kap. 751)
3Tilbakebetaling av lån 200 000
Totale inntekter 137 645 000

II Merinntektsfullmakter

 • a) Stortinget samtykker i at Sosialdepartementet i 2002 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 600 post 1 kap. 3600 post 2
kap. 612 post 1 kap. 3612 post 2
 • b) Stortinget samtykker i at Helsedepartementet i 2002 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 700 post 1 kap. 3700 post 2
kap. 706 post 1 kap. 3706 post 2
kap. 707 postene 1 og 21 kap. 3707 post 2
kap. 708 post 1 kap. 3708 postene 2, 3, 4 og 70
kap. 711 post 1 kap. 3711 post 3
kap. 715 postene 1 og 21 kap. 3715 postene 2, 3 og 5

III Tilsagnsfullmakter

 • a) Stortinget samtykker i at Sosialdepartementet i 2002 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
670Tiltak for eldre
61Tilskudd til omsorgstjenester 1,0 mill. kroner
673Tiltak for funksjonshemmede
72Tiltak for døvblinde 2,0 mill. kroner
 • b) Stortinget samtykker i at Helsedepartementet i 2002 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger med følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
743Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse
76Omstrukturering og utbygging av psykisk helsevern 220,0 mill. kroner

IV Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helsedepartementet i 2002 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overskrider følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
707Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter 4 mill. kroner
21Formidlingsvirksomhet 70 mill. kroner

V Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Helsedepartementet får fullmakt til å beslutte hvilke formuesposisjoner som inngår i overføringene når Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Statens senter for epilepsi, Geilomo barnesykehus, Statens klinikk for narkomane, Longyearbyen sykehus og Voksentoppen senter for astma og allergi fra årsskiftet 2001-2002 overføres til de regionale helseforetakene. Beslutningene skal baseres på de samme kriteriene som er avgitt i helseforetaksloven § 53 punkt 6.

 • 2. Helsedepartementet i 2002 kan gi de 5 regionale helseforetakene adgang til å oppta driftskredittlån innenfor en total låneramme på 1 000 mill. kroner.»

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 84 mot 14 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.48.04)

Presidenten: Forslagene nr. 14–16, fra Fremskrittspartiet, tas opp til votering.

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at de odontologiske fakultetene i henholdsvis Oslo og Bergen fra høsten 2002 får anledning til å øke studentopptaket med 20 studenter ved fakultetet i Oslo og 10 studenter ved fakultetet i Bergen.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at de regionale helseforetakene sørger for kjøp av helsetjenester finansiert gjennom den innsatsbaserte finansiering også ved godkjente private sykehus og klinikker som i dag ikke har avtale med spesialisthelsetjenesten.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med en etablering av «Modum bad i nord» vurdere begge de forslag til lokalisering som foreligger på like vilkår. Forslag til endelig plassering fremmes i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2002.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 86 mot 16 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.48.30)

Presidenten: Forslagene nr. 7–13, fra Sosialstisk Venstreparti og Senterpartiet, tas opp til votering.

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen se på de økonomiske følgene fastlegeordningen har for små utkantkommuner, med sikte på å sikre at disse kommunene ikke må betale mer for grunnleggende helsetjenester til sine innbyggere enn det andre kommuner må.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å ta initiativ til å sikre at videregående skoler i hele landet får en aktiv og kompetent skolehelsetjeneste som har ressurser til tverretatlig samarbeid, og medvirke til at merkostnadene for en utbygging av skolehelsetjenesten i videregående skole dekkes.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge frem en stortingsmelding om en nasjonal aktivitetsplan som tar på alvor sammenhengene mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å foreta en evaluering av konsekvensene av innføring av innsatsstyrt finansiering med hensyn på effektivitet, eventuelle behandlingsmessige vridningseffekter samt vurdering av samfunnskostnader, og legge saken fram for Stortinget på egnet måte.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen bidra til utbygging av MS-senteret i Hakadal, enten ved å gi anledning til å øke kurdagssatsene, eller ved å bidra til å dekke kapitalkostnadene ved utbyggingen.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede hvilke konsekvenser en behandlingsgaranti for barn og unge med psykiske lidelser vil ha i forhold til eksisterende lovgivning, samt gi en vurdering av de organisatoriske og personellmessige sidene ved en slik ordning.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å legge fram for Stortinget forslag til nye avtaler om apotekdrift når avtalen med NMD opphører 1. mars 2004, eller dersom avtalen opphører av annen grunn tidligere enn dette.»

Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble med 82 mot 20 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.49.03)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 4 og 5, fra Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 4 lyder:

«I

På statsbudsjettet for 2002 bevilges under:

Kap.PostFormål:KronerKroner
Utgifter
600Sosialdepartementet (jf. kap. 3600)
1Driftsutgifter 71 600 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres2 700 000
612Statens institutt for rusmiddelforskning (jf. kap. 3612)
1Driftsutgifter 23 100 000
614Utvikling av sosialtjenesten, tiltak for rusmiddelmisbrukere mv.
21Spesielle driftsutgifter 29 700 000
50Norges forskningsråd 7 200 000
63Utvikling av sosialtjenesten og rusmiddeltiltak, kan overføres 179 500 000
70Tilskudd 69 200 000
71Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid, kan overføres59 950 000
660Krigspensjon
70Tilskudd, militære, overslagsbevilgning279 000 000
71Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning683 000 000
670Tiltak for eldre
61Tilskudd til omsorgstjenester, kan overføres50 800 000
70Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner m.m. 4 900 000
72Tilskudd til opphold i institusjon for eldre med særskilte behov 5 800 000
673Tiltak for funksjonshemmede
1Driftsutgifter 11 500 000
60Tilskudd til driftsomlegging 32 000 000
61Oppfølging av ansvarsreformen for mennesker med psykisk utviklingshemming 890 400 000
62Tilskudd til utskriving av unge funksjonshemmede, kan overføres 50 800 000
65Prøveløslatelse, kan overføres87 500 000
71Tilskudd til Landsbystiftelsen 52 900 000
72Tiltak for døvblinde 44 500 000
73Tilskudd til likemannsarbeid 13 200 000
75Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 92 900 000
674Handlingsplan for funksjonshemmede
60Tilskudd til assistenter for funksjonshemmede 50 600 000
675Tiltak for eldre og funksjonshemmede
1Driftsutgifter 13 300 000
21Spesielle driftsutgifter 36 600 000
50Norges forskningsråd 29 400 000
70Tilskudd til spesielle formål 15 400 000
71Tilskudd til frivillighetssentraler 58 450 000
676Kompetansesentra for funksjonshemmede
1Driftsutgifter 6 700 000
21Nasjonalt kompetansenettverk for autisme 16 100 000
70Kompetansesentra m.m. 54 100 000
700Helsedepartementet (jf. kap. 3700)
1Driftsutgifter 111 300 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres3 900 000
701Forsknings- og forsøksvirksomhet
21Spesielle driftsutgifter 119 600 000
50Norges forskningsråd 32 700 000
702Nemnd for bioteknologi
1Driftsutgifter 5 970 000
703Helsetjenesten for innsatte i fengsel
60Tilskudd til kommuner 67 200 000
705Kursvirksomhet og stipendier
60Rekruttering m.m. av helsepersonell 34 800 000
61Utdanningstiltak, turnustjeneste m.m. 140 300 000
71Tilskudd til kurs og stipendier til personell innen helsevesenet m.m. 12 400 000
73Bedriftsinterne videreutdanninger 20 300 000
706Sosial- og helsedirektoratet
1Driftsutgifter 198 930 000
707Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter 254 200 000
21Formidlingsvirksomhet 116 900 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres6 200 000
708Statens helsetilsyn og fylkeslegene (jf. kap. 3708)
1Driftsutgifter 240 500 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 500 000
711Statens rettstoksikologiske institutt (jf. kap. 3711)
1Driftsutgifter 47 100 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres8 100 000
715Statens strålevern (jf. kap. 3715)
1Driftsutgifter 49 500 000
21Oppdragsutgifter 31 000 000
716Kreftregisteret (jf. kap. 3716)
70Tilskudd 33 800 000
718Rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter 28 350 000
61Rehabilitering, helsetiltak for rusmiddelmisbrukere 205 000 000
719Helsefremmende og forebyggende arbeid
1Driftsutgifter 300 000
21Tilskudd til helsefremmende og forebyggende tiltak i helse- og sosialsektoren, kan overføres 45 600 000
50Norges forskningsråd 29 600 000
70Handlingsplan mot HIV/AIDS-epidemien og smittevern, kan overføres 26 600 000
71Tilskudd til opplysningstiltak, forebyggelse av uønskede svangerskap mv. 23 200 000
72Stiftelsen AAN – Alternativ til abort i Norge 12 100 000
730Statlig helsetjeneste
70Innsatsstyrt finansiering av sykehus, overslagsbevilgning 13 259 300 000
71Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv., overslagsbevilgning 3 455 000 000
72Tilskudd til regionsykehus 1 985 000 000
732Regionale helseforetak
21IT og elektronisk samhandling m.m. 106 000 000
70Tilskudd til helseforetakene, kan overføres28 936 100 000
739Andre utgifter
21Forsøk og utvikling i sykehussektoren, kan nyttes under post 75 202 000 000
50Norges forskningsråd 37 400 000
61Tilskudd til driftsavtaler 36 000 000
70Behandlingsreiser til utlandet 65 400 000
71Tilskudd til Norsk Pasientforening m.fl. . 4 700 000
72Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning 372 300 000
74Reiseutgifter, turnuskandidater 9 100 000
75Kreftbehandling m.m., kan overføres, kan nyttes under post 21 347 200 000
76Tilskudd til RIT 2000, kan overføres445 600 000
77Tilskudd til helsepersonellbemanning i luftambulansetjenesten 6 500 000
742Forpleining, kontroll og tilsyn med psykiatriske pasienter
1Driftsutgifter 22 000 000
70Tilskudd 3 900 000
743Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter 25 300 000
62Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommuner, kan overføres 1 062 000 000
70Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid, kan overføres 236 800 000
72Tilskudd til Modum bads nervesanatorium 71 900 000
73Tilskudd til psykososialt arbeid for flyktninger, kan overføres 21 700 000
75Tilskudd til styrking av psykisk helsevern, kan overføres 1 028 800 000
76Omstrukturering og utbygging av psykisk helsevern, kan overføres 158 600 000
744Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede
70Fagenhet for tvungen omsorg 30 000 000
750Statens legemiddelverk (jf. kap. 3750 og 5578)
1Driftsutgifter 107 200 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres5 000 000
751Apotekvesenet (jf. kap. 3751 og 5577)
70Tilskudd til apotek 76 800 000
797Helse- og sosialberedskap
1Driftsutgifter 12 300 000
Totale utgifter 57 058 650 000
Inntekter
3600Sosialdepartementet (jf. kap. 600)
2Salg av publikasjoner mv. . 2 000
3612Statens institutt for rusmiddelforskning (jf. kap. 612)
2Oppdragsinntekter 340 000
3700Helsedepartementet (jf. kap. 700)
2Gebyrinntekter mv.. 3 000
3706Sosial- og helsedirektoratet
2Salgs- og leieinntekter 1 400 000
4Gebyrinntekter 7 900 000
3707Nasjonalt folkehelseinstitutt
2Salgs- og leieinntekter 72 300 000
3708Statens helsetilsyn og fylkeslegene (jf. kap. 708)
2Gebyrinntekter mv.. 10 300 000
70Refusjon av kontrollavgift 800 000
3711Statens rettstoksikologiske institutt (jf. kap. 711)
3Diverse inntekter 800 000
3715Statens strålevern (jf. kap. 715)
2Salgs- og leieinntekter 1 400 000
5Oppdragsinntekter 30 900 000
3739Behandlingsreiser til utlandet (jf. kap. 739)
2Egenandeler og refusjoner 10 300 000
3750Statens legemiddelverk (jf. kap. 750)
2Gebyrinntekter 1 000 000
3751Apotekvesenet (jf. kap. 751)
3Tilbakebetaling av lån 200 000
Totale inntekter 137 645 000

II Merinntektsfullmakter

 • a) Stortinget samtykker i at Sosialdepartementet i 2002 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 600 post 1 kap. 3600 post 2
kap. 612 post 1 kap. 3612 post 2
 • b) Stortinget samtykker i at Helsedepartementet i 2002 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 700 post 1 kap. 3700 post 2
kap. 706 post 1 kap. 3706 post 2
kap. 707 postene 1 og 21 kap. 3707 post 2
kap. 708 post 1 kap. 3708 postene 2, 3, 4 og 70
kap. 711 post 1 kap. 3711 post 3
kap. 715 postene 1 og 21 kap. 3715 postene 2, 3 og 5

III Tilsagnsfullmakter

 • a) Stortinget samtykker i at Sosialdepartementet i 2002 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
670Tiltak for eldre
61Tilskudd til omsorgstjenester 1,0 mill. kroner
673Tiltak for funksjonshemmede
72Tiltak for døvblinde 2,0 mill. kroner
 • b) Stortinget samtykker i at Helsedepartementet i 2002 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger med følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
743Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse
76Omstrukturering og utbygging av psykisk helsevern 220,0 mill. kroner

IV Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helsedepartementet i 2002 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overskrider følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
707Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter 4 mill. kroner
21Formidlingsvirksomhet 70 mill. kroner

V Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Helsedepartementet får fullmakt til å beslutte hvilke formuesposisjoner som inngår i overføringene når Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Statens senter for epilepsi, Geilomo barnesykehus, Statens klinikk for narkomane, Longyearbyen sykehus og Voksentoppen senter for astma og allergi fra årsskiftet 2001-2002 overføres til de regionale helseforetakene. Beslutningene skal baseres på de samme kriteriene som er avgitt i helseforetaksloven § 53 punkt 6.

 • 2. Helsedepartementet i 2002 kan gi de 5 regionale helseforetakene adgang til å oppta driftskredittlån innenfor en total låneramme på 1 000 mill. kroner.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen gi Rehabilitation International Norge statlig garanti på 2 mill. kroner i samsvar med søknad i forbindelse med arrangement av Rehabilitation Internationals verdenskongress i Oslo 2004.»

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 76 mot 25 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.49.27)

Presidenten: Forslag nr. 6, fra Arbeiderpartiet, tas opp til votering. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen gjennom Helseregion Nord sørge for at Stiftelsen Lofoten Hest og Helsesenter får dekning for etableringskostnader, byggekostnader og driftskostnader i forbindelse med etablering og drift av senteret slik som tidligere avtalt mellom stat, fylkeskommune og kommune.»

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har sagt at de ønsker å støtte dette forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 56 mot 46 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.49.55)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 3, fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen med utgangspunkt i handlingsplan for helsepersonell 1998-2001 raskt å fremme forslag til konkrete tiltak som kan få utdannet helsepersonell tilbake til sine yrker, og som kan få deltidsarbeidende hjelpepleiere og sykepleiere til å arbeide mer. Stortinget ber i denne sammenheng om at Regjeringen utarbeider en lønnspakke til pleie- og omsorgspersonell på linje med det som tidligere er gjort for andre yrkesgrupper innen offentlig sektor hvor det har vært store rekrutteringsproblemer.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble med 66 mot 36 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.50.22)

Presidenten: Forslagene nr. 1 og 2, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, tas opp til votering.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å tilrettelegge for at helseforetakene gis ansvar for utbetaling av utgifter til syketransport.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen opprette en fullverdig tannlegeutdanning ved Universitetet i Tromsø der den offentlige tannhelsetjenesten vektlegges spesielt i studieopplegget.»

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble med 56 mot 46 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.50.59)

Presidenten: Da skal vi votere over mindretallsforslag under rammeområde 16, og vi begynner med forslagene fra Senterpartiet.

Forslagene nr. 29 og 30, fra Senterpartiet, tas opp til votering.

Forslag nr. 29 lyder:

«I

På statsbudsjettet for 2002 bevilges under:

Kap.PostFormål:KronerKroner
Utgifter
2600Trygdeetaten
1Driftsutgifter 4 378 000 000
21Spesielle driftsutgifter 29 900 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres140 000 000
50Norges forskningsråd 5 800 000
70Tilskudd 3 200 000
2603Trygderetten
1Driftsutgifter 42 700 000
21Klagenemnd for utenlandsbehandling 1 900 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning21 582 500 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning1 742 500 000
73Tilretteleggingstilskudd 100 000 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning1 222 000 000
2660Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning13 138 500 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning19 580 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning1 287 000 000
74Grunnstønad, overslagsbevilgning1 341 000 000
75Hjelpestønad, overslagsbevilgning1 455 000 000
76Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning121 000 000
2662Yrkesskadetrygd, gml. lovgivning
70Pensjoner, overslagsbevilgning81 000 000
2663Medisinsk rehabilitering mv.
70Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning6 248 000 000
71Rehabiliteringspenger i påvente av attføring, overslagsbevilgning 100 000
72Foreløpig uførestønad, overslagsbevilgning218 000 000
73Attføringshjelp 80 000 000
74Tilskudd til biler 874 000 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler 2 523 000 000
76Bedring av funksjonsevnen, andre formål 40 000 000
77Ortopediske hjelpemidler 494 000 000
79Høreapparater 320 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning27 880 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning36 645 000 000
72Ventetillegg, overslagsbevilgning160 000 000
73Særtillegg, overslagsbevilgning5 205 000 000
2680Etterlatte
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning1 155 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning990 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning67 000 000
74Utdanningsstønad 3 000 000
75Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning14 000 000
2683Stønad til enslig mor eller far (jf. kap. 5701)
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning2 192 000 000
72Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning741 000 000
73Utdanningsstønad 138 100 000
75Stønad til flytting for å komme i arbeid 500 000
76Forskuttering av underholdsbidrag 1 700 000 000
2686Gravferdsstønad
70Gravferdsstønad, overslagsbevilgning246 500 000
2690Diverse utgifter
70Sykestønadsutgifter i utlandet 127 000 000
77Pasienter fra gjensidighetsland 30 000 000
2711Diverse tiltak i spesialisthelsetjenesten
70Refusjon spesialisthjelp 985 000 000
71Refusjon psykologhjelp 170 000 000
72Refusjon tannlegehjelp 311 000 000
74Tilskudd til Glittreklinikken AS og Granheim Lungesenter 105 200 000
76Private laboratorier og røntgeninstitutt 423 000 000
78Opptreningsinstitusjoner m.fl. . 739 500 000
2750Syketransport mv.
71Skyssvederlag for leger mv. . 379 000 000
72Luftambulansetransport 312 000 000
73Kiropraktorbehandling 14 000 000
75Logopedisk og ortoptisk behandling 34 000 000
77Syketransport 1 491 500 000
78Oppholdsutgifter 49 000 000
2751Medisiner mv.
70Legemidler 7 165 000 000
72Sykepleieartikler 1 017 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Refusjon av egenbetaling 1 815 000 000
2755Helsetjeneste i kommunene
62Tilskudd til fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71 195 000 000
70Refusjon allmennlegehjelp 2 360 000 000
71Refusjon fysioterapi, kan nyttes under post 62985 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, lokalt 530 500 000
71Refusjon bedriftshelsetjenester 20 000 000
72Sykebehandling i utlandet 11 000 000
Totale utgifter 173 454 900 000
Inntekter
5701Diverse inntekter
1Administrasjonsvederlag 27 600 000
2Diverse inntekter 150 000 000
3Hjelpemiddelsentraler m.m. 61 300 000
70Refusjon ved trafikkskade 805 800 000
71Refusjon ved yrkesskade 830 000 000
73Refusjon fra bidragspliktige 1 130 000 000
74Refusjon medisinsk behandling 500 000
75Refusjon overskytende bidrag 201 000 000
80Renter 25 000 000
Totale inntekter 3 231 200 000

II Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Sosialdepartementet i 2002 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 2600 post 1 kap. 5701 postene 1, 4 og 5

III Folketrygdytelser

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2002 skal følgende ytelser etter folketrygdloven utgjøre1):

Kroner
1a.Grunnstønad for ekstrautgifter ved uførhet etter lovens § 6-3 (laveste sats) 6 396
1b.Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til 9 768
1c.eller til 12 840
1d.eller til 18 900
1e.eller til 25 620
1f.eller til (ny sats) 32 016
2a-1.Hjelpestønad til uføre som må ha hjelp i huset 2), 3) 10 656
2a-2.Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til uføre som må ha tilsyn og pleie 3) 11 460
2b.Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til uføre som må ha særskilt tilsyn og pleie 4) 22 920
2c.eller til 45 840
2d.eller til 68 760
3a.Gravferdsstønad etter lovens § 7-2 (ordinær sats) 4 000
3b.Behovsprøvet gravferdstillegg (utover ordinær sats) inntil 5) 8 250
4.Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-11 og 17-9 (ordinære satser) for første barn 30 852
for hvert av de øvrige barn 6) -
for to barn 40 248
for tre og flere barn 45 612

1) Henvisningene er til folketrygdloven av 1. mai 1997. Satsene under pkt. 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2) Stønad til hjelp i huset gjelder tilfeller før 1. januar 1992.

3) Fra 1. januar 1997 skilles det mellom stønad til hjelp i huset og stønad til særskilt tilsyn og pleie.

4) Gjelder også ved uførhet som skyldes yrkesskade, jf. lovens § 12-18.

5) Gjelder fra 1. september 1997.

6) Til og med 1997. Fra 1. januar 1998 dekkes 70 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden inntektsprøvet.»

Forslag nr. 30 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at par som har startet behandling mot ufrivillig barnløshet etter dagens regler og før 1. desember 2001, får gjennomført denne etter planen.»

Votering:Forslagene fra Senterpartiet ble mot 6 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Forslag nr. 28, fra Sosialistisk Venstreparti, tas opp til votering. Forslaget lyder:

«I

På statsbudsjettet for 2002 bevilges under:

Kap.PostFormål:KronerKroner
Utgifter
2600Trygdeetaten
1Driftsutgifter 4 622 000 000
21Spesielle driftsutgifter 29 900 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres140 000 000
50Norges forskningsråd 5 800 000
70Tilskudd 3 200 000
2603Trygderetten
1Driftsutgifter 42 700 000
21Klagenemnd for utenlandsbehandling 1 900 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning21 757 500 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning1 710 000 000
73Tilretteleggingstilskudd 100 000 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning1 222 000 000
2660Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning13 138 500 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning19 580 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning1 287 000 000
74Grunnstønad, overslagsbevilgning1 341 000 000
75Hjelpestønad, overslagsbevilgning1 455 000 000
76Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning121 000 000
2662Yrkesskadetrygd, gml. lovgivning
70Pensjoner, overslagsbevilgning81 000 000
2663Medisinsk rehabilitering mv.
70Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning6 048 000 000
71Rehabiliteringspenger i påvente av attføring, overslagsbevilgning 100 000
72Foreløpig uførestønad, overslagsbevilgning218 000 000
73Attføringshjelp 80 000 000
74Tilskudd til biler 874 000 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler 2 523 000 000
76Bedring av funksjonsevnen, andre formål 40 000 000
77Ortopediske hjelpemidler 494 000 000
79Høreapparater 320 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning27 880 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning36 645 000 000
72Ventetillegg, overslagsbevilgning160 000 000
73Særtillegg, overslagsbevilgning5 205 000 000
2680Etterlatte
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning1 155 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning990 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning67 000 000
74Utdanningsstønad 3 000 000
75Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning14 000 000
2683Stønad til enslig mor eller far (jf. kap. 5701)
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning2 192 000 000
72Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning741 000 000
73Utdanningsstønad 138 100 000
75Stønad til flytting for å komme i arbeid 500 000
76Forskuttering av underholdsbidrag 1 700 000 000
2686Gravferdsstønad
70Gravferdsstønad, overslagsbevilgning246 500 000
2690Diverse utgifter
70Sykestønadsutgifter i utlandet 127 000 000
77Pasienter fra gjensidighetsland 30 000 000
2711Diverse tiltak i spesialisthelsetjenesten
70Refusjon spesialisthjelp 980 000 000
71Refusjon psykologhjelp 170 000 000
72Refusjon tannlegehjelp 361 000 000
74Tilskudd til Glittreklinikken AS og Granheim Lungesenter 105 200 000
76Private laboratorier og røntgeninstitutt 423 000 000
78Opptreningsinstitusjoner m.fl. . 761 500 000
2750Syketransport mv.
71Skyssvederlag for leger mv. . 379 000 000
72Luftambulansetransport 12 000 000
73Kiropraktorbehandling 14 000 000
75Logopedisk og ortoptisk behandling 34 000 000
77Syketransport 1 467 000 000
78Oppholdsutgifter 49 000 000
2751Medisiner mv.
70Legemidler 7 203 000 000
72Sykepleieartikler 1 017 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Refusjon av egenbetaling 1 815 000 000
2755Helsetjeneste i kommunene
62Tilskudd til fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71 195 000 000
70Refusjon allmennlegehjelp 2 383 000 000
71Refusjon fysioterapi, kan nyttes under post 62995 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, lokalt 530 500 000
71Refusjon bedriftshelsetjenester 20 000 000
72Sykebehandling i utlandet 11 000 000
Totale utgifter 173 454 900 000
Inntekter
5701Diverse inntekter
1Administrasjonsvederlag 27 600 000
2Diverse inntekter 150 000 000
3Hjelpemiddelsentraler m.m. 61 300 000
70Refusjon ved trafikkskade 805 800 000
71Refusjon ved yrkesskade 830 000 000
73Refusjon fra bidragspliktige 1 130 000 000
74Refusjon medisinsk behandling 500 000
75Refusjon overskytende bidrag 201 000 000
80Renter 25 000 000
Totale inntekter 3 231 200 000

II Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Sosialdepartementet i 2002 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 2600 post 1 kap. 5701 postene 1, 4 og 5

III Folketrygdytelser

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2002 skal følgende ytelser etter folketrygdloven utgjøre1):

Kroner
1a.Grunnstønad for ekstrautgifter ved uførhet etter lovens § 6-3 (laveste sats) 6 396
1b.Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til 9 768
1c.eller til 12 840
1d.eller til 18 900
1e.eller til 25 620
1f.eller til (ny sats) 32 016
2a-1.Hjelpestønad til uføre som må ha hjelp i huset 2), 3) 10 656
2a-2.Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til uføre som må ha tilsyn og pleie 3) 11 460
2b.Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til uføre som må ha særskilt tilsyn og pleie 4) 22 920
2c.eller til 45 840
2d.eller til 68 760
3a.Gravferdsstønad etter lovens § 7-2 (ordinær sats) 4 000
3b.Behovsprøvet gravferdstillegg (utover ordinær sats) inntil 5) 8 250
4.Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-11 og 17-9 (ordinære satser) for første barn 30 852
for hvert av de øvrige barn 6) -
for to barn 40 248
for tre og flere barn 45 612

1) Henvisningene er til folketrygdloven av 1. mai 1997. Satsene under pkt. 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2) Stønad til hjelp i huset gjelder tilfeller før 1. januar 1992.

3) Fra 1. januar 1997 skilles det mellom stønad til hjelp i huset og stønad til særskilt tilsyn og pleie.

4) Gjelder også ved uførhet som skyldes yrkesskade, jf. lovens § 12-18.

5) Gjelder fra 1. september 1997.

6) Til og med 1997. Fra 1. januar 1998 dekkes 70 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden inntektsprøvet.»

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 88 mot 14 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.51.49)

Presidenten: Forslagene nr. 26 og 27, fra Fremskrittspartiet, tas opp til votering.

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen trappe ned avkortingen av grunnpensjonen til gifte og samboende pensjonister til 15 pst. fra 1. januar 2003.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at refusjonstaksten for utførelse av MR-undersøkelser blir den samme ved private røntgeninstitutter som ved de offentlige poliklinikkene.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 86 mot 16 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.52.11)

Presidenten: Forslag nr. 25, fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, tas opp til votering. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen bidra til at ordinær gravferdsstønad heves slik at den bringes mer i samsvar med den generelle prisutviklingen.»

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble med 81 mot 20 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.52.30)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 22, fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen gjennomgå refusjonstakstene for utførsel av MR-undersøkelser slik at disse blir likeverdige for offentlige og private røntgeninstitutt, og vurderes samlet under samme post og underlegges de samme forskrifter.»

Fremskrittspartiet har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti bifaltes med 57 mot 45 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 15.53.14)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 19, 20 og 21, fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Forslag nr. 19 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen foreta en totalgjennomgang av stønadsordningene for enslige forsørgere for å sikre disse et tryggere økonomisk fundament og komme tilbake til Stortinget med forslag om nødvendige endringer i stønadsreglene og økonomiske bevilgninger i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2002.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen så raskt som mulig godkjenne Røros Rehabiliteringssenter som rehabiliteringsinstitusjon og at det i forbindelse med statsbudsjettet for 2003 legges inn nødvendige beløp som sikrer driften i tråd med tidligere enstemmige merknader fra Stortinget.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge til rette for en statlig virkemiddelordning for rekruttering av leger til kommuner som over tid har problemer med en tilfredsstillende legedekning.»

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ble med 56 mot 46 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.53.47)

Presidenten: Da skulle det være votert over alle mindretallsforslag, og vi går over til innstillingens forslag til vedtak og begynner med rammeområde 15.

Komiteen hadde innstillet:Rammeområde 15

I

På statsbudsjettet for 2002 bevilges under:

Kap.PostFormål:KronerKroner
Utgifter
600Sosialdepartementet (jf. kap. 3600)
1Driftsutgifter 71 600 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres2 700 000
612Statens institutt for rusmiddelforskning (jf. kap. 3612)
1Driftsutgifter 23 100 000
614Utvikling av sosialtjenesten, tiltak for rusmiddelmisbrukere mv.
21Spesielle driftsutgifter 29 700 000
50Norges forskningsråd 7 200 000
63Utvikling av sosialtjenesten og rusmiddeltiltak, kan overføres 129 500 000
70Tilskudd 39 200 000
71Frivillig rusmiddelforebyggende arbeid, kan overføres59 950 000
660Krigspensjon
70Tilskudd, militære, overslagsbevilgning279 000 000
71Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning683 000 000
670Tiltak for eldre
61Tilskudd til omsorgstjenester, kan overføres40 800 000
70Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner m.m. 6 000 000
72Tilskudd til opphold i institusjon for eldre med særskilte behov 5 800 000
673Tiltak for funksjonshemmede
1Driftsutgifter 11 500 000
60Tilskudd til driftsomlegging 32 000 000
61Oppfølging av ansvarsreformen for mennesker med psykisk utviklingshemming 890 400 000
62Tilskudd til utskriving av unge funksjonshemmede, kan overføres 31 800 000
65Prøveløslatelse, kan overføres87 500 000
71Tilskudd til Landsbystiftelsen 52 900 000
72Tiltak for døvblinde 44 500 000
73Tilskudd til likemannsarbeid 13 200 000
75Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 89 900 000
674Handlingsplan for funksjonshemmede
60Tilskudd til assistenter for funksjonshemmede 45 600 000
675Tiltak for eldre og funksjonshemmede
1Driftsutgifter 13 300 000
21Spesielle driftsutgifter 46 600 000
50Norges forskningsråd 29 400 000
70Tilskudd til spesielle formål 15 400 000
71Tilskudd til frivillighetssentraler 54 450 000
676Kompetansesentra for funksjonshemmede
1Driftsutgifter 6 700 000
21Nasjonalt kompetansenettverk for autisme 16 100 000
70Kompetansesentra m.m. 49 100 000
700Helsedepartementet (jf. kap. 3700)
1Driftsutgifter 111 300 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres3 900 000
701Forsknings- og forsøksvirksomhet
21Spesielle driftsutgifter 119 600 000
50Norges forskningsråd 32 700 000
702Nemnd for bioteknologi
1Driftsutgifter 5 970 000
703Helsetjenesten for innsatte i fengsel
60Tilskudd til kommuner 67 200 000
705Kursvirksomhet og stipendier
60Rekruttering m.m. av helsepersonell 34 800 000
61Utdanningstiltak, turnustjeneste m.m. 110 300 000
71Tilskudd til kurs og stipendier til personell innen helsevesenet m.m. 12 400 000
73Bedriftsinterne videreutdanninger 20 300 000
706Sosial- og helsedirektoratet
1Driftsutgifter 195 330 000
707Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter 250 200 000
21Formidlingsvirksomhet 116 900 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres6 200 000
708Statens helsetilsyn og fylkeslegene (jf. kap. 3708)
1Driftsutgifter 240 500 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold 500 000
711Statens rettstoksikologiske institutt (jf. kap. 3711)
1Driftsutgifter 47 100 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres8 100 000
715Statens strålevern (jf. kap. 3715)
1Driftsutgifter 49 500 000
21Oppdragsutgifter 31 000 000
716Kreftregisteret (jf. kap. 3716)
70Tilskudd 33 800 000
718Rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter 18 350 000
61Rehabilitering, helsetiltak for rusmiddelmisbrukere 175 000 000
719Helsefremmende og forebyggende arbeid
1Driftsutgifter 300 000
21Tilskudd til helsefremmende og forebyggende tiltak i helse- og sosialsektoren, kan overføres 38 250 000
50Norges forskningsråd 29 600 000
70Handlingsplan mot HIV/AIDS-epidemien og smittevern, kan overføres 26 600 000
71Tilskudd til opplysningstiltak, forebyggelse av uønskede svangerskap mv. 19 200 000
72Stiftelsen AAN – Alternativ til abort i Norge 12 100 000
730Statlig helsetjeneste
70Innsatsstyrt finansiering av sykehus, overslagsbevilgning 14 575 000 000
71Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus mv., overslagsbevilgning 3 456 000 000
72Tilskudd til regionsykehus 1 985 000 000
732Regionale helseforetak
21IT og elektronisk samhandling m.m. 106 000 000
70Tilskudd til helseforetakene, kan overføres20 000 000
71Tilskudd til Helse Øst RFH, kan overføres10 316 504 000
72Tilskudd til Helse Sør RFH, kan overføres6 349 251 000
73Tilskudd til Helse Vest RFH, kan overføres4 574 736 000
74Tilskudd til Helse Midt-Norge RFH, kan overføres3 392 361 000
75Tilskudd til Helse Nord RFH, kan overføres3 136 498 000
739Andre utgifter
21Forsøk og utvikling i sykehussektoren, kan nyttes under post 75 202 000 000
50Norges forskningsråd 37 400 000
61Tilskudd til driftsavtaler 36 000 000
70Behandlingsreiser til utlandet 65 400 000
71Tilskudd til Norsk Pasientforening m.fl. 4 700 000
72Tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning 372 300 000
74Reiseutgifter, turnuskandidater 9 100 000
75Kreftbehandling m.m., kan overføres, kan nyttes under post 21 347 200 000
76Tilskudd til RIT 2000, kan overføres445 600 000
77Tilskudd til helsepersonellbemanning i luftambulansetjenesten 40 400 000
742Forpleining, kontroll og tilsyn med psykiatriske pasienter
1Driftsutgifter 22 000 000
70Tilskudd 3 900 000
743Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse
21Spesielle driftsutgifter 25 300 000
62Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommuner, kan overføres 1 062 000 000
70Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid, kan overføres 236 800 000
72Tilskudd til Modum bads nervesanatorium 71 900 000
73Tilskudd til psykososialt arbeid for flyktninger, kan overføres 21 700 000
75Tilskudd til styrking av psykisk helsevern, kan overføres 1 028 800 000
76Omstrukturering og utbygging av psykisk helsevern, kan overføres 158 600 000
744Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede
70Fagenhet for tvungen omsorg 30 000 000
750Statens legemiddelverk (jf. kap. 3750 og 5578)
1Driftsutgifter 107 200 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres5 000 000
751Apotekvesenet (jf. kap. 3751 og 5577)
70Tilskudd til apotek 76 800 000
797Helse- og sosialberedskap
1Driftsutgifter 12 300 000
Totale utgifter 57 058 650 000
Inntekter
3600Sosialdepartementet (jf. kap. 600)
2Salg av publikasjoner mv. 2 000
3612Statens institutt for rusmiddelforskning (jf. kap. 612)
2Oppdragsinntekter 340 000
3700Helsedepartementet (jf. kap. 700)
2Gebyrinntekter mv. 3 000
3706Sosial- og helsedirektoratet
2Salgs- og leieinntekter 1 400 000
4Gebyrinntekter 7 900 000
3707Nasjonalt folkehelseinstitutt
2Salgs- og leieinntekter 72 300 000
3708Statens helsetilsyn og fylkeslegene (jf. kap. 708)
2Gebyrinntekter mv. 10 300 000
70Refusjon av kontrollavgift 800 000
3711Statens rettstoksikologiske institutt (jf. kap. 711)
3Diverse inntekter 800 000
3715Statens strålevern (jf. kap. 715)
2Salgs- og leieinntekter 1 400 000
5Oppdragsinntekter 30 900 000
3739Behandlingsreiser til utlandet (jf. kap. 739)
2Egenandeler og refusjoner 10 300 000
3750Statens legemiddelverk (jf. kap. 750)
2Gebyrinntekter 1 000 000
3751Apotekvesenet (jf. kap. 751)
3Tilbakebetaling av lån 200 000
Totale inntekter 137 645 000

II Merinntektsfullmakter

 • a) Stortinget samtykker i at Sosialdepartementet i 2002 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 600 post 1 kap. 3600 post 2
kap. 612 post 1 kap. 3612 post 2
 • b) Stortinget samtykker i at Helsedepartementet i 2002 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 700 post 1 kap. 3700 post 2
kap. 706 post 1 kap. 3706 post 2
kap. 707 postene 1 og 21 kap. 3707 post 2
kap. 708 post 1 kap. 3708 postene 2, 3, 4 og 70
kap. 711 post 1 kap. 3711 post 3
kap. 715 postene 1 og 21 kap. 3715 postene 2, 3 og 5

III Tilsagnsfullmakter

 • a) Stortinget samtykker i at Sosialdepartementet i 2002 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
670Tiltak for eldre
61Tilskudd til omsorgstjenester 1,0 mill. kroner
673Tiltak for funksjonshemmede
72Tiltak for døvblinde 2,0 mill. kroner
 • b) Stortinget samtykker i at Helsedepartementet i 2002 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger med følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
743Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse
76Omstrukturering og utbygging av psykisk helsevern 220,0 mill. kroner

IV Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helsedepartementet i 2002 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overskrider følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
707Nasjonalt folkehelseinstitutt
1Driftsutgifter 4 mill. kroner
21Formidlingsvirksomhet 70 mill. kroner

V Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Helsedepartementet får fullmakt til å beslutte hvilke formuesposisjoner som inngår i overføringene når Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Statens senter for epilepsi, Geilomo barnesykehus, Statens klinikk for narkomane, Longyearbyen sykehus og Voksentoppen senter for astma og allergi fra årsskiftet 2001-2002 overføres til de regionale helseforetakene. Beslutningene skal baseres på de samme kriteriene som er avgitt i helseforetaksloven § 53 punkt 6.

 • 2. Helsedepartementet i 2002 kan gi de 5 regionale helseforetakene adgang til å oppta driftskredittlån innenfor en total låneramme på 1 000 mill. kroner.

Voteringstavlene viste at det var avgitt 64 stemmer for innstillingen og 37 stemmer mot.(Voteringsutskrift kl. 15.54.30)

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) (fra salen): Jeg kom i skade for å stemme for, jeg skulle ha stemt imot.

Reidun Gravdahl (A) (fra salen): Jeg stemte også feil.

Presidenten: Det er visst mange som har stemt feil, så vi tar voteringen om igjen.

Votering:Komiteens innstilling til rammeområde 15, I-V, bifaltes med 57 mot 45 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 15.55.17)

Presidenten: Da gjenstår en del romertall under rammeområde 15, som det vil bli votert over separat.

Videre var innstillet:

VI

Stortinget ber Regjeringen om å bidra til at boligtilbudet i kommunene til rusmiddelmisbrukerne bedres.

VII

Stortinget ber Regjeringen bidra til at det er økonomiske midler til hele tiltakspakker som dekker et helhetlig omsorgs- og behandlingstilbud for rusmiddelmisbrukere.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.Videre var innstillet:

VIII

Stortinget ber Regjeringen å opprettholde de veiledende retningslinjene med hensyn til at kontantstøtten vurderes med i inntektsgrunnlaget for den som søker sosialhjelp. Den foreslåtte styrkingen av kommuneøkonomien benyttes i stedet til å øke barnetilleggene i de veiledende retningslinjene for økonomisk sosialhjelp.

Presidenten: Presidenten går ut fra at Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å stemme imot. – Det blir bekreftet.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 62 mot 40 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 15.56.12)Videre var innstillet:

IX

Stortinget ber Regjeringen i samarbeid med brukerorganisasjonene utarbeide en handlingsplan med tiltak som kan iverksettes for å sørge for at alle unge funksjonshemmede som ønsker det, er flyttet ute av eldreinstitusjon innen utgangen av 2005.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.Videre var innstillet:

X

Stortinget ber Regjeringen utforme de nødvendige endringer i folketrygdloven for å heve taket på tolketimer for døve, døvblinde og døvblindblitte, og komme tilbake til Stortinget med økonomiske endringer i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2002.

Presidenten: Presidenten antar at Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre fortsatt ønsker å stemme imot. – Det blir bekreftet.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 62 mot 40 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 15.56.51)Videre var innstillet:

XI

Stortinget ber Regjeringen foreta en lovgjennomgang knyttet til lov om psykisk helsevern og lov om sosial omsorg samt andre lover der rusmiddelmisbruk er omtalt, ut fra målet om at behandlingsansvaret også kan tillegges helsepersonell.

XII

Stortinget ber Regjeringen utrede spørsmålet om én felles etat for sosial-, arbeidsmarkeds- og trygdeetaten og legge saken frem for Stortinget på egnet måte i løpet av 2002.

XIII

Stortinget ber Regjeringen legge frem en stortingsmelding om alternativ medisin med utgangspunkt i Aarbakke-utvalgets innstilling snarest og senest i løpet av 2002. Regjeringen bes i den forbindelse også å vurdere autorisasjon av nye helsepersonellgrupper.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.Videre var innstillet:

XIV

Stortinget ber Regjeringen utarbeide en ny handlingsplan for rekruttering av helsepersonell 2002-2005 der det legges vekt på konkrete tiltak for å rekruttere sykepleiere og annet pleie- og omsorgspersonell og på å stabilisere bemanningssituasjonen. I denne sammenheng ber Stortinget om at det vurderes endringer bl.a. i arbeidsmiljøloven slik at det arbeides videre med at tredelt turnusarbeid likestilles med helkontinuerlig skiftarbeid.

Presidenten: Presidenten antar at Arbeiderpartiet ønsker å stemme imot. – Det blir bekreftet.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 73 mot 26 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 15.57.30)Videre var innstillet:

XV

Stortinget ber Regjeringen om å foreta en gjennomgang av situasjonen for de samfunnsmedisinske fagområdene, både hva angår fagutviklingen og rekrutteringen til disse, og legge fram saken for Stortinget på egnet måte.

XVI

Stortinget ber Regjeringen sørge for at Kreftregisteret består som selvstendig institusjon i helseforetaket Radiumhospitalet. Kreftregisteret skal ha eget styre og budsjettkapittel og inneha sentrale, nasjonale oppgaver innen kreftregistrering, forskning, rådgivning og informasjonsformidling.

XVII

Stortinget ber Regjeringen om å foreta en evaluering av kontrollkommisjonene i psykisk helsevern ut fra målsetningen om at disse samlet skal fungere bedre enn i dag, og legge fram saken for Stortinget på egnet måte.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.

Presidenten: Da er vi kommet fram til rammeområde 16.

Komiteen hadde innstillet:Rammeområde 16

I

På statsbudsjettet for 2002 bevilges under:

Kap.PostFormål:KronerKroner
Utgifter
2600Trygdeetaten
1Driftsutgifter 4 353 000 000
21Spesielle driftsutgifter 29 900 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres140 000 000
50Norges forskningsråd 5 800 000
70Tilskudd 3 200 000
2603Trygderetten
1Driftsutgifter 40 700 000
21Klagenemnd for utenlandsbehandling 1 900 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning22 082 500 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning1 710 000 000
73Tilretteleggingstilskudd 100 000 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning1 222 000 000
2660Uførhet
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning13 138 500 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning19 580 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning1 287 000 000
74Grunnstønad, overslagsbevilgning1 341 000 000
75Hjelpestønad, overslagsbevilgning1 455 000 000
76Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning121 000 000
2662Yrkesskadetrygd, gml. lovgivning
70Pensjoner, overslagsbevilgning81 000 000
2663Medisinsk rehabilitering mv.
70Rehabiliteringspenger, overslagsbevilgning6 248 000 000
71Rehabiliteringspenger i påvente av attføring, overslagsbevilgning 100 000
72Foreløpig uførestønad, overslagsbevilgning218 000 000
73Attføringshjelp 80 000 000
74Tilskudd til biler 874 000 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler 2 523 000 000
76Bedring av funksjonsevnen, andre formål 40 000 000
77Ortopediske hjelpemidler 494 000 000
79Høreapparater 320 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning27 880 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning36 645 000 000
72Ventetillegg, overslagsbevilgning160 000 000
73Særtillegg, overslagsbevilgning5 205 000 000
2680Etterlatte
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning1 155 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning990 000 000
72Særtillegg, overslagsbevilgning67 000 000
74Utdanningsstønad 3 000 000
75Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning14 000 000
2683Stønad til enslig mor eller far (jf. kap. 5701)
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning2 192 000 000
72Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning741 000 000
73Utdanningsstønad 138 100 000
75Stønad til flytting for å komme i arbeid 500 000
76Forskuttering av underholdsbidrag 1 700 000 000
2686Gravferdsstønad
70Gravferdsstønad, overslagsbevilgning246 500 000
2690Diverse utgifter
70Sykestønadsutgifter i utlandet 123 500 000
77Pasienter fra gjensidighetsland 30 000 000
2711Diverse tiltak i spesialisthelsetjenesten
70Refusjon spesialisthjelp 970 000 000
71Refusjon psykologhjelp 170 000 000
72Refusjon tannlegehjelp 311 000 000
74Tilskudd til Glittreklinikken AS og Granheim Lungesenter 105 200 000
76Private laboratorier og røntgeninstitutt 423 000 000
78Opptreningsinstitusjoner m.fl. 682 000 000
2750Syketransport mv.
71Skyssvederlag for leger mv. 379 000 000
72Luftambulansetransport 12 000 000
73Kiropraktorbehandling 14 000 000
75Logopedisk og ortoptisk behandling 34 000 000
77Syketransport 1 467 000 000
78Oppholdsutgifter 49 000 000
2751Medisiner mv.
70Legemidler 7 140 000 000
72Sykepleieartikler 1 017 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Refusjon av egenbetaling 1 815 000 000
2755Helsetjeneste i kommunene
62Tilskudd til fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71 195 000 000
70Refusjon allmennlegehjelp 2 360 000 000
71Refusjon fysioterapi, kan nyttes under post 62970 000 000
2790Andre helsetiltak
70Bidrag, lokalt 530 500 000
71Refusjon bedriftshelsetjenester 20 000 000
72Sykebehandling i utlandet 11 000 000
Totale utgifter 173 454 900 000
Inntekter
5701Diverse inntekter
1Administrasjonsvederlag 27 600 000
2Diverse inntekter 150 000 000
3Hjelpemiddelsentraler m.m. 61 300 000
70Refusjon ved trafikkskade 805 800 000
71Refusjon ved yrkesskade 830 000 000
73Refusjon fra bidragspliktige 1 130 000 000
74Refusjon medisinsk behandling 500 000
75Refusjon overskytende bidrag 201 000 000
80Renter 25 000 000
Totale inntekter 3 231 200 000

II Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Sosialdepartementet i 2002 kan:

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 2600 post 1 kap. 5701 postene 1, 4 og 5

III Folketrygdytelser

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2002 skal følgende ytelser etter folketrygdloven utgjøre1):

Kroner
1a.Grunnstønad for ekstrautgifter ved uførhet etter lovens § 6-3 (laveste sats) 6 396
1b.Ved ekstrautgifter utover laveste sats, kan grunnstønaden forhøyes til 9 768
1c.eller til 12 840
1d.eller til 18 900
1e.eller til 25 620
1f.eller til (ny sats) 32 016
2a-1.Hjelpestønad til uføre som må ha hjelp i huset 2), 3) 10 656
2a-2.Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til uføre som må ha tilsyn og pleie 3) 11 460
2b.Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til uføre som må ha særskilt tilsyn og pleie 4) 22 920
2c.eller til 45 840
2d.eller til 68 760
3a.Gravferdsstønad etter lovens § 7-2 (ordinær sats) 4 000
3b.Behovsprøvet gravferdstillegg (utover ordinær sats) inntil 5) 8 250
4.Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-11 og 17-9 (ordinære satser) for første barn 30 852
for hvert av de øvrige barn 6) -
for to barn 40 248
for tre og flere barn 45 612

1) Henvisningene er til folketrygdloven av 1. mai 1997. Satsene under pkt. 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2) Stønad til hjelp i huset gjelder tilfeller før 1. januar 1992.

3) Fra 1. januar 1997 skilles det mellom stønad til hjelp i huset og stønad til særskilt tilsyn og pleie.

4) Gjelder også ved uførhet som skyldes yrkesskade, jf. lovens § 12-18.

5) Gjelder fra 1. september 1997.

6) Til og med 1997. Fra 1. januar 1998 dekkes 70 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden inntektsprøvet.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 56 mot 46 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 15.58.14)

Presidenten: Da gjenstår det noen romertall, som det vil bli votert over separat.

Videre var innstillet:

IV

Stortinget ber Regjeringen komme med en vurdering og forslag med hensyn til hvordan fravær i forbindelse med svangerskapsplager kan defineres og relateres til vår trygdelovgivning på annen måte enn gjennom sykefraværslovgivningen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.Videre var innstillet:

V

Stortinget ber Regjeringen sørge for at reguleringen av grunnbeløpet ved trygdeoppgjøret for 2002 foretas slik at grunnbeløpet reguleres minst på linje med lønns- og prisutviklingen for øvrig i samfunnet.

VI

Stortinget ber Regjeringen sørge for at kostnadene ved bruk av legemiddelet Remicade dekkes av blåreseptordningen.

VII

Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjettt for 2002 sørge for at Alzheimermedisinen Aricept gis med refusjon etter blåreseptforskriftens § 9.

Presidenten: Presidenten antar at Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ønsker å stemme imot. – Det blir bekreftet.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 62 mot 40 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 15.59.01)Videre var innstillet:

VIII

Stortinget ber Regjeringen endre dagens saksbehandlingsrutiner for søknader om refusjon for legemidler på blå resept slik at behandlingstiden av disse blir i tråd med EØS-avtalens frister.

IX

Stortinget ber Regjeringen sette ned et utvalg med deltakere fra departement og brukerorganisasjoner som skal arbeide frem et forslag til en egenandeltak 2-ordning som skal skjerme kronikere og storforbrukere av helsetjenester med store utgifter til helsetjenester og medisiner. Resultatet fra arbeidet legges frem for Stortinget som egen sak i 2002.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.