Stortinget - Møte mandag den 26. mai 2003 kl. 10

Dato: 26.05.2003

Dokumenter: (Innst. S. nr. 205 (2002-2003), jf. Dokument nr. 12:10 (1999-2000))

Sak nr. 7

Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslag fra Gunnar Halvorsen om endring av Grunnloven 59

Votering i sak nr. 7

Komiteen hadde innstillet:

Dokument nr. 12:10 (1999-2000) – forslag fra Gunnar Halvorsen om endring av Grunnloven § 59 – bifalles ikke.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.