Stortinget - Møte torsdag den 18. november 2004 kl. 10

Dato: 18.11.2004
President: Inge Lønning

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse om Samferdselsdepartementets og Jernbaneverkets styring av BaneTele AS og departementets saksbehandling av statslånet til selskapet ((Innst. S. nr. 26 (2004-2005), jf. Dokument nr. 3:10 (2003-2004)))

 • Sak nr. 2

  Interpellasjon fra representanten Magnhild Meltveit Kleppa til samferdselsministeren:
  «Ferjer er vegen for mange lokalsamfunn langs heile kysten. God regularitet, høg frekvens og kapasitet i forhold til behovet er avgjerande viktig for næringsliv og innbyggjarar. Berre i Rogaland er det ni heilårs ferjesamband. 45 000 personbileiningar stod over minst ei ferje i Boknafjordsambandet dei ni første månadene i år. I Tau-sambandet er det stor uro grunna låg frekvens. I sommar vart det på to dagar fem-seks timars ventetid i to samband på Ryfylkevegen. Reserveferje var ikkje å oppdriva. Bak alle desse døma løyner det seg daudtid og høge meirkostnader for varetransport og pendlarar, samt mykje undring, irritasjon og frustrasjon hos reisande. Frå andre fylke kan nemnast liknande døme. Ut frå Regjeringa sine eigne dokument synest Regjeringa si forståing for ferjefylka å vera minimal.
  Er Regjeringa sin strategi berre konkurranseutsetjing, nedbemanning og nedklassifisering, eller finst det tankar om ei høgst naudsynt styrking?»

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen, Magnar Lund Bergo og Karin Andersen om at Human-Etisk Forbund og andre livssynssamfunn og et registrert trossamfunn med vigselsrett skal få rett til å forestå partnerskapsinngåelse ((Innst. S. nr. 27 (2004-2005), jf. Dokument nr. 8:28 (2003-2004)))

 • Sak nr. 4

  Interpellasjon fra representanten Eirin Faldet til barne- og familieministeren:
  «En enstemmig familie-, kultur- og administrasjonskomité gikk i Innst. O. nr. 64 (2002-2003) inn for at staten skulle overta fylkeskommunenes oppgaver på barnevernsområdet. Hensikten var å sikre et godt, likeverdig og differensiert tiltaksapparat for hele landet. Målet er at barn og familier raskt skal få den hjelpen de trenger, og slippe å stå i kø. Vi kan ikke godta at det finnes «mappebarn». Kvaliteten på tilbudet som gis, må være god. Det er derfor betenkelig at flere private institusjoner som det offentlige har kjøpt kostbare plasser hos, ikke blir godkjent i henhold til de nye forskriftene. Det kan derfor settes spørsmålstegn ved om tilbudet har vært godt nok fram til nå. I tillegg er det viktig at barn som plasseres i fosterhjem, får nødvendig tilsyn. Det kan derfor ikke aksepteres at mange av disse barna ikke har tilsynsfører.
  Hva er statsrådens vurdering av situasjonen i barnevernet?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.02.