Stortinget - Møte tirsdag den 14. desember 2004 kl. 12.40

Dato: 14.12.2004

Dokumenter: (Innst. S. nr. 55 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 24 (2004-2005)unntatt kap. 310)

Sak nr. 2

Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1156)

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstillet:

I statsbudsjettet for 2004 blir det gjort følgende endringer:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter:
305Lotteritilsynet
1Driftsutgifter reduseres med 4 000 000
fra kr 56 742 000 til kr 52 742 000
320Allmenne kulturformål
73Nasjonale kulturbygg, kan overføres, forhøyes med 30 000 000
fra kr 81 000 000 til kr 111 000 000
321Kunstnerformål
75Vederlagsordninger reduseres med 1 806 000
fra kr 97 607 000 til kr 95 801 000
325Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer
73Prosjekt og utviklingstiltak forhøyes med 5 000 000
fra kr 16 291 000 til kr 21 291 000
Inntekter:
3305Inntekter fra spill og lotterier
2Gebyr forhøyes med 10 000 000
fra kr 46 220 000 til kr 56 220 000
Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.