Stortinget - Møte fredag den 18. februar 2005 kl. 10

Dato: 18.02.2005

Dokumenter: (Innst. S. nr. 116 (2004-2005), jf. St.prp. nr. 75 (2003-2004))

Sak nr. 1

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om supplering av Verneplan for vassdrag

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram 25 forslag. Det er

  • forslagene nr. 1 og 2, fra Øyvind Vaksdal på vegne av Fremskrittspartiet og Senterpartiet

  • forslagene nr. 3–6, fra Øyvind Vaksdal på vegne av Fremskrittspartiet

  • forslagene nr. 7–11, fra Hallgeir H. Langeland på vegne av Sosialistisk Venstreparti

  • forslagene nr. 12–25, fra Inger S. Enger på vegne av Senterpartiet

Det voteres først over forslagene nr. 13–25 fra Senterpartiet, unntatt forslagene nr. 14 og 20.

Forslag nr. 13 lyder:

«750 m av de nedre delene av elva Måråi i Skjåk kommune tas ut av Verneplan for vassdrag.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Tovdalsvassdraget inntas ikke i Verneplan for vassdrag.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Litleåna tas ikke inn i Verneplan for vassdrag.»

Forslag nr. 17 lyder:

«Elva Svorka i Sør-Trøndelag inntas ikke i Verneplan for vassdrag.»

Forslag nr. 18 lyder:

«Jørstadelva i Snåsa kommune inkluderes ikke i Verneplan for vassdrag.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Nausta tas ikke inn i Verneplan for vassdrag.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Urdvollelva i Nordland inntas ikke i Verneplan for vassdrag.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å verne Glomåga. Sidevassdraget Tverråga unntas fra vern.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Beiarelva u/Arstadåga inntas ikke i Verneplan for vassdrag.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Vaulo m/Langfossen og Saltåna gis en ordinær behandling før de eventuelt tas med i Verneplan for vassdrag.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Åbødalsvassdraget inntas ikke i Verneplan for vassdrag.»

Votering:Forslagene fra Senterpartiet ble med 79 mot 20 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.04.08)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 12 og 20, fra Senterpartiet.

Forslag nr. 12 lyder:

«I verna vassdrag kan det gis konsesjon for bygging av kraftverk med effekt opp til 1,5 MW dersom vannet i deler av året med stor vannføring, kan utnyttes uten at det går utover vassdragets egenart.»

Forslag nr. 20 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å verne Kongsmoelva. Elvene Nordfolda og Kvernelva unntas fra vern.»

Votering:Forslagene fra Senterpartiet ble med 93 mot 7 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.04.35)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 14, fra Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Nedalselva tas ikke inn i Verneplan for vassdrag.»

Votering:Forslaget fra Senterpartiet ble med 77 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.04.52)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 7–11, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede aktuelle tiltak og mulige tilskuddsordninger for restaurering av biologisk mangfold i vernede vassdrag og fremme en handlingsplan om dette.»

Forslag nr. 8 lyder:

«Grensen for konsesjonsbehandling i Bjerkreimsvassdraget skal være 1 MW.»

Forslag nr. 9 lyder:

«Storelva (Skjerdalen) tas med i Verneplan for vassdrag, med unntak av nederste del av elva, som er innenfor eksisterende konsesjon.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Vefsna vernes og tas inn i Verneplan for vassdrag.»

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å utvide suppleringslisten til Verneplan for vassdrag med følgende vassdrag:

ObjektFylkeVassdrag
002/30HedmarkSølna (vernet utvides til hele vassdraget)
002/31Tunna (vernet utvides til hele vassdraget)
Hovda
Oppland
012/23Vinda
Fjelldokka
Buskerud
015/9Dagali (Godfarfoss) utvide vernet til Pålsbufjorden
Eidåi
Sævreelvi
Stavnselvi
Telemark
Skoevassdraget
Håtveitåa
Hovundåi
Aust-Agder
020/3Tovdalsvassdraget vernet utvides til hele vassdraget
Vest-Agder
022/2Høyeåna
Isefjærvassdraget
Rogaland
026/1Sokndalsvassdraget unntatt Barstadgreina
Åbøelva
Ognaåni
Hordaland
045/2 Guddalselva
Øysteseelva
Kvitnoelva/Byteselvi
Vaulaelva
Dalelva
Vosso/Rasdalelvi
Haugdals- og Romarheimsvassdraget
Sogn og Fjordane
073/1Erdalselvi (vern av hele nedbørsfeltet)
074/2Indre Offerdalselvi
074/3Ytre Offerdalselvi
086/3Storelva (Skjerdalen) (Redusert vern i nedre deler av vassdraget)
Mjølsvikelva
Ortnevikvassdraget
Feioselvi
Møre og Romsdal
097/3Velledalselva
103/4Skorgeelva
107/2Farstadelva
Batnfjordelva
Bygdaelva
Urkeelva
Sør-Trøndelag
123/3Garbergselva (i sin helhet)
136/2Håvikvassdraget
Langvella
Rotla
Nord-Trøndelag
Havdalselva
Grytbogelva
Storåselva i Grana
Figga
Nordland
145/3Eidevassdraget
151/2Vefsna
156/3Tespa
156/4Bjøllåga
159/3Storelva
159/4Indre Stelåga
159/5Ytre Stelåga
159/6Nattmoråga
162/2Vern med Rognlielva
Vasja
Saksenvikelva
Åselivassdraget
Oldervikelva
Kjerringåga
Messingåga
Steikvasselva
Spjeltfjellelva
Leirelvvassdraget
Troms
Rakkfjordelva
Finnmark
220/3Neselva
220/4 Vesterelva
220/5 Austerelva»
Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 86 mot 14 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.05.16)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 3–6, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 3 lyder:

«Supplering av Verneplan for vassdrag som foreslått i St.prp. nr. 75 (2003-2004), gjennomføres ikke.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen gjennomgå rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag på nytt, både for å gjøre disse mer liberale og for å få en klarere presisering i forhold til vernets hensikt og omfang.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Det åpnes for konsesjonsbehandling av kraftverk med installert effekt opp til 3 MW i vassdrag som er vernet etter Verneplan for vassdrag.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede ulike modeller for å åpne for konsesjonsbehandling av mindre kraftverk i vernede vassdrag basert på vassdragets slukeevne, i tillegg til en MW-grense.

Det fremmes sak om dette til Stortinget i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 82 mot 16 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.05.30)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 1 og 2, fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å innføre en midlertidig stans i vernevedtak inntil en har gjennomført en konsekvensutredning av vernepolitikken, med fokus på hvordan denne påvirker bosetting og næringsutvikling.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å gjennomgå alle vernede vassdrag med sikte på å presisere at vernet gjelder selve vannstrengen i hovedvassdraget og nærmere spesifiserte sideelver, og ikke generelt hele nedbørfeltet.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet ble med 77 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 14.05.47)Komiteen hadde innstillet:

I

Følgende vassdrag tas inn i Verneplan for vassdrag:

ObjektFylkeVassdrag
002/29HedmarkImsa
002/30Sølna
002/31Tunna
002/13OpplandTora
002/32Glitra
002/34Måråi
002/35Åfåtgrovi
002/14Jora
012/1BuskerudNedalselva
015/10VestfoldDalelva
016/8TelemarkKåla
016/9Rauda
016/11Digeråi
020/3Aust-AgderTovdalsvassdraget ovenfor Herefossfjorden
022/5Vest-AgderKosåna
025/1Litleåna ovenfor Eftestøl
027/2RogalandBjerkreimsvassdraget
-Åbødalsvassdraget
059/1HordalandRylandselva
060/1Loneelvi
062/2Øvstedalsvassdraget
063/1Hesjedalsvassdraget
-Vaulo m/Langfossen og Saltåna
071/2Sogn og FjordaneNærøydalselvi med unntak av sideelva Jordalselvi
073/1Erdalselvi
082/4Sørebøelva i Guddalsvassdraget
084/1Nausta
103/1Møre og RomsdalMåna
121/1Sør-TrøndelagSvorka
123/5Hena
123/2Homla
133/1Nordelva
127/2Nord-TrøndelagVerdalsvassdraget
128/2Jørstadelva
139/7Nesåa
141/1Kvistaelva
142/1Kongsmoelva m/Nordfolda
144/2NordlandUrdvollelva
156/2Glomdalselva
161/1Beiarelva
162/2Lakselva (Misvær)
166/1Laksåga (Rago)
171/1Forsaelva
175/2Østervikelva
177/4Sneiselva
185/3Nykvågvassdraget
197/2TromsStraumselva
211/3FinnmarkSør-Tverrfjordvassdraget
213/2Skillefjordelva

II

Vernegrensene for følgende vassdrag justeres i tråd med det som er beskrevet i St.prp. nr. 75 (2003-2004) og Innst. S. nr. 116 (2004-2005):

ObjektFylkeVassdrag
016/6TelemarkLifjellområdet
017/1Bamle-Solum-Drangedal
017/3Rørholtfjorden
016/2Området mellom Seljordsvatn og Flåvatn

Presidenten: Presidenten har forstått det slik at Fremskrittspartiet ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 84 mot 15 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 14.06.12)Videre var innstillet:

III

Det åpnes for konsesjonsbehandling av kraftverk med installert effekt opp til 1 MW i vassdrag som er vernet etter Verneplan for vassdrag unntatt for Bjerkreimsvassdraget.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.Videre var innstillet:

IV

Det åpnes for konsesjonsbehandling av kraftverk med installert effekt opp til 3 MW i Bjerkreimsvassdraget.

V

Vannkraftprosjekter med en planlagt maskininstallasjon på opp til 10 MW eller med en årsproduksjon på opp til 50 GWh, fritas for behandling i Samlet plan.

Presidenten: Presidenten regner med at Sosialistisk Venstreparti ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 86 mot 14 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 14.06.56)Videre var innstillet:

VI

Stortinget ber Regjeringen iverksette forarbeider med sikte på at Tovdalsvassdraget også nedenfor Herefossfjorden vernes.

Presidenten: Presidenten regner med at Fremskrittspartiet og Senterpartiet ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 76 mot 24 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 14.07.19)Videre var innstillet:

VII

Litleåna nedenfor Eftestøl tas ikke inn i Verneplan for vassdrag.

VIII

Sideelva Jordalselvi tas ikke inn i Verneplan for vassdrag ved vern av Nærøydalselvi.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.Videre var innstillet:

IX

Stortinget ber Regjeringen iverksette forarbeider med sikte på at Øystesevassdraget i Hordaland vernes.

Presidenten: Presidenten regner med at Fremskrittspartiet vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 84 mot 16 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 14.07.50)Videre var innstillet:

X

Stortinget ber Regjeringen iverksette forarbeider med sikte på at Langvella i Sør-Trøndelag vernes.

Presidenten: Presidenten antar at Fremskrittspartiet og Senterpartiet ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 76 mot 23 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 14.08.13)