Stortinget - Møte fredag den 3. mars 2006 kl. 10

Dato: 03.03.2006
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Interpellasjon fra representanten Inge Lønning til helse- og omsorgsministeren:
  «Siden Handlingsplan for eldreomsorgen ble iverksatt i 1997 er det satset 40 mrd. kr på bygging av nesten 39 000 nye plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Også fremover forventes det at behovet for pleie- og omsorgstjenester vil være sterkt økende. Den største behovsveksten ventes å komme først om 20 år. Det er viktig at denne 20-årsperioden utnyttes til å foreta et betydelig kvalitetsløft i pleie- og omsorgssektoren, og det må snarest mulig utvikles langsiktige strategier for å møte de fremtidige utfordringene. En av de aller viktigste utfordringene er å rekruttere nok kompetent personell til omsorgssektoren. Videre er det avgjørende at vi klarer å styrke samhandlingen mellom den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten, og det må legges til rette for økt valgfrihet og brukerstyring.
  Kan statsråden redegjøre for de strategier Regjeringen har for å møte disse utfordringene?»

 • Sak nr. 2

  Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren:
  «Regjeringen Bondevik II foreslo i sitt budsjett for 2006 å lovfeste ordningen med brukerstyrt personlig assistent som en rettighet for den enkelte. I svar på spørsmål fra Bent Høie sier helse- og omsorgsministeren at hun er tilfreds med hovedinnholdet i dette forslaget og tar sikte på å følge det opp med et høringsnotat med det første. Dette står i skarp kontrast til regjeringspartienes motstand mot å åpne for valgfrihet mellom offentlige og private aktører for eldre med behov for hjemmehjelpstjenester eller sykehjemsplass. I Soria Moria-erklæringen skriver regjeringspartiene blant annet: «Regjeringen vil gå imot konkurranseutsetting og privatisering innenfor viktige velferdsområder som utdanning, helse og omsorg.»
  Hvordan vil Regjeringen trekke grensen mellom ulike gruppers rett til å velge mellom private og offentlige tilbud?»

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Øyvind Korsberg, Torbjørn Andersen og Tord Lien om en samlet plan for bygging av vindkraftanlegg i Norge ((Innst. S. nr. 97 (2005-2006), jf. Dokument nr. 8:9 (2005-2006)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.05.