Stortinget - Møte onsdag den 31. mai 2006 kl. 10

Dato: 31.05.2006
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

  • Formalia

  • Spørretime

  • Sak nr. 2

    Interpellasjon fra representanten Inge Lønning til helse- og omsorgsministeren:
    «Private aktører har lenge hatt en viktig rolle som supplement og korrektiv til den offentlige helsetjenesten. Disse aktørene har bidratt til en betydelig reduksjon i ventetiden for pasientene, og har samtidig sørget for mer helse for de ressursene som benyttes i helsetjenesten. Ifølge en rapport fra SINTEF Helse stod private sykehus for 45 pst. av veksten i dagkirurgisk behandling i perioden 2000–2004. Den gjennomsnittlige ventetiden (ordinært avviklede) for de som fortsatt venter på behandling, ble i perioden 2002–2005 redusert fra 194 dager til 88 dager. Regjeringen har imidlertid gått inn for redusert bruk av private kommersielle aktører i helsetjenesten.
    Hvordan vurderer statsråden konsekvensene av redusert bruk av private aktører i spesialisthelsetjenesten med hensyn til ventetider og tilgjengelighet for pasientene?»

Møtet slutt kl. 12.25.