Stortinget - Møte tirsdag den 13. november 2007 kl. 10

Dato: 13.11.2007
President: Carl I. Hagen og Lodve Solholm

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Olemic Thommessen, Elisabeth Aspaker, André Oktay Dahl og Martin Engeset om full gjennomgang av forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjoner ((Innst. S. nr. 16 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:63 (2006-2007)))

 • Sak nr. 2

  Interpellasjon fra representanten Odd Einar Dørum til kunnskapsministeren:
  «Forskning har den senere tid vist at gutter gjennomgående gjør det dårligere på skolen enn jenter. I alle fag bortsett fra gymnastikk gjør guttene det dårligere enn jentene, og forskjellen mellom gutter og jenter i karaktersnitt i norsk, matematikk og engelsk er blitt dobbelt så stor på ti år. Til NTB 15. oktober 2007 sier professor Thomas Nordahl at i tillegg til at guttene henger etter i de fleste skolefag, så trives også guttene dårligere og har mer problematferd enn jentene. Samtidig vet vi at skolen har utfordringer knyttet til at gutter får mer oppmerksomhet i en undervisningssituasjon enn jenter.
  Hvordan vil statsråden sikre at skoleverket tilpasses disse utviklingstrekkene, for på sikt å kunne utjevne de nevnte forskjellene?»

 • Sak nr. 3

  Interpellasjon fra representanten Torbjørn Hansen til nærings- og handelsministeren:
  «Reiselivsnæringene er i vekst og gir et viktig bidrag til aktivitet og bosetting i distriktene. Den offentlige innsatsen for markedsføring av Norge som reiselivsdestinasjon har økt etter at Bondevik II-regjeringen la frem en handlingsplan i 2005 og foreslo en satsing i budsjettet for 2006. Dagens regjering har pekt på reiselivet som en av 5 strategiske næringer og har i to år arbeidet med en strategi for næringen. Regjeringens forslag om NOx-avgift for cruisenæringen og særgrenser på turistfiske trekker i feil retning. Flere departementer har ansvar for rammevilkår som påvirker reiselivet, og ulike faktorer bestemmer lønnsomheten. Regjeringens prosjektleder for reiselivsstrategien trakk seg nylig i protest mot mangel på kunnskap, koordinering og anerkjennelse av næringen i Regjeringen.
  Hvordan og når vil Regjeringen legge til rette for økt verdiskaping og flere helårs arbeidsplasser i norsk reiselivsnæring?»

 • Sak nr. 4

  Interpellasjon fra representanten Gunvald Ludvigsen til helse- og omsorgsministeren:
  «St.meld. nr. 21 (1999-2000) satte fokus på bruk av tvang blant annet innenfor sosial- og helseområdet. En SINTEF-rapport fra juni 2007 har dokumentert at bruk av tvang øker overfor pasientgrupper som psykisk utviklingshemmede, psykisk syke og demente. Mye tyder på at det er for lite diskusjon og refleksjon på den enkelte arbeidsplass i helsevesenet knyttet til folks menneskerettigheter. Helsepersonell bør få bedre opplæring om tvangsbruk og muligheter for større refleksjon for å kunne gjøre gode nok valg i de situasjonene hvor tvang brukes eller vurderes. Det må også utarbeides bedre opplæringsmateriell og praktiske hjelpemidler knyttet til menneskerettighetsdiskusjoner innen helsevesenet.
  Hva vil statsråden gjøre for å redusere tvangsbruk innen helsevesenet?»

 • Sak nr. 5

  Interpellasjon fra representanten Inge Lønning til helse- og omsorgsministeren:
  «Konfidensielle personopplysninger settes under stadig større press. Kravet til informasjon og dokumentasjon øker, vi registrerer oss – frivillig og ufrivillig – i stadig flere registre, og informasjonen lagres elektronisk. I helsevesenet etableres det et pasientregister (Norsk pasientregister), det innføres e-resept, og vi har elektroniske journaler. Informasjonsflyten mellom aktører og nivåer er også økende. Nylig har det vært fokus på NAVs muligheter til å innhente pasientjournaler uten samtykke fra lege/pasient, og uten å oppgi noen begrunnelse. Taushetsplikten må i disse tilfeller vike for folketrygdloven § 21-4, og pasientene blir ikke informert om at opplysningene utgis.
  Ser statsråden noen betenkeligheter ved denne praksis, og mener hun taushetsplikten – og tilliten til konfidensialitet i helsevesenet – blir godt nok ivaretatt slik den praktiseres i dag?»

 • Sak nr. 6

  Interpellasjon fra representanten Inge Lønning til helse- og omsorgsministeren:
  «Det er godt dokumentert at det er stor forskjell på kvaliteten mellom de ulike praksisstedene som tilbys turnuskandidater i legeutdanningen. Det synes også å være stor variasjon i hvordan kvalitetssikringen av og tilsynet med turnusordningen fungerer. Tidvis har vi også sett eksempler på at turnuskandidater blir pålagt for stort faglig ansvar, f.eks. i akuttmottak, uten at det er tilstrekkelig faglig støtte. Gjennom St.meld. nr. 25 (2005-2006) og St.prp. nr. 1 (2007-2008) er Stortinget gjort kjent med Regjeringens forskriftsarbeid som innebærer at turnuskandidatene, til tross for lav legedekning flere steder, skal pålegges praksis i sykehjemmene.
  Mener statsråden at kvaliteten på den faglige veiledning og oppfølging av turnuskandidatene er tilfredsstillende?»

 • Sak nr. 7

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Holten Hjemdal, Laila Dåvøy, Åse Gunhild Woie Duesund og Jan Sahl om universell utforming av Moss Lufthavn Rygge ((Innst. S. nr. 13 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:111(2006-2007)))

 • Sak nr. 8

  Interpellasjon fra representanten Hans Olav Syversen til samferdselsministeren:
  «Det er gjennom flere år avdekket svært uheldige forhold innenfor drosjenæringen i Oslo. Skatteunndragelse, trygdemisbruk og brudd på regnskapslovgivingen er noen av de ulovligheter som er avdekket, men som ser ut til å fortsette uten tilfredsstillende sanksjoner fra myndighetenes side. Dette skader drosjenæringen, og det skader innbyggernes rettsfølelse. Nå må det handles, ikke bare settes ned utvalg for å vurdere tiltak. Det er behov for så vel kortsiktige som langsiktige tiltak. På kort sikt er det behov for raskere og konsekvente reaksjoner overfor åpenbart misbruk av løyvet. På lengre sikt må hele regelverket knyttet til drosjeløyver vurderes.
  Hvilke kortsiktige og langsiktige tiltak vil Regjeringen iverksette i sakens anledning?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet slutt kl. 19.38.