Stortinget - Møte torsdag den 13. november 2008 kl. 10

Dato: 13.11.2008

Formalia

Presidenten: Følgende innkalte vararepresentanter har tatt sete:

For Akershus fylke: Hårek Elvenes

For Nordland fylke: Torill Ø. Hanssen

For Vestfold fylke: Jan Fredrik Vogt

Fra den møtende vararepresentant for Oppland fylke, Morten Ørsal Johansen, foreligger søknad om å bli fritatt for å møte i Stortinget under representanten Thore A. Nistads permisjon, fra og med 13. november til og med 20. november, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknaden behandles straks og innvilges.

  • Andre vararepresentant for Oppland fylke, Hanne Maren Blåfjelldal, innkalles for å møte i permisjonstiden.

  • Hanne Maren Blåfjelldal innvelges i Lagtinget for den tid hun møter for representanten Thore A. Nistad.

Presidenten: Hanne Maren Blåfjelldal er til stede og vil ta sete.

Statsminister Jens Stoltenberg overbrakte 5 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Øyvind Korsberg vil fremsette et representantforslag.

Øyvind Korsberg (FrP) [10:02:54]: På vegne av representantene Siv Jensen, Jan Arild Ellingsen, Jørund Rytman og meg selv vil jeg fremme forslag om tiltakspakke for å møte bemanningskrisen i politiet.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.