Stortinget - Møte tirsdag den 9. desember 2008 kl. 10

Dato: 09.12.2008

Referatsaker

Sak nr. 8 [20:56:24]

Referat

  • 1.(89)

    Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien, Ingrid Skårmo, Ivar Kristiansen og Peter Skovholt Gitmark om en petroleumsmelding (Dokument nr. 8:21 (2008–2009))

    Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

  • 2.(90)

    Et nyskapende og bærekraftig Norge (St.meld. nr. 7 (2008–2009))

    Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Det har ikke skjedd. Møtet er hevet.