Stortinget - Møte onsdag den 18. februar 2009 kl. 10

Dato: 18.02.2009

Formalia

Presidenten: Den innkalte vararepresentant for Hordaland fylke, Aud Karin Oen, har tatt sete.

Fra representantene Erling Sande og Sigvald Oppebøen Hansen foreligger søknad om permisjon i dagene 18. og 19. februar – begge for å delta i OSSEs parlamentariske forsamlings vintersesjon i Wien.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknadene behandles straks og innvilges.

  • Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

    For Sogn og Fjordane fylke: Knut Magnus Olsen

    For Telemark fylke: Lise Wiik

Presidenten: Knut Magnus Olsen og Lise Wiik er til stede og vil ta sete.

Representanten Anders Anundsen vil framsette et representantforslag:

Anders Anundsen (FrP) [10:01:35]: Det er en glede å kunne fremme forslag på vegne av representantene Jon Jæger Gåsvatn, Åse M. Schmidt og meg selv om nødvendige lovendringer, slik at kommunene kan innføre brukerstyring med foreldreflertall i skolens brukerstyre.

Presidenten: Representanten Per Sandberg vil framsette et representantforslag.

Per Sandberg (FrP) [10:02:05]: På vegne av representantene Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Jan Arild Ellingsen og meg selv har jeg den glede å fremme forslag om utvidet innsyn i korrespondanse mellom departementer og ytre etater.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.