Stortinget - Møte torsdag den 4. mars 2010 kl. 10

Dato: 04.03.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:01:46]

  Innstilling fra justiskomiteen om forebygging og brannvesenets redningsoppgaver ((Innst. 153 S (2009–2010), jf. St.meld. nr. 35 (2008–2009)))

 • Sak nr. 2 [11:27:32]

  Innstilling fra justiskomiteen om rettferdsvederlag frå statskassa (Einskildsaker der utbetalt vederlag går ut over Rettferdsvederlagsutvalet si fullmakt) (Innst. 138 S (2009–2010), jf. Prop. 63 S (2009–2010))

 • Sak nr. 3 [11:27:57]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Linda C. Hofstad Helleland og Elisabeth Aspaker om umiddelbar lovendring for å sikre skjerpet straffenivå i volds-, overgreps- og voldtektssaker ((Innst. 131 S (2009–2010), jf. Dokument 8:27 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 4 [12:03:33]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Elisabeth Aspaker, Bent Høie, André Oktay Dahl og Anders B. Werp om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved alle tilfeller av plutselig og uventet spedbarnsdød ((Innst. 163 S (2009–2010), jf. Dokument 8:28 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 5 [12:49:44]

  Innstilling fra justiskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Bent Høie og Elisabeth Aspaker om bedre, raskere og mer rettssikker analyse ved bruk av DNA-spor ((Innst. 164 S (2009–2010), jf. Dokument 8:34 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 6 [13:34:55]

  Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) ((Innst. 154 L (2009–2010), jf. Prop. 4 L (2009–2010) og Ot.prp. nr. 110 (2008–2009)))

 • Sak nr. 7 [14:09:11]

  Innstilling fra justiskomiteen om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) (Innst. 101 L (2009–2010), jf. Prop. 6 L (2009–2010))

 • Sak nr. 8 [14:14:55]

  Innstilling fra justiskomiteen om lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) ((Innst. 139 L (2009–2010), jf. Prop. 12 L (2009–2010) og Ot.prp. nr. 108 (2008–2009)))

 • Sak nr. 9 [14:46:05]

  Interpellasjon fra representanten Ketil Solvik-Olsen til forsknings- og høyere utdanningsministeren:
  «IPCCs klimarapport fra 2007 skal angivelig være basert på fagfellevurdert forskning. Nå avdekkes det stadig flere unøyaktigheter, feil og selektiv bruk av målepunkter. Mye tyder på at bruken av «gråsonelitteratur» er utstrakt. E-postlekkasjer ved CRU vitner videre om en intern «kameraderikultur» blant en gruppe forskere, hvor man fagfellevurderer hverandre positivt og holder kritiske grupper unna. Dette minner lite om etisk fundert forskning. Innvendinger mot den tilsynelatende brede enighet om klimaets tilstand har blitt avfeid som usaklige og dumme. I lys av stadig flere avdekkinger av spekulativ bruk av forskningsresultater bør Norge ha en kritisk gjennomgang av arbeidet til FNs klimapanel.
  Vil statsråden sikre at kritikk mot klimapanelet kan kanaliseres og behandles på en konstruktiv måte, at Norge krever at gråsonelitteratur utelates fra neste IPCC-rapport, og at IPCC neste gang må publisere hele rapporten samtidig?»

 • Sak nr. 10 [18:00:45]

  Interpellasjon fra representanten Elisabeth Aspaker til forsknings- og høyere utdanningsministeren:
  «I etterkant av stortingsbehandlingen av Stjernø-utvalget er det tatt ulike initiativ for å skape mer robuste institusjoner ved sammenslåing av høyskoler og/eller fusjon med universitet. Motivasjonen for slik konsolidering er at høyskolene mangler ressurser til nødvendig faglig videreutvikling og frykter at de vil bli tapere i fremtidig konkurranse om studenter og fagpersonale. Det er viktig at tilbud om høyere utdanning fortsatt skal gis flere steder enn i universitetsbyene, at det utenfor disse skal være forskningsbaserte fagmiljøer og at profesjonsfagenes videreutvikling ivaretas i møte med universitetskulturen. Nye sammenslåinger må ikke få som resultat en storstilt sentralisering i UH-sektoren.
  Hvordan vil regjeringen legge til rette for at lokalt initierte og hensiktsmessige sammenslåinger kan gjennomføres etter en modell som sikrer attraktive campuser også utenfor universitetsbyene?»

 • Sak nr. 11 [19:03:20]

  Stortingets vedtak til lov om endringar i sjølova mv. (Lovvedtak 35 (2009–2010), jf. Innst. 148 L (2009–2010) og Prop. 62 L (2009–2010))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Presidenten: Representanten Jan Arild Ellingsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Representanten Morten Ørsal Johansen vil framsette et representantforslag.

Morten Ørsal Johansen (FrP) [10:01:04]: På vegne av stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos, Jon Jæger Gåsvatn og meg selv har jeg den store glede å fremme et representantforslag om å sikre tilbudet i alderspsykiatrien og kompetansen ved NKS Kløverhagen i Ringebu, Oppland, inntil videre.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Møtet hevet kl. 19.18.