Stortinget - Møte tirsdag den 27. april 2010 kl. 10

Dato: 27.04.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:05:24]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om samhandlingsreformen og om en ny velferdsreform ((Innst. 212 S (2009–2010), jf. St.meld. nr. 47 (2008–2009) og Dokument 8:63 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 2 [14:59:34]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en bedre rusbehandling ((Innst. 214 S (2009–2010), jf. Dokument 8:56 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 3 [15:38:46]:

  Interpellasjon fra representanten Geir-Ketil Hansen til helse- og omsorgsministeren:
  «Altfor ofte hører vi om barn som tydelig er utsatt for grov omsorgssvikt, der menneskene rundt dem må ha visst om situasjonen, uten at noen melder fra til barnevernet. Helsetilsynet regner med at i alle fall ni barn under tre år hvert år dør av omsorgssvikt eller mishandling. Helsetilsynets melding for 2009 slår videre fast at dette nok bare er «toppen av isfjellet», og omtaler unnlatelsene som ukultur. Etter barnevernsloven og helsepersonelloven har helsepersonell plikt til å melde fra. Tilsynet mener dette bør defineres som et risikoområde, og at bedringstiltak må settes i verk. Barna det er snakk om, kan heller ikke ventes å innklage brudd på lovverket som kan sikre at personell varsler om grov omsorgssvikt. Det gir oss et spesielt ansvar for å passe på at det offentlige gjør jobben sin.
  Hva kan Regjeringen gjøre for å sikre at helsepersonell melder fra slik loven krever?»

 • Sak nr. 3 (Videre behandling av saken)

  Interpellasjon fra representanten Geir-Ketil Hansen til helse- og omsorgsministeren:
  «Altfor ofte hører vi om barn som tydelig er utsatt for grov omsorgssvikt, der menneskene rundt dem må ha visst om situasjonen, uten at noen melder fra til barnevernet. Helsetilsynet regner med at i alle fall ni barn under tre år hvert år dør av omsorgssvikt eller mishandling. Helsetilsynets melding for 2009 slår videre fast at dette nok bare er «toppen av isfjellet», og omtaler unnlatelsene som ukultur. Etter barnevernsloven og helsepersonelloven har helsepersonell plikt til å melde fra. Tilsynet mener dette bør defineres som et risikoområde, og at bedringstiltak må settes i verk. Barna det er snakk om, kan heller ikke ventes å innklage brudd på lovverket som kan sikre at personell varsler om grov omsorgssvikt. Det gir oss et spesielt ansvar for å passe på at det offentlige gjør jobben sin.
  Hva kan Regjeringen gjøre for å sikre at helsepersonell melder fra slik loven krever?»

 • Sak nr. 4 [18:41:19]

  Interpellasjon fra representanten Torgeir Trældal til landbruks- og matministeren:
  «I næringsvirksomhet er det viktig for utviklingen at den selvstendig næringsdrivende selv har frihet til å bestemme. Landbruksnæringen er i Norge pålagt en rekke begrensninger når det gjelder både næringsfrihet og disposisjonsrett over egen eiendom. Regjeringen har nylig gjennomført flere innstramminger i regelverk som griper sterkt inn i eiendomsretten og flytter makt fra den enkelte matprodusent til offentlig forvaltning. Et eksempel på disse innstrammingene er driveplikten, der denne nå er en varig plikt for alle som eier eiendom med jordbruksareal. Det er også innført regler med hensyn til bortleie av jord som innebærer at det må inngås avtale av minst ti års varighet, og der utleier ikke er gitt adgang til å si opp avtalen. Regelverket innebærer betydelig merarbeid for kommunene og svekker eiendomsretten betydelig.
  Vil statsråden ta et initiativ for å myke opp i det byråkratiske regelverket for landbrukseiendommer?»

 • Sak nr. 5 [19:46:32]

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen, Harald T. Nesvik og Bård Hoksrud om fjerning av flyplassavgifter i forbindelse med vulkanutbruddet på Island ((Dokument 8:119 S (2009–2010)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Presidenten: Stortingets president Dag Terje Andersen og representantene Tone Merete Sønsterud, Øyvind Halleraker, Laila Dåvøy, Aksel Hagen, Erling Sande, Bendiks H. Arnesen og Anders Anundsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger tre permisjonssøknader:

 • fra Høyres stortingsgruppe om permisjon for representanten Ivar Kristiansen for å delta i reise med NATOs parlamentariske forsamling til de palestinske områder og Israel i tiden fra og med 27. april til og med 30. april

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Hilde Magnusson Lydvo i tiden fra og med 27. april til og med 10. mai

 • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om foreldrepermisjon for representanten Robert Eriksson i tiden fra og med 27. april til og med 24. mai

Disse søknadene foreslås behandlet straks og innvilget.

– Det anses vedtatt.

Fra første vararepresentant for Hordaland fylke, Jette F. Christensen, foreligger søknad om å bli fritatt for å møte i Stortinget fra og med 27. april til og med 2. mai under representanten Hilde Magnusson Lydvos permisjon, av velferdsgrunner.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

 • Søknaden behandles straks og innvilges.

 • Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

For Hordaland fylke Jette F. Christensen og Torill Vebenstad

For Nordland fylke Jonni Helge Solsvik

For Nord-Trøndelag fylke Endre Skjervø

Presidenten: Torill Vebenstad og Jonni Helge Solsvik er til stede og vil ta sete.

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen overbrakte 2 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Line Henriette Hjemdal vil framsette et representantforslag.

Line Henriette Hjemdal (KrF) [10:04:50]: På vegne av representantene Nikolai Astrup, Borghild Tenden og meg selv vil jeg fremme forslag om rask iverksettelse av samfunnsøkonomisk lønnsomme klimatiltak fra Klimakur 2020 og oppfølging av klimaforliket.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Møtet hevet kl. 20.37.