Stortinget - Møte tirsdag den 11. mai 2010 kl. 10

Dato: 11.05.2010

Formalia

Presidenten: Representanten Frank Bakke Jensen vil framsette to representantforslag.

Frank Bakke Jensen (H) [10:00:57]: På vegne av representanten Elisabeth Røbekk Nørve og meg selv har jeg gleden av å fremme et forslag om eier- og maktforholdene i fiskerinæringen.

Og på vegne av representanten Elisabeth Røbekk Nørve og meg selv har jeg gleden av å fremme et annet forslag, som omhandler kvoteåret.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Sakene på dagens kart (nr. 79)

Statsråd Trond Giske overbrakte 5 kgl. proposisjoner (se under Referat).