Stortinget - Møte tirsdag den 1. juni 2010 kl. 10

Dato: 01.06.2010

Referatsaker

Sak nr. 8 [12:25:30]

Referat

(391) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anne Marit Bjørnflaten, Hallgeir H. Langeland og Janne Sjelmo Nordås om håndteringen av ubåten U-864 (Dokument 8:144 S (2009–2010))

Presidenten: Referatsak nr. 391 foreslås tatt opp til avgjørelse straks, jf. forretningsordenens § 28 tredje ledd bokstav d.

Forslaget innebærer en ny votering i den saken som ble behandlet i går, jf. Innst. 275 S, og som fikk et utfall som ikke er i tråd med den reelle situasjonen i Stortinget.

Når det nå er fremmet et representantforslag som har til hensikt å rette opp den feilen som oppsto, vil presidenten vise til forretningsordenens § 47, som bestemmer følgende:

«Når en sak er endelig avgjort, må den ikke bringes fram igjen, eller tas opp på nytt i samme samling. Er det påtrengende nødvendig, eller fremmer regjeringen proposisjon eller melding innenfor samme saksområde for Stortinget, kan Stortinget likevel fatte vedtak om dette, forutsatt at saken igjen blir komitébehandlet.»

Med bakgrunn i den tekniske feilen som førte til at en stemme ikke ble registrert, og som ville ført til stemmelikhet og følgelig til ny behandling av saken i et senere møte, vil presidenten be om Stortingets tilslutning til at kravet i § 47 om ny komitébehandling kan fravikes.

– Representanten Jan Tore Sanner har bedt om ordet.

Jan Tore Sanner (H) [12:27:34]: Fra Høyres side er vi innstilt på å etterkomme det ønsket fra presidentskapet, men jeg vil allikevel vise til et brev som i dag gikk fra innpiskeren i Fremskrittspartiet og innpiskeren i Høyre, hvor vi ba om å få dokumentert at det var en feil med stemmesystemet i går.

Det vises videre i dette Dokument nr. 8-forslaget til utbyttingen, og meg bekjent var Høyre også underrepresentert under voteringen i går. Så jeg finner selve begrunnelsen noe tynn i forhold til ønsket om å ta det opp. Vi har allikevel akseptert det, fordi vi erkjenner at Stortingets flertall er slik Stortingets flertall er, og at man ville kunnet ta saken opp eventuelt i revidert nasjonalbudsjett eller i en annen sammenheng. Men vi stusser litt på begrunnelsen her, og jeg vil be om at det dokumenteres at det faktisk var noe feil med stemmesystemet i går.

Bård Hoksrud (FrP) [12:28:58]: Jeg er også enig i at det er noe merkelig i representantforslagets utforming, for man viser til en utbytteordning som Stortinget på mange måter ikke er kjent med. Men også Fremskrittspartiet synes det er viktig og riktig å være ryddig og redelig i en sånn type sak som vi i dag behandler, og derfor respekterer vi at Stortinget er satt sammen med et flertall, og saken i går ga ikke uttrykk for de faktiske forhold.

Jeg vil likevel påpeke at dette er andre gangen i denne perioden man har hatt saker hvor det har vært skarp votering, og hvor det har vist seg – i hvert fall har det kommet fram – at det har vært tekniske feil med voteringssystemet. Det er rart at det skjer de gangene det er skarpe voteringer. Derfor har man også sendt et brev for å få dokumentasjon på disse tingene. Kanskje man nå må innføre den ordningen at man voterer ved møtets slutt før man går over til den normale voteringen, for å være sikker på at de representantene som er til stede i salen, er de representantene som skal være til stede i salen, og at det tekniske anlegget fungerer slik som det skal. Det er ikke noe bra for Stortinget at vi opplever gang på gang det vi opplevde i går, som vi også har opplevd en gang tidligere i denne perioden. Her er man nødt til å finne en løsning som sørger for at det ikke skjer igjen.

Så synes jeg også det er på sin plass å gå inn i saken. Hele debatten i går dreide seg om at alle partiene fra denne talerstol var veldig tydelige på at man ønsker heving av ubåten U-864 utenfor Fedje. Men i dag er jeg ikke like sikker på om det er det man egentlig mener. For Stortinget fattet i går et flertallsvedtak som sier at man skal heve ubåten i 2011, mens man i dag skal fatte et nytt vedtak som er stikk i strid med det, og sørger for at man ikke hever ubåten i 2011. Så får man se en gang i fremtiden om ubåten vil bli hevet eller ikke. Jeg synes det er litt spesielt. Nå fjerner man også pengene fra hevingen av ubåten. Det synes jeg er spesielt når vi vet at regjeringen på Mongstad ikke diskuterer penger eller andre ting. Da kjører man et løp, som for så vidt nå er til diskusjon i et par komiteer, og det er ikke den samme diskusjonen der. Der er det bare å kjøre på, og så får vi se hvor det ender opp. Men når det gjelder ubåten, må man stoppe opp, og så skal man utrede og vurdere, og så får man ser hvor vi kommer. Problemet nå er sannsynligvis at konsekvensen av det vedtaket som flertallet i dag kommer til å stemme for, er at det tidligst vil kunne skje noe med tanke på heving av ubåten utenfor Fedje i 2014, på grunn av nye utredninger, nye anbud, osv., og ikke minst at den bare kan heves i en viss periode av året, altså på sommerstid.

Så registrerer jeg at parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet er fraværende i opprydningen i dag, på samme måte som hun var fraværende i debatten om opprydningen i går.

Fremskrittspartiet vil stemme imot representantforslaget fordi vi hadde et annet forslag til vedtak i går. Derfor mener vi det er riktig å stemme imot det forslaget som nå foreligger.

Trine Skei Grande (V) [12:33:02]: Venstre hadde riktig antall representanter til stede i går. Det har vi alltid. Det er lett å holde orden på, og det er ikke fordi vi har lite å gjøre.

Det som jeg syns er det mest skremmende med det som er sagt i dag, er at vi har et voteringsanlegg i det norske parlament som har slike feil. Det er noe man vanligvis lever med, men av og til oppdager når voteringene er tette. Det syns jeg ikke er akseptabelt. Det syns jeg faktisk at presidentskapet må ta tak i veldig fort, for det kan vi ikke ha i det norske parlamentet. Jeg håper at det blir tatt tak i.

Når det gjelder sjølve saken, er det klart at med formuleringen i vedtaket i dag burde man kanskje åpne for en ny debatt i saken før man går til behandling. Men for Venstre er standpunktet vi har, veldig klart. Vi kommer til å stemme for behandling. Jeg er ikke for politisk fiksfakseri som handler om at man ikke skal la folkeviljen komme igjennom, og folkeviljen ser vi klart formulert under I i dagens vedtak. Det får folket ta hensyn til. Vi kommer til å stemme for behandling, men vi kommer til å stemme imot vedtaket. Jeg syns at dagens innskjerping ikke taler til fordel for verken miljøet eller for alle de menneskene som bor i nærheten av dette ubåtvraket.

Presidenten: Presidenten vil minne om at vi nå debatterer selve behandlingen av saken, om forslaget skal behandles nå, og skal ikke gå inn i innholdet i saken, slik presidenten forstår det.

Representanten Halleraker får ordet.

Presidenten er innstilt på å votere etter at representanten Halleraker har hatt ordet.

Øyvind Halleraker (H) [12:35:09]: Det går på selve behandlingen av saken. Jeg hadde forventet at presidenten hadde kommentert representanten Sanners oppklaring av at det også manglet en representant fra Høyre, som jo gjør voteringssystemets funksjon eller ikke – med den ene representanten – ikke fullt så gyldig. Det syns jeg kanskje man burde fått en kommentar på før vi gikk videre.

Presidenten: Presidenten vil si at det er to ting som presidentskapet vil ta opp. Det ene er dokumentasjonen, det vil selvsagt bli tatt opp i presidentskapet. Det andre er anlegget. Representantene kan glede seg til at det kommer et nytt anlegg til høsten. Forhåpentligvis vil det bli mye bedre enn dagens anlegg. Dermed slipper vi forhåpentligvis å komme i den type situasjon som vi nå er i.

Det er ikke framkommet innvendinger mot presidentens forslag om at kravet i forretningsordenens § 47 om ny komitébehandling fravikes, og det anses vedtatt.

Presidenten vil så foreslå at representantforslaget under referatsak nr. 391 tas opp til avgjørelse straks, jf. forretningsordenens § 28 tredje ledd bokstav d. – Det anses vedtatt.

Forslaget lyder:

«I

Stortingets vedtak 31. mai 2010 ved behandlingen av Innst. 275 S (2009–2010) fra transport- og kommunikasjonskomiteen om håndteringen av ubåten U-864 – oppheves.

II

I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.PostFormålKroner
1062Kystverket:
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med620 000 000
fra kr 740 700 000 kroner til kr 120 700 000»
Votering:Forslaget fra Anne Marit Bjørnflaten, Hallgeir H. Langeland og Janne Sjelmo Nordås ble bifalt med 57 mot 49 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 12.37.27)

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.