Stortinget - Møte mandag den 11. oktober 2010 kl. 12

Dato: 11.10.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [12:01:31]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av to medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon ((Innst. 375 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 2 [12:01:42]

  Interpellasjon fra representanten Hadia Tajik til kunnskapsministeren:
  «Minoritetsspråklige elevers språk- og kulturkunnskaper kan bli en viktig ressurs for norsk næringsliv, men bare hvis elevene også får gode ferdigheter i norsk og andre sentrale skolefag, samt lærer å mestre de norske samfunnskodene. Denne utfordringen møter man spesielt i hovedstaden. I Oslo er nå 40 prosent av alle elevene minoritetsspråklige. Noen av disse fungerer godt som flerspråklige, mens andre trenger mer særskilt oppfølging. Imidlertid er minoritetsspråklige elever skjevt fordelt på skolene; det er flere i øst enn i vest. På noen skoler fortelles det også om elevsammensetninger i klasser organisert med hovedvekt på felles etnisk bakgrunn.
  Hvordan vil statsråden bidra til at alle elever får på plass de kunnskapene de trenger for å lykkes, uavhengig av elevsammensetningen på skolene?»

 • Sak nr. 3 [13:34:52]

  Interpellasjon fra representanten Peter Skovholt Gitmark til miljø- og utviklingsministeren:
  «Norge er FNs syvende største bidragsyter og femte største bidragsyter til organisasjonens operasjonelle aktiviteter. Totalt gir Norge nærmere 8 mrd. kr i direkte støtte til FNs nesten 100 ulike organisasjoner hvert eneste år. I en ny evalueringsrapport fra Norad betegnes FN-organisasjonene som ineffektive når det kommer til bistand. Rapporten omtaler også korrupsjon, byråkratisering og manglende tilpasningsevne. I Sverige har den borgerlige regjeringen gjennomført en systematisk gjennomgang av FN-organisasjonene. Denne gjennomgangen medfører at penger vris fra dem som ikke leverer, til dem som får gode resultater. Statsråden har uttalt seg positivt til en slik jevnlig gjennomgang og påfølgende vridning.
  Når vil dette finne sted i Norge?»

 • Sak nr. 4 [14:36:12]

  Interpellasjon fra representanten Trine Skei Grande til miljø- og utviklingsministeren:
  «For en tid tilbake fikk Statens strålevern i oppdrag av departementet å gjøre en konsekvensutredning av en tenkt ulykke ved Sellafield-anlegget i Storbritannia. Rapporten som nå foreligger, viser at konsekvensene ved en ulykke ved anlegget for flytende høyradioaktivt avfall, HAL-anlegget, kan bli langt verre enn det vi opplevde i Norge etter Tsjernobyl-ulykken. For om lag et år siden sviktet kjølesystemene på deler av HAL-anlegget på Sellafield, som da skal ha vært delvis uten kjøling i inntil 4 timer. Statens strålevern peker på behovet for sikkerhetsøkende tiltak og behovet for å omdanne det flytende høyradioaktive avfallet til en stabil form.
  Hvordan vil statsråden arbeide for å redusere risikoen for en ulykke ved Sellafield-anlegget?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 15.31.