Stortinget - Møte mandag den 11. oktober 2010 kl. 12

Dato: 11.10.2010

Dokumenter: (Innst. 375 S (2009–2010))

Sak nr. 1 [12:01:31]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av to medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 182)

Votering i sak nr. 1

Presidentskapet hadde innstilt:

Som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for tidsrommet 1. juni 2010 til 1. juni 2016 velges Ellen Holager Andenæs, Oslo og Gunnar Larsen, Oslo.

Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sakene nr. 2–4 foreligger det ikke noe voteringstema.