Stortinget - Møte onsdag den 20. oktober 2010 kl. 10

Dato: 20.10.2010

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 11

Hans Olav Syversen (KrF) [12:20:53]: Over til kultur – men det kan jo også gi god helse!

«Vil statsråden kategorisk avvise, uavhengig av organisering innenfor et nytt nasjonalmuseum, muligheten for at Nasjonalgalleriet kan bestå slik publikum kjenner det i dag?»

Statsråd Anniken Huitfeldt [12:21:14]: Representanten Syversen vil være kjent med at det siden 2001 har blitt arbeidet med å finne en løsning for å bedre de utilfredsstillende bygningsforholdene som Nasjonalmuseet har slitt med i veldig mange år.

I den første tiden ble det utredet et alternativ som samlet all aktivitet i området på og rundt Tullinløkka. I St.prp. nr. 1 for 2008–2009 ble Stortinget informert om at departementet hadde satt i gang et arbeid med å utrede en alternativ lokalisering, dvs. en bygningsløsning på Vestbanen som skal romme alle funksjonene til museet, med tanke på at Nasjonalmuseet skal flytte hele sin aktivitet til Vestbanen. Det står på side 86.

Utredningsarbeidet ble sluttført i februar 2009, med en ekstern kvalitetssikring av resultatet. Anbefalingene derfra har vært entydige. Både museumsfaglig og økonomisk er et nybygg for Nasjonalmuseet på Vestbanen den klart beste løsningen.

Regjeringen har på det grunnlaget besluttet å sette i gang en arkitektkonkurranse om et nybygg på Vestbanen for Nasjonalmuseets samlede virksomhet innenfor billedkunst, kunsthåndverk og design. Stortinget fikk seg forelagt en utfyllende redegjørelse om saken i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2009, St.prp. nr. 67 for 2008–2009.

En grunnforutsetning for Vestbaneprosjektet er at museet skal kunne samle all sin aktivitet, unntatt arkitektur, på ett sted. Nasjonalmuseet vil derfor flytte de utstillingene som i dag er i Nasjonalgalleriet, til nybygget på Vestbanen når det er ferdig.

For mange av oss er det en verdi i seg selv å kunne møte visuell kunst i sin mangfoldighet på ett og samme sted. Det er på ingen måte slik at historisk kunst bare kan oppleves i en viss type bygninger og samtidskunst i andre type bygninger. Samlokaliseringen på Vestbanen vil bidra til en betydelig økning av interessen for og oppslutningen om hele det visuelle kunstfeltet med samtidskunst, design og kunsthåndverk, og arkitektur.

I en avisartikkel nylig beskriver museumsdirektøren et spennende perspektiv når han framhever hvordan museet innenfor et nytt, samlet bygningskompleks kan synliggjøre og formidle sammenhengen mellom den eldre kunsten og samtidskunsten. Å se sammenhenger tror jeg kan være lærerikt innenfor det visuelle kunstfeltet, som ellers i samfunnet.

For de rike samlingene som Nasjonalmuseet har ansvaret for, vil et nybygg bety en betydelig forbedring av sikrings- og bevaringsforholdene. I dag er dette mildt sagt utilfredsstillende. Det har bl.a. Riksrevisjonen påtalt i to rapporter om bygningsforholdene i Nasjonalgalleriet.

Et nybygg som inneholder hensiktsmessige og lett tilgjengelige utstillingsarealer, godt med magasinplass og moderne funksjonelle verksteder, vil sette museet i stand til å oppfylle formidlings- og bevaringsoppgavene sine på en mye bedre måte enn i dag.

Jeg ønsker at Nasjonalgalleriet også i framtiden skal fylles med aktivitet som står i stil med byggets egenart, men det har vi god tid til å ha en åpen diskusjon om.

Hans Olav Syversen (KrF) [12:24:18]: Det var jo en liten historisk gjennomgang, som det kanskje er litt ulike meninger om, bl.a. om i hvilken grad Stortinget faktisk er fullstendig informert og har hatt mulighet til å diskutere de samlede rammer for den beslutningen som statsråden nå refererte til. Jeg minner om at det har vært fremmet et privat forslag her i Stortinget knyttet til akkurat den delen.

Jeg må tolke statsråden dit hen at hun nå har landet, og at Nasjonalgalleriet, slik vi kjenner det i dag, kommer til å bli historie. Som statsråden sikkert har sett, har det vært skrevet flere artikler i avisene enn den hun refererte til. Mitt spørsmål er: Er det slik at I.C. Dahl og Tidemand og Gude skal bli redningsbøyen for samtidskunsten? Er det den nye begrunnelsen for samlokaliseringen, slik vi kunne lese for noen dager siden?

Statsråd Anniken Huitfeldt [12:25:26]: Nei, I.C. Dahl skal ikke være noen redningsbøye for samtidskunsten. Men jeg har tro på at mange av de tradisjonelle maleriene kan vekke folks nysgjerrighet og interesse for samtidskunsten, og at nettopp muligheten til å se dette i en sammenheng vil være en stor fordel ved et felles nybygg.

Jeg er i likhet med representanten og andre opptatt av hva vi skal bruke Nasjonalgalleriet til i framtiden. Man må i gang med et voldsomt rehabiliteringsarbeid for å ta vare på denne bygningen. Men dette minner om mange av de andre diskusjonene vi har hatt om eldre bygninger i hovedstaden. Det var en stor og viktig diskusjon om hva vi skulle bruke Universitetsbiblioteket til. Nå brukes det av Nasjonalbiblioteket, og bygningen er tatt godt vare på. Jeg har tro på at en åpen diskusjon – og vi har god tid til å ta den diskusjonen – kan være med på også å ta vare på Nasjonalgalleriet som bygning slik den er i dag.

Hans Olav Syversen (KrF) [12:26:21]: Da vender jeg nesen litt framover, for statsråden var inne på at hvordan det til syvende og sist blir seende ut på Vestbanen, også er av avgjørende betydning for hvilket uttrykk dette nye museet får, og hvilken bevissthet folket får for et nytt nasjonalmuseum.

Det er vel kjent at på denne tomten er det mange interesser. Vi hører at Utenriksdepartementet gjerne vil ha regulert inn et kontorbygg mer eller mindre sammen med dette nasjonalmuseet. Mange frykter, og det tror jeg ligger bak den uroen mange har vist med hensyn til flyttingen, at det samlede uttrykk på Vestbanen blir lite heldig dersom man skal presse inn altfor mye på for lite plass. Hvordan vurderer statsråden den siden av saken?

Statsråd Anniken Huitfeldt [12:27:16]: Spørsmålet knyttet til et eventuelt bygg for Utenriksdepartementet vil vi komme tilbake til og vurdere. Jeg vil be representanten se nøye på det som har kommet inn av forslag i arkitektkonkurransen. Det er meget gode forslag som har kommet inn, som jeg mener vil gjøre vestbanetomten til en veldig attraktiv møteplass for alle som i dag er opptatt av visuell kunst, og jeg har også tro på at dette bygget vil bidra til at langt flere kommer til å bli interessert i det visuelle kunstområdet, slik vi har sett hvordan interessen for Operaen har økt etter at vi fikk et nybygg for Operaen.