Stortinget - Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10

Dato: 28.10.2010

Dokumenter: (Innst. 30 S (2010–2011), jf. Dokument 20 S (2009–2010))

Sak nr. 4 [10:01:50]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd for 2. halvår 2009–1. halvår 2010

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Dokument 20 S (2009–2010) – årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd for 2. halvår 2009–1. halvår 2010 – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.