Stortinget - Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10

Dato: 22.02.2011

Dokumenter: (Innst. 198 S (2010–2011), jf. Prop. 46 S (2010–2011))

Sak nr. 9 [18:25:26]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Liberia om opplysninger i skattesaker

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 2623)

Votering i sak nr. 9

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Liberia om opplysninger i skattesaker underskrevet i Paris 10. november 2010.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.