Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10

Dato: 22.02.2011

Dokumenter: (Innst. 217 S (2010–2011), jf. Prop. 59 S (2010–2011))

Sak nr. 10 [18:25:58]

Innstilling fra finanskomiteen om bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2011 (overgangsregler for pensjonister)

Talere

Votering i sak nr. 10

Presidenten: Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til 40 minutter og fordeles med inntil 5 minutter til hvert parti og inntil 5 minutter til statsråden.

Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegget fra statsråden innenfor den fordelte taletid, og at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

– Det anses vedtatt.

Thomas Breen (A) [18:27:01]: (ordfører for saken): Jeg skal ikke bruke lang tid på denne saken, men aller først vil jeg gi ros til opposisjonen for at vi nå får behandlet denne saken så raskt. Jeg tror det er flere enn meg som har fått en del mail den siste måneden fra pensjonister som lurer på hvordan det endelige skatteopplegget vil bli seende ut.

Saken i seg selv er en naturlig oppfølging av behandlingen av statsbudsjettet for inneværende år, som vi hadde i høst, hvor vi la opp til noen endringer i forhold til skatt på pensjon. Der ba Stortinget regjeringen komme tilbake med et noe bredere overgangsregelverk, slik at man tar høyde for de eventualiteter som ligger i det. Det har man da gjort. Endringsstørrelsen i saken er på 400 mill. kr i tapte provenyinntekter for inneværende år.

Det er en enstemmig komité som stiller seg bak forslaget fra regjeringen i denne saken.

Christian Tybring-Gjedde (FrP) [18:28:26]: Jeg takker saksordføreren for hans knappe innlegg. Jeg vil bare si at man taper ikke proveny, men man lar folk få beholde mer av sine egne penger, i dette tilfellet pensjoner.

Den nye pensjonistbeskatningen har som målsetting å skape incentiver for at alderspensjonister skal kunne gå tilbake i jobb etter nådd pensjonsalder, og det er positivt, uten at vi skal ta en ny omkamp om pensjonistbeskatningen her. Men at man skal straffe en tredjedel av pensjonistene for at de to andre tredjedelene skal få skattelettelser, er altså ikke noe nullsumspill når det gjelder pensjonistbeskatningen i Norge. Verken når det gjelder pensjonister eller andre yrkesaktive, er det et nullsumspill når man driver med pensjon og skatt. Det er ikke en selvfølgelighet eller en nødvendighet at man skal straffe noen pensjonister for at andre pensjonister skal få skattelettelser. Det er en utbredt misforståelse i denne salen. Fremskrittspartiet ønsker at alle pensjonister skal få beholde mer av sin egen pensjon. Pensjon er altså en rettighet, og jeg kjenner fra Arbeiderpartiets gamle retorikk om andre ting når det gjelder andre arbeidstakere, at pensjon alltid er en rettighet. Dette har vi ikke hørt i denne saken. Men man kan altså straffe pensjonister fordi de har opparbeidet en altfor stor rettighet i henhold til å få pensjoner. At man tydeligvis mangler penger i statskassen, selv om det nå ser ut til at man kanskje får 70–80–90–100 mrd. kr mer enn man trodde i utgangspunktet da året startet, og man har 3 000 mrd. kr på bok, skal man altså straffe noen pensjonister for.

Videre er dette også en sak som bare gjelder overgangsregler. Med andre ord, jeg regner med at representanten Thomas Breen har svart de pensjonistene som har ringt, at nei da, du skal ikke få noen skatteøkning, i hvert fall ikke før stortingsvalget 2013. For det er jo i 2014 at disse skatteøkningene eventuelt skal tre inn også for disse når det er en overgangsordning på tre år. Men da kan jeg trøste Thomas Breen med at i 2013 får vi en ny regjering som ikke foreslår økt skatt på pensjoner.

Gunnar Gundersen (H) [18:30:33]: Det er grunn til å understreke at behandlingen har gått raskt. Vi etterbevilger nå mer penger enn det vi klarte å flytte på under behandlingen av statsbudsjettet. Så det er grunn til å tenke litt gjennom dette. Det er faktisk 400 mill. kr.

Det kommer også reaksjoner utenfra, som saksordføreren sa, og mange av oss får mail fra pensjonister som åpenbart er utrygge på hva som gjelder, og som har fått en skatteøkning som de ikke hadde forventet. Her er det et eller annet som regjeringen ikke så da de foreslo endringene i pensjonistbeskatningen i fjor høst. Det er grunn til å minne om at Høyre hadde et opplegg da statsbudsjettet ble behandlet, som ville ha gitt skattelettelser til alle grupper.

Dessuten er det grunn til å understreke det som foregående taler sa, at dette er en overgangsordning. Det står i proposisjonen at det gjelder «pensjonister med høye renteutgifter, men med så lav inntekt at de er skattlagt etter skattebegrensningsregelen». Høye renteutgifter betyr som regel at man har høy gjeld. Det løser seg sjelden i en liten overgangsperiode på tre år, hvor bare den første perioden er med fullt utslag. Derfor har Høyre i merknads form bedt om at man kanskje følger litt spesielt med gruppen for å se om dette er en gruppe som faktisk kommer veldig dårlig ut.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 10.

(Votering, se side 2623)

Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 11 og 12 behandles under ett – og anser det som vedtatt.

Votering i sak nr. 10

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

Utgifter
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, økes med88 000 000
fra kr 94 841 757 000 til kr 94 929 757 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, økes med21 000 000
fra kr 25 913 249 000 til kr 25 934 249 000
Inntekter
5501Skatter på formue og inntekt
70Toppskatt, reduseres med22 000 000
fra kr 30 700 000 000 til kr 30 678 000 000
72Fellesskatt, reduseres med109 000 000
fra kr 169 200 000 000 til kr 169 091 000 000
5700Folketrygdens inntekter
71Trygdeavgift, reduseres med80 000 000
fra kr 94 700 000 000 til kr 94 620 000 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Vi har nå kommet fram til sakene nr. 11 og 12, som tidligere i kveld ble behandlet under ett. Presidenten vil foreslå at vi først voterer over sak nr. 12, fordi Fremskrittspartiet har ytret ønske om subsidiært å få støtte Høyres forslag under sak nr. 11. – Ingen innvendinger er kommet mot dette, og denne framgangsmåten anses vedtatt.