Stortinget - Møte mandag den 28. mars 2011 kl. 12

Dato: 28.03.2011

Formalia

Presidenten: Representantene Lise Christoffersen, Jette F. Christensen, Ivar Kristiansen, Truls Wickholm og Tore Nordtun, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Det foreligger tre permisjonssøknader:

  • fra representanten Dagfinn Høybråten om permisjon i tiden fra og med 28. mars til og med 30. mars for å delta i møter i GAVI vaksinefond i Addis Abeba, Etiopia

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Torfinn Opheim fra og med 28. mars og inntil videre

  • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Morten Høglund fra og med 28. mars og inntil videre

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknadene behandles straks og innvilges.

  • Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden:

    For Akershus fylke: Tone Liljeroth

    For Rogaland fylke: Kjell Arvid Svendsen og Laila Thorsen

Presidenten: Representantene Tone Liljeroth, Kjell Arvid Svendsen og Laila Thorsen er til stede og vil ta sete.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa overbrakte 5 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten informerer om at møtet fortsetter utover kl. 16 til dagens kart er ferdigbehandlet.