Stortinget - Møte mandag den 11. april 2011 kl. 12

Dato: 11.04.2011

Sak nr. 11 [13:39:51]

Forslag fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 4. april 2011 (jf. Innst. 275 L):
«Stortinget legger til grunn at dersom datalagringsdirektivet (DLD) innføres, skal det gjennomføres en evaluering fremlagt for Stortinget senest 3 år etter ikrafttredelse der også konsekvenser av endring i EUs DLD og endring i EUs personvernlov inngår.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3424)

Votering i sak nr. 11

Presidenten: Det voteres over forslag fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti framsatt i Stortingets møte 4. april 2011:

«Stortinget legger til grunn at dersom datalagringsdirektivet (DLD) innføres, skal det gjennomføres en evaluering fremlagt for Stortinget senest 3 år etter ikrafttredelse der også konsekvenser av endring i EUs DLD og endring i EUs personvernlov inngår.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 66 mot 29 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.59.08)